1 Samuel 14:1-52

14  At nangyari nga na isang araw ay sinabi ni Jonatan+ na anak ni Saul sa tagapaglingkod na nagdadala ng kaniyang mga sandata: “Halika at tumawid tayo patungo sa himpilan ng mga Filisteo na naroon sa kabila.” Ngunit hindi niya iyon sinabi sa kaniyang ama.+  At si Saul ay namamalagi sa may hangganan ng Gibeah+ sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron; at ang bayang kasama niya ay mga anim na raang lalaki.+  (At si Ahias na anak ni Ahitub,+ na kapatid ni Icabod,+ na anak ni Pinehas,+ na anak ni Eli,+ na saserdote ni Jehova sa Shilo,+ ang nagdadala ng epod.)+ At hindi alam ng bayan na si Jonatan ay umalis na.  At sa pagitan ng mga daanan na hinanap ni Jonatan upang tawiran laban sa himpilan+ ng mga Filisteo ay may isang malaking bato na tulad-ngipin sa panig na ito at isang malaking bato na tulad-ngipin sa panig na iyon, at ang pangalan ng isa ay Bozez at ang pangalan ng isa pa ay Sene.  Ang isang ngipin ay haligi sa hilaga na nakaharap sa Micmash,+ at ang isa pa ay sa timog na nakaharap sa Geba.+  Sa gayon ay sinabi ni Jonatan sa tagapaglingkod, na kaniyang tagapagdala ng baluti: “Halika at tumawid tayo patungo sa himpilan nitong mga lalaking di-tuli.+ Marahil ay kikilos si Jehova para sa atin, sapagkat walang balakid para kay Jehova upang magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti.”+  At sinabi sa kaniya ng kaniyang tagapagdala ng baluti: “Gawin mo anuman ang nasa iyong puso. Pumihit ka kung saan mo ibig. Narito, ako ay sumasaiyo kaayon ng iyong puso.”+  Sa gayon ay sinabi ni Jonatan: “Narito, tatawid tayo patungo sa mga lalaking iyon, at lumantad tayo sa kanila.  Kung ganito ang sasabihin nila sa atin, ‘Tumigil kayo hanggang sa makipag-ugnayan kami sa inyo!’ mananatili nga tayo sa kinaroroonan natin, at hindi tayo aahon sa kanila. 10  Ngunit kung ganito ang sasabihin nila, ‘Sumampa kayo laban sa amin!’ aahon nga tayo, sapagkat tiyak na ibibigay sila ni Jehova sa ating kamay, at ito ang tanda+ para sa atin.” 11  Sa gayon ay lumantad silang dalawa sa himpilan ng mga Filisteo. At sinabi ng mga Filisteo: “Narito ang mga Hebreo na lumalabas mula sa mga butas na pinagtaguan nila.”+ 12  Kaya sinagot ng mga lalaki sa himpilan si Jonatan at ang kaniyang tagapagdala ng baluti at sinabi: “Umahon kayo sa amin, at may isang bagay kaming ipaaalam sa inyo!”+ Kaagad na sinabi ni Jonatan sa kaniyang tagapagdala ng baluti: “Umahon kang kasunod ko, sapagkat tiyak na ibibigay sila ni Jehova sa kamay ng Israel.”+ 13  At patuloy na umahon si Jonatan na iginagapang ang kaniyang mga kamay+ at ang kaniyang mga paa, at ang kaniyang tagapagdala ng baluti na kasunod niya; at sila ay nagsimulang mabuwal sa harap ni Jonatan,+ at pinagpapatay sila sa likuran niya ng kaniyang tagapagdala ng baluti.+ 14  At ang unang pagpatay na ipinambagsak sa kanila ni Jonatan at ng kaniyang tagapagdala ng baluti ay umabot ng mga dalawampung lalaki sa loob ng kalahating tudling na inaararo sa isang akre ng bukid. 15  Nang magkagayon ay nagkaroon ng panginginig+ sa kampo sa parang at sa lahat ng mga tao sa himpilan; at ang pulutong ng mga nananamsam+ ay nanginig, sila man, at ang lupa ay nagsimulang mayanig,+ at ito ay naging panginginig mula sa Diyos.+ 16  At nakita iyon ng mga bantay ni Saul sa Gibeah+ ng Benjamin, at, narito! ang kaguluhan ay gumiwang nang paroo’t parito.+ 17  At sinabi ni Saul sa mga taong kasama niya: “Magbilang kayo, pakisuyo, at tingnan kung sino ang umalis sa atin.” Nang magbilang sila, aba, narito! si Jonatan at ang kaniyang tagapagdala ng baluti ay wala roon. 18  Sinabi ngayon ni Saul kay Ahias:+ “Ilapit mo ang kaban ng tunay na Diyos!”