1 Samuel 23:1-29

23  Sa kalaunan ay nag-ulat sila kay David, na sinasabi: “Narito, ang mga Filisteo ay nakikipagdigma laban sa Keila,+ at sinasamsaman nila ang mga giikan.”+  At sumangguni+ si David kay Jehova, na sinasabi: “Yayaon ba ako, at pababagsakin ko ba ang mga Filisteong ito?” Sinabi naman ni Jehova kay David: “Yumaon ka, at pabagsakin mo ang mga Filisteo at iligtas mo ang Keila.”  Dahil dito ay sinabi ng mga tauhan ni David sa kaniya: “Narito! Natatakot tayo habang naririto sa Juda,+ at gaano pa kaya kung paroroon tayo sa Keila laban sa mga hukbo ng mga Filisteo!”+  Kaya sumangguni pang muli si David kay Jehova.+ At si Jehova ay sumagot sa kaniya at nagsabi: “Tumindig ka, lumusong ka sa Keila, sapagkat ibinibigay ko ang mga Filisteo sa iyong kamay.”+  Sa gayon ay nagpunta si David sa Keila kasama ang kaniyang mga tauhan at nakipaglaban sa mga Filisteo at tinangay nila ang kanilang mga alagang hayop, ngunit pinabagsak nila sila sa isang lansakang pagpatay; at si David ang naging tagapagligtas ng mga tumatahan sa Keila.+  At nangyari nga, nang tumakas si Abiatar+ na anak ni Ahimelec patungo kay David sa Keila, lumusong siya na may epod+ sa kaniyang kamay.  Nang maglaon ay iniulat kay Saul: “Si David ay pumaroon sa Keila.”+ At sinabi ni Saul: “Ipinagbili siya ng Diyos sa aking kamay,+ sapagkat ikinulong niya ang kaniyang sarili sa pagpasok sa isang lunsod na may mga pinto at halang.”  Kaya tinawag ni Saul ang buong bayan sa pakikidigma, upang lumusong sa Keila, upang kubkubin si David at ang kaniyang mga tauhan.  At nalaman ni David na si Saul ay kumakatha ng kapinsalaan+ laban sa kaniya. Kaya sinabi niya kay Abiatar na saserdote: “Ilapit mo ang epod.”+ 10  At sinabi ni David: “O Jehova na Diyos ng Israel,+ narinig nga ng iyong lingkod na si Saul ay naghahangad na pumarito sa Keila upang wasakin ang lunsod dahil sa akin.+ 11  Isusuko ba ako ng mga may-ari ng lupain sa Keila sa kaniyang kamay? Lulusong ba si Saul gaya ng narinig ng iyong lingkod? O Jehova na Diyos ng Israel, sabihin mo sa iyong lingkod, pakisuyo.” At sinabi ni Jehova: “Lulusong siya.”+ 12  At sinabi ni David: “Isusuko ba ako at ang aking mga tauhan ng mga may-ari ng lupain sa Keila sa kamay ni Saul?” Sinabi naman ni Jehova: “Isusuko nila.”+ 13  Kaagad na tumindig si David kasama ang kaniyang mga tauhan, mga anim na raang lalaki,+ at lumabas sila ng Keila at nagpatuloy na gumala-gala saanman sila makapagpapagala-gala. At iniulat kay Saul na si David ay tumakas mula sa Keila, at sa gayon ay hindi niya itinuloy ang paglabas. 14  At si David ay nanahanan sa ilang sa mga dakong mahirap puntahan, at patuloy siyang nanahanan sa bulubunduking pook sa ilang ng Zip.+ At lagi siyang pinaghahanap ni Saul,+ at hindi siya ibinigay ng Diyos sa kaniyang kamay.+ 15  At laging takot si David sapagkat lumabas si Saul upang hanapin ang kaniyang kaluluwa habang si David ay nasa ilang ng Zip sa Hores.+ 16  At si Jonatan na anak ni Saul ay tumindig at pumaroon kay David sa Hores, upang mapalakas+ niya ang kamay nito may kinalaman sa Diyos.+ 17  At sinabi niya sa kaniya: “Huwag kang matakot;+ sapagkat hindi ka masusumpungan ng kamay ni Saul na aking ama, at ikaw ang magiging hari+ sa Israel, at ako ang magiging ikalawa sa iyo; at nalalaman din ni Saul na aking ama na gayon nga.”+ 18  At silang dalawa ay nagtibay ng isang tipan+ sa harap ni Jehova; at si David ay patuloy na nanahanan sa Hores, at si Jonatan naman ay umuwi sa kaniyang sariling tahanan. 19  Sa kalaunan ay umahon ang mga tao ng Zip+ kay Saul sa Gibeah,+ na sinasabi: “Hindi ba si David ay nagkukubling+ malapit sa amin sa mga dakong mahirap puntahan sa Hores,+ sa burol ng Hakila,+ na nasa dakong kanan ng Jesimon?+ 20  At kasuwato ng buong paghahangad ng iyong kaluluwa+ na bumaba, O hari, ay bumaba ka, at ang magiging bahagi namin ay ang isuko siya sa kamay ng hari.”+ 21  Dahil dito ay sinabi ni Saul: “Pagpalain kayo ni Jehova,+ sapagkat nahabag kayo sa akin. 22  Yumaon kayo, pakisuyo, magmatiyaga pa kayo at tiyakin ninyo at tingnan ang kaniyang dako na paroroonan ng kaniyang paa—kung sino ang nakakita sa kaniya roon—sapagkat nasabi nga sa akin na siya ay talagang tuso.+ 23  At tingnan ninyo at tiyakin ninyo ang lahat ng taguang dako na pinagtataguan niya; at bumalik kayo sa akin taglay ang katibayan, at yayaon akong kasama ninyo; at mangyayari nga, kung naroon siya sa lupain ay maingat ko naman siyang hahanapin sa lahat ng mga libu-libo+ ng Juda.” 24  Sa gayon ay tumindig sila at pumaroon sa Zip+ na una kay Saul, samantalang si David at ang kaniyang mga tauhan ay nasa ilang ng Maon+ sa Araba+ sa dakong timog ng Jesimon. 25  Nang maglaon ay pumaroon si Saul kasama ang kaniyang mga tauhan upang hanapin siya.+ Nang sabihin nila kay David, siya ay kaagad na bumaba sa malaking bato+ at patuloy na nanahanan sa ilang ng Maon. Nang marinig iyon ni Saul, hinabol+ niya si David sa ilang ng Maon. 26  Nang dakong huli ay nakarating si Saul sa gilid na ito ng bundok, at si David at ang kaniyang mga tauhan ay nasa gilid na iyon ng bundok. Kaya si David ay dali-daling umalis+ dahil kay Saul; samantala ay maaabutan na ni Saul at ng kaniyang mga tauhan si David at ang kaniyang mga tauhan upang hulihin sila.+ 27  Ngunit may isang mensaherong pumaroon kay Saul, na nagsasabi: “Magmadali ka at yumaon ka, sapagkat ang mga Filisteo ay lumusob sa lupain!” 28  Dahil dito ay bumalik si Saul mula sa paghabol kay David+ at pumaroon upang salubungin ang mga Filisteo. Iyan ang dahilan kung bakit ang dakong iyon ay tinawag nilang Malaking Bato ng mga Paghihiwalay. 29  Nang magkagayon ay umahon si David mula roon at nanahanan sa mga dakong mahirap puntahan sa En-gedi.+

Talababa