1 Samuel 25:1-44

25  Sa kalaunan ay namatay si Samuel;+ at ang buong Israel ay nagtipon at hinagulhulan+ siya at inilibing siya sa kaniyang bahay sa Rama.+ Nang magkagayon ay tumindig si David at lumusong sa ilang ng Paran.+  At may isang lalaki sa Maon,+ at ang kaniyang gawain ay nasa Carmel.+ At ang lalaki ay lubhang dakila, at mayroon siyang tatlong libong tupa at isang libong kambing; at ginugupitan+ niya ang kaniyang mga tupa sa Carmel.  At ang pangalan ng lalaki ay Nabal,+ at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Abigail.+ At ang asawang babae ay may mabuting kaunawaan+ at maganda ang anyo, ngunit ang asawang lalaki ay mabagsik at masasama ang kaniyang mga gawa;+ at siya ay isang Calebita.+  At narinig ni David sa ilang na ginugupitan+ ni Nabal ang kaniyang mga tupa.  Kaya nagsugo si David ng sampung kabataang lalaki at sinabi ni David sa mga kabataang lalaki: “Umahon kayo sa Carmel, at pumaroon kayo kay Nabal at sa pangalan ko ay tanungin ninyo siya tungkol sa kaniyang kalagayan.+  At ito ang sasabihin ninyo sa aking kapatid, ‘Mapabuti ka nawa+ at mapabuti rin ang iyong sambahayan at mapabuti ang lahat ng tinatangkilik mo.  At ngayon ay narinig kong ikaw ay may mga manggugupit. At ang iyong mga pastol ay nakasama namin.+ Hindi namin sila niligalig,+ at walang anumang nawala sa kanila sa lahat ng mga araw na sila ay nasa Carmel.  Tanungin mo ang iyong mga kabataang lalaki, at sasabihin nila sa iyo, upang ang aking mga kabataang lalaki ay makasumpong ng lingap sa iyong paningin, sapagkat naparito kami sa isang mabuting araw. Pakisuyo, ibigay mo lamang sa iyong mga lingkod at sa iyong anak na si David ang anumang masumpungan ng iyong kamay.’ ”+  Sa gayon ay pumaroon ang mga kabataang lalaki ni David at nakipag-usap kay Nabal ayon sa lahat ng mga salitang ito sa pangalan ni David at pagkatapos ay naghintay. 10  At sumagot si Nabal sa mga lingkod ni David at nagsabi: “Sino si David,+ at sino ang anak ni Jesse? Ngayong mga araw na ito ay dumarami ang mga lingkod na lumalayas, bawat isa mula sa harap ng kaniyang panginoon.+ 11  At kukunin ko ba ang aking tinapay+ at ang aking tubig at ang pinatay kong hayop na kinatay ko para sa aking mga manggugupit at ibibigay iyon sa mga lalaki na hindi ko man lamang alam kung saan sila nagmula?”+ 12  Sa gayon ay pumihit sa kanilang lakad ang mga kabataang lalaki ni David at bumalik at dumating at iniulat sa kaniya ang ayon sa lahat ng mga salitang ito. 13  Kaagad na sinabi ni David sa kaniyang mga tauhan: “Ibigkis ng bawat isa ang kaniyang tabak!”+ Sa gayon ay ibinigkis ng bawat isa sa kanila ang kaniyang tabak at ibinigkis din ni David ang kaniyang sariling tabak; at nagsimula silang umahong kasunod ni David, mga apat na raang lalaki, samantalang ang dalawang daan ay umupo sa tabi ng bagahe.+ 14  Samantala, kay Abigail, na asawa ni Nabal, ay iniulat ng isa sa mga kabataang lalaki, na sinasabi: “Narito! Si David ay nagsugo ng mga mensahero mula sa ilang upang bumati na nawa’y mapabuti ang aming panginoon, ngunit sinigawan niya sila ng mga panlalait.+ 15  At napakabuti sa amin ng mga lalaki, at hindi nila kami niligalig, at hindi kami nawalan ng isa mang bagay sa lahat ng mga araw ng paggala-gala naming kasama nila nang kami ay nasa parang.+ 16  Naging pader+ sila sa palibot namin kapuwa sa gabi at sa araw, sa lahat ng mga araw na kami ay kasama nila, habang nagpapastol sa kawan. 