+ (Sapagkat ang kaban ng tunay na Diyos nang araw na iyon ay nasa mga anak ni Israel.)+ 19  At nangyari nga na habang nagsasalita si Saul sa saserdote,+ ang kaguluhan na nasa kampo ng mga Filisteo ay nagpatuloy, na patindi nang patindi. Nang magkagayon ay sinabi ni Saul sa saserdote: “Iurong mo ang iyong kamay.” 20  Sa gayon ay natawagan+ si Saul at ang buong bayang kasama niya. Kaya pumaroon sila hanggang sa pagbabaka, at doon ang tabak ng bawat isa ay naging laban sa kaniyang kapuwa;+ ang pagkakawatak-watak ay napakatindi. 21  At ang mga Hebreo na napasa mga Filisteo+ gaya noong una at umahong kasama nila sa kampo sa palibot, maging sila man ay pumanig sa Israel na kasama ni Saul at ni Jonatan. 22  Narinig din ng lahat ng mga lalaki ng Israel na nakatago+ sa bulubunduking pook ng Efraim na ang mga Filisteo ay tumakas, at malapitan din nila silang tinugis sa pagbabaka. 23  At iniligtas ni Jehova+ nang araw na iyon ang Israel, at ang pagbabaka ay lumampas pa sa Bet-aven.+ 24  At ang mga lalaki ng Israel ay napipighati nang araw na iyon, gayunma’y pinanumpa ni Saul ang bayan ng isang panata,+ na sinasabi: “Sumpain ang tao na kakain ng tinapay bago gumabi at hanggang sa mapaghigantihan+ ko ang aking mga kaaway!” At walang sinuman sa bayan ang tumikim ng tinapay.+ 25  At ang lahat niyaong mga nasa lupain ay pumasok sa kakahuyan, noong may pulot-pukyutan+ sa ibabaw ng parang. 26  Nang pumasok sa kakahuyan ang bayan, aba, narito! may tumutulong pulot-pukyutan,+ ngunit walang sinuman ang naglalagay ng kaniyang kamay sa kaniyang bibig, sapagkat ang bayan ay natatakot sa sumpa.+ 27  Tungkol kay Jonatan, hindi niya narinig nang papanumpain ng kaniyang ama ang bayan,+ kaya iniunat niya ang dulo ng tungkod na nasa kaniyang kamay at isinawsaw iyon sa bahay-pukyutan at iniurong ang kaniyang kamay pabalik sa kaniyang bibig, at ang kaniyang mga mata ay nagsimulang lumiwanag.+ 28  Dahil dito ay sumagot ang isa mula sa bayan at nagsabi: “May-kataimtimang pinanumpa ng iyong ama ang bayan, na sinasabi, ‘Sumpain ang tao na kakain ng tinapay ngayon!’ ”+ (At ang bayan ay napagod na.)+ 29  Gayunman, sinabi ni Jonatan: “Ang aking ama ay nagdala ng sumpa+ sa lupain. Tingnan ninyo, pakisuyo, kung paanong ang aking mga mata ay lumiwanag dahil tinikman ko itong kaunting pulot-pukyutan.+ 30  Gaano pa kaya kung kumain+ sana ngayon ang bayan mula sa samsam sa kanilang mga kaaway na nasumpungan nila!+ Sapagkat ngayon ay hindi naging lansakan ang pagpatay sa mga Filisteo.”+ 31  At nang araw na iyon ay pinagbabagsak nila ang mga Filisteo mula sa Micmash+ hanggang sa Aijalon,+ at ang bayan ay lubhang napagod.+ 32  At may-kasakimang dinaluhong ng bayan ang samsam+ at pinagkukuha ang mga tupa at mga baka at mga guya at pinagpapatay ang mga iyon sa lupa, at kinain ng bayan kasama ang dugo.+ 33  Sa gayon ay isinaysay nila kay Saul, na sinasabi: “Narito! Ang bayan ay nagkakasala laban kay Jehova dahil sa pagkain na kasama ang dugo.”+ Dahil dito ay sinabi niya: “Kayo ay kumilos nang may kataksilan. Igulong muna ninyo patungo sa akin ang isang malaking bato.” 34  Pagkatapos ay sinabi ni Saul: “Mangalat kayo sa bayan, at sabihin ninyo sa kanila, ‘Ilapit ninyo sa akin, ng bawat isa sa inyo, ang kaniyang toro at, ng bawat isa, ang kaniyang tupa, at magpatay kayo sa dakong ito at kumain, at huwag kayong magkasala laban kay Jehova dahil sa pagkain na kasama ang dugo.’ ”+ Sa gayon ay inilapit ng buong bayan ang kani-kaniyang toro na nasa kani-kaniyang kamay nang gabing iyon at doon ginawa ang pagpatay. 