1 Samuel 13:1-23

13  Si Saul ay [?] taóng gulang nang magsimula siyang maghari,+ at dalawang taon siyang naghari sa Israel.  At pumili si Saul para sa kaniya ng tatlong libong lalaki mula sa Israel; at dalawang libo ang sumama kay Saul sa Micmash+ at sa bulubunduking pook ng Bethel, at isang libo ang sumama kay Jonatan+ sa Gibeah+ ng Benjamin, at ang iba pa sa bayan ay pinayaon niya, ang bawat isa sa kani-kaniyang tolda.  Nang magkagayon ay pinabagsak ni Jonatan ang garison+ ng mga Filisteo+ na nasa Geba;+ at narinig ng mga Filisteo ang tungkol doon. Kung tungkol kay Saul, pinahipan niya ang tambuli+ sa buong lupain, na sinasabi: “Makinig ang mga Hebreo!”  At narinig ng buong Israel na sinasabi: “Pinabagsak ni Saul ang isang garison ng mga Filisteo, at ngayon ay naging mabaho+ ang Israel sa mga Filisteo.” Sa gayon ay tinipon ang bayan upang sumunod kay Saul sa Gilgal.+  At ang mga Filisteo naman ay nagtipun-tipon upang lumaban sa Israel, tatlumpung libong karong pandigma+ at anim na libong mangangabayo at mga taong gaya ng mga butil ng buhangin na nasa baybay-dagat dahil sa dami;+ at umahon sila at nagsimulang magkampo sa Micmash sa dakong silangan ng Bet-aven.+  At nakita ng mga lalaki ng Israel na sila ay nasa kagipitan,+ sapagkat ang bayan ay napipighati; at ang bayan ay nagtago sa mga yungib+ at sa mga hukay at sa malalaking bato at sa mga kuta at sa mga balon.  May mga Hebreo pa nga na tumawid ng Jordan+ patungo sa lupain ng Gad+ at Gilead. Ngunit si Saul ay naroon pa sa Gilgal, at ang buong bayan ay nanginginig habang sumusunod sa kaniya.+  At patuloy siyang naghintay nang pitong araw ayon sa takdang panahon na sinabi ni Samuel;+ at si Samuel ay hindi dumating sa Gilgal, at ang bayan ay nangalat mula sa kaniya.  Nang dakong huli ay sinabi ni Saul: “Ilapit ninyo sa akin ang haing sinusunog at ang mga haing pansalu-salo.” Sa gayon ay inihandog niya ang haing sinusunog.+ 10  At nangyari nga na pagkatapos niyang ihandog ang haing sinusunog, aba, narito si Samuel na dumarating. Kaya lumabas si Saul upang salubungin siya at pagpalain siya.+ 11  Nang magkagayon ay sinabi ni Samuel: “Ano itong ginawa mo?”+ Dito ay sinabi ni Saul: “Nakita kong nangalat ang bayan mula sa akin,+ at ikaw—hindi ka dumating sa itinakdang mga araw,+ at ang mga Filisteo ay natitipon sa Micmash,+ 12  kaya sinabi ko sa aking sarili,+ ‘Ngayon ay bababa ang mga Filisteo laban sa akin sa Gilgal, at ang mukha ni Jehova ay hindi ko pa napalalambot.’ Sa gayon ay napilitan ako+ at inihandog ko ang haing sinusunog.” 13  Dahil dito ay sinabi ni Samuel kay Saul: “Ikaw ay kumilos nang may kamangmangan.+ Hindi mo tinupad ang utos+ ni Jehova na iyong Diyos na iniutos niya sa iyo,+ sapagkat, kung ginawa mo, patatatagin sana ni Jehova ang iyong kaharian sa Israel hanggang sa panahong walang takda. 14  At ngayon ay hindi mamamalagi ang iyong kaharian.+ Tiyak na hahanap si Jehova para sa kaniya ng isang lalaking kalugud-lugod sa kaniyang puso;+ at aatasan siya ni Jehova na maging isang lider+ sa kaniyang bayan, sapagkat hindi mo tinupad ang iniutos sa iyo ni Jehova.”+ 15  Nang magkagayon ay tumindig si Samuel at umahon mula sa Gilgal patungo sa Gibeah ng Benjamin, at binilang ni Saul ang bayan, yaong mga masusumpungan pang kasama niya, na mga anim na raang lalaki.+ 16  At si Saul at si Jonatan na kaniyang anak at ang bayan na masusumpungan pang kasama nila ay nananahanan sa Geba+ ng Benjamin. Kung tungkol sa mga Filisteo, sila ay nagkampo sa Micmash.+ 17  At ang pulutong ng mga nananamsam ay lumalabas mula sa kampo ng mga Filisteo sa tatlong pangkat.+ Ang isang pangkat ay lumiliko sa daan na patungo sa Opra,+ patungo sa lupain ng Sual, 18  at ang isa pang pangkat ay lumiliko sa daan ng Bet-horon,+ at ang ikatlong pangkat ay lumiliko sa daan na patungo sa hangganan na nakaharap sa libis ng Zeboim, sa dakong ilang. 19  At walang isa mang panday ang masumpungan sa buong lupain ng Israel, sapagkat sinabi ng mga Filisteo: “Upang ang mga Hebreo ay hindi makagawa ng tabak o sibat.”+ 20  At ang lahat ng mga Israelita ay lumulusong sa mga Filisteo upang ipahasa ng bawat isa ang kaniyang sudsod o ang kaniyang asada o ang kaniyang palakol o ang kaniyang karit.+ 21  At ang halaga ng pagpapahasa ay isang pim para sa mga sudsod at para sa mga asada at para sa mga kasangkapang tatlo ang ngipin at para sa mga palakol at para sa pagkakabit ng pantaboy sa baka.+ 22  At nangyari nga, nang araw ng pagbabaka ay walang isa mang tabak+ o sibat ang masumpungan sa kamay ng sinuman sa bayan na kasama ni Saul at ni Jonatan; ngunit may masusumpungang isa kay Saul+ at kay Jonatan na kaniyang anak. 23  At ang isang himpilan+ ng mga Filisteo ay lumalabas sa banging tawiran ng Micmash.+

Talababa