17  At ngayon ay alamin mo at tingnan kung ano ang gagawin mo, sapagkat ang kapahamakan ay itinalaga+ na laban sa aming panginoon at laban sa kaniyang buong sambahayan, sapagkat napakawalang-kabuluhang tao+ niya upang kausapin pa siya.” 18  Kaagad na nagmadali si Abigail+ at kumuha ng dalawang daang tinapay at dalawang malalaking banga ng alak+ at limang tupa na inihanda+ at limang takal na seah ng binusang+ butil at isang daang kakaning pasas+ at dalawang daang kakaning igos na pinipi+ at ipinasan ang mga iyon sa mga asno. 19  Pagkatapos ay sinabi niya sa kaniyang mga kabataang lalaki: “Mauna kayo sa akin.+ Narito! Susunod ako sa inyo.” Ngunit sa kaniyang asawang si Nabal ay wala siyang anumang sinabi. 20  At nangyari nga na habang nakasakay siya sa asno+ at palihim na lumulusong sa bundok, aba, naroon si David at ang kaniyang mga tauhan na lumulusong na patungo sa kaniya. Sa gayon ay sinalubong niya sila. 21  Kung tungkol kay David, sinabi na niya: “Lubusang naging kabiguan ang pagbabantay ko sa lahat ng pag-aari ng taong ito sa ilang at na wala ni isa mang bagay sa lahat ng pag-aari niya ang nawala,+ at ang iginanti pa niya sa akin ay kasamaan bilang ganti sa kabutihan.+ 22  Gayon nawa ang gawin ng Diyos sa mga kaaway ni David at gayon nawa ang idagdag niya roon+ kung magtitira ako hanggang sa kinaumagahan+ ng sinuman sa lahat niyaong kaniya na umiihi sa pader.”+ 23  Nang makita ni Abigail si David, siya ay kaagad na nagmadali at bumaba mula sa asno at isinubsob ang kaniyang mukha sa harap ni David at yumukod+ sa lupa. 24  Pagkatapos ay sumubsob siya sa kaniyang paanan+ at nagsabi: “Mapasaakin nawa ang kamalian,+ O panginoon ko; at, pakisuyo, hayaang magsalita ang iyong aliping babae sa iyong pandinig,+ at makinig ka sa mga salita ng iyong aliping babae. 25  Pakisuyo, huwag nawang ituon ng aking panginoon ang kaniyang puso sa walang-kabuluhang+ lalaking ito na si Nabal, sapagkat, gaya ng kaniyang pangalan, gayon siya. Nabal ang kaniyang pangalan, at ang kahangalan ay nasa kaniya.+ Kung tungkol sa akin na iyong aliping babae, hindi ko nakita ang mga kabataang lalaki ng aking panginoon na isinugo mo. 26  At ngayon, panginoon ko, buháy si Jehova+ at buháy ang iyong kaluluwa,+ pinigilan ka ni Jehova+ sa pagpasok sa pagkakasala sa dugo+ at sa paggamit ng iyong sariling kamay para sa iyong kaligtasan.+ At ngayon ay maging gaya nawa ni Nabal ang iyong mga kaaway at yaong mga naghahangad ng ikapipinsala ng aking panginoon.+ 27  At may kinalaman sa pagpapalang kaloob+ na ito na dinala ng iyong alilang babae sa aking panginoon, ito ay ibibigay sa mga kabataang lalaki na lumalakad sa mga yapak+ ng aking panginoon. 28  Pakisuyo, pagpaumanhinan mo ang pagsalansang ng iyong aliping babae,+ sapagkat si Jehova ay walang pagsalang gagawa para sa aking panginoon ng isang namamalaging sambahayan,+ sapagkat mga digmaan ni Jehova ang ipinakikipaglaban ng aking panginoon;+ at kung tungkol sa kasamaan, hindi iyon masusumpungan sa iyo sa lahat ng iyong mga araw.+ 29  Kapag tumindig ang tao upang tugisin ka at hanapin ang iyong kaluluwa, ang kaluluwa ng aking panginoon ay tiyak na mababalot sa supot ng buhay+ na taglay ni Jehova na iyong Diyos;+ ngunit, kung tungkol sa kaluluwa ng iyong mga kaaway, ihihilagpos niya iyon na parang mula sa loob ng pinakalundo ng panghilagpos.