35  At si Saul ay nagtayo ng isang altar+ para kay Jehova. Sa pamamagitan niyaon ay pinasimulan niya ang pagtatayo ng altar para kay Jehova.+ 36  Sa kalaunan ay sinabi ni Saul: “Lusungin natin ang mga Filisteo sa gabi at mandambong tayo sa kanila hanggang sa magliwanag ang umaga,+ at huwag tayong mag-iwan ng kahit isa man sa kanila.”+ Dito ay sinabi nila: “Anuman ang mabuti sa iyong paningin ay gawin mo.” Nang magkagayon ay sinabi ng saserdote: “Lumapit tayo rito sa tunay na Diyos.”+ 37  At si Saul ay nagsimulang sumangguni sa Diyos: “Lulusungin ko ba ang mga Filisteo?+ Ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel?”+ At hindi niya siya sinagot nang araw na iyon.+ 38  Kaya sinabi ni Saul: “Lumapit kayo rito,+ kayong lahat na mga pangunahing tao ng bayan,+ at tiyakin ninyo at tingnan kung sa anong paraan dumating ang kasalanang ito ngayon. 39  Sapagkat buháy si Jehova, na Manunubos ng Israel, iyon man ay nasa kay Jonatan na aking anak, gayunma’y tiyak na mamamatay siya.”+ Ngunit walang sinuman ang sumagot sa kaniya mula sa buong bayan. 40  At sinabi pa niya sa buong Israel: “Kayo ay mapapasaisang panig, at ako at si Jonatan na aking anak—kami ay mapapasakabilang panig.” Dahil dito ay sinabi ng bayan kay Saul: “Kung ano ang mabuti sa iyong paningin ay gawin mo.”+ 41  At sinabi ni Saul kay Jehova: “O Diyos ng Israel, ibigay mo ang Tumim!”+ Nang magkagayon ay napili si Jonatan at si Saul, at ang bayan ay lumabas.+ 42  Sinabi ngayon ni Saul: “Magpalabunutan+ kayo upang magpasiya sa pagitan ko at ni Jonatan na aking anak.” At si Jonatan ang napili. 43  Nang magkagayon ay sinabi ni Saul kay Jonatan: “Sabihin mo sa akin, Ano ang ginawa mo?”+ Kaya isinaysay ni Jonatan sa kaniya at sinabi: “Tumikim nga ako ng kaunting pulot-pukyutan sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay.+ Narito ako! Hayaan mo akong mamatay!” 44  Dahil dito ay sinabi ni Saul: “Gayon nawa ang gawin ng Diyos at gayon nawa ang idagdag niya roon,+ kung hindi ka tiyak na mamamatay,+ Jonatan.” 45  Ngunit sinabi ng bayan kay Saul: “Dapat bang mamatay si Jonatan, na nagsagawa ng dakilang pagliligtas+ na ito sa Israel? Malayong mangyari!+ Buháy si Jehova,+ walang isa mang buhok+ ng kaniyang ulo ang mahuhulog sa lupa; sapagkat siya ay gumawang kasama ng Diyos sa araw na ito.”+ Sa gayon ay tinubos+ ng bayan si Jonatan, at hindi siya namatay. 46  Nang magkagayon ay tumigil si Saul sa pagsunod sa mga Filisteo, at ang mga Filisteo ay umuwi sa kanilang dako.+ 47  At kinuha ni Saul ang pagkahari sa Israel+ at nakipagdigma sa palibot laban sa lahat ng kaniyang mga kaaway, laban sa Moab+ at laban sa mga anak ni Ammon+ at laban sa Edom+ at laban sa mga hari ng Zoba+ at laban sa mga Filisteo;+ at saanman siya bumaling ay naglalapat siya ng kahatulan.+ 48  At patuloy siyang kumilos nang may kagitingan+ at pinabagsak ang Amalek+ at iniligtas ang Israel mula sa kamay ng nananamsam sa kanila. 49  At ang naging mga anak na lalaki ni Saul ay si Jonatan+ at si Isvi at si Malki-sua,+ at, kung tungkol sa mga pangalan ng kaniyang dalawang anak na babae, ang pangalan ng unang ipinanganak ay Merab+ at ang pangalan ng nakababata ay Mical.+ 50  At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam na anak ni Ahimaas, at ang pangalan ng pinuno ng kaniyang hukbo ay Abner+ na anak ni Ner, na tiyo ni Saul. 51  At si Kis+ ang ama ni Saul, at si Ner+ na ama ni Abner ay anak ni Abiel. 52  At ang pagdidigmaan ay nanatiling matindi laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul.+ Kapag nakakita si Saul ng sinumang makapangyarihang lalaki o sinumang magiting na tao ay tinitipon niya ito sa kaniya.+

Talababa