1 Samuel 17:1-58

17  At tinipon ng mga Filisteo+ ang kanilang mga kampo para sa pakikipagdigma. Nang matipon sila sa Socoh,+ na sakop ng Juda, nang magkagayon ay nagkampo sila sa pagitan ng Socoh at Azeka,+ sa Epes-damim