+ 30  At mangyayari nga, sapagkat gagawin ni Jehova sa aking panginoon ang mabuti sa iyo ayon sa lahat ng kaniyang sinalita, tiyak na aatasan ka niya bilang lider sa Israel.+ 31  At sa iyo ay huwag nawa itong maging isang sanhi ng pagsuray o isang katitisuran sa puso ng aking panginoon, kapuwa sa pagbububo ng dugo nang walang dahilan+ at sa paggamit ng kamay ng aking panginoon para sa kaniyang kaligtasan.+ At si Jehova ay tiyak na gagawa ng mabuti sa aking panginoon, at alalahanin+ mo ang iyong aliping babae.” 32  Dahil dito ay sinabi ni David kay Abigail: “Pagpalain si Jehova na Diyos ng Israel,+ na siyang nagsugo sa iyo sa araw na ito upang salubungin ako! 33  At pagpalain ang iyong katinuan,+ at pagpalain ka na siyang pumigil sa akin sa araw na ito mula sa pagpasok sa pagkakasala sa dugo+ at sa paggamit ng aking sariling kamay para sa aking kaligtasan.+ 34  At, sa kabilang dako naman, buháy si Jehova na Diyos ng Israel, na siyang pumigil sa akin mula sa paggawa ng pinsala sa iyo,+ kung hindi ka nagmadali sa pagyaon upang salubungin ako,+ tiyak na walang matitira kay Nabal hanggang sa magliwanag sa kinaumagahan na sinumang umiihi sa pader.”+ 35  Sa gayon ay tinanggap ni David mula sa kaniyang kamay ang dinala nito sa kaniya, at sa kaniya ay sinabi niya: “Umahon kang payapa+ sa iyong bahay. Tingnan mo, dininig ko ang iyong tinig sa pagsasaalang-alang+ ko sa iyong pagkatao.” 36  Sa kalaunan ay pumaroon si Abigail kay Nabal, at narito, siya ay nagpipiging sa kaniyang bahay gaya ng piging ng hari;+ at ang puso ni Nabal ay masaya sa loob niya, at siya ay lasing na lasing;+ at wala siyang anumang sinabi sa kaniya, maliit man o malaki, hanggang sa magliwanag sa kinaumagahan. 37  At nangyari nga nang kinaumagahan, nang ang alak ay mapawi na kay Nabal, sinabi sa kaniya ng kaniyang asawa ang mga bagay na ito. At ang kaniyang puso+ ay namatay sa loob niya, at siya mismo ay naging parang bato. 38  Pagkaraan niyaon ay mga sampung araw ang lumipas at pagkatapos ay sinaktan+ ni Jehova si Nabal, anupat ito ay namatay. 39  At narinig ni David na si Nabal ay namatay, kung kaya sinabi niya: “Pagpalain si Jehova, na siyang nakipaglaban para sa usapin sa batas+ ng aking kadustaan+ upang palayain ako mula sa kamay ni Nabal at pumigil sa kaniyang lingkod mula sa kasamaan,+ at ang kasamaan ni Nabal ay ibinalik ni Jehova sa sarili nitong ulo!”+ At si David ay nagsugo at nag-alok kay Abigail na kukunin niya ito bilang kaniyang asawa.+ 40  Sa gayon ay pumaroon ang mga lingkod ni David kay Abigail sa Carmel at nagsalita sa kaniya, na sinasabi: “Isinugo kami sa iyo ni David upang kunin ka bilang kaniyang asawa.” 41  Kaagad siyang tumindig at yumukod habang ang kaniyang mukha ay nakaharap sa lupa+ at nagsabi: “Narito ang iyong aliping babae bilang alila na maghuhugas ng mga paa+ ng mga lingkod ng aking panginoon.”+ 42  Nang magkagayon ay nagmadali si Abigail+ at tumindig at sumakay+ sa asno kasama ang kaniyang limang utusang babae na naglalakad sa likuran niya; at sumama siya sa mga mensahero ni David at pagkatapos ay naging kaniyang asawa. 43  Kinuha rin ni David si Ahinoam+ mula sa Jezreel;+ at ang mga babae ay naging kaniyang mga asawa,+ sila ngang dalawa. 44  Kung tungkol kay Saul, ibinigay niya si Mical+ na kaniyang anak, na asawa ni David, kay Palti+ na anak ni Lais, na mula sa Galim.+

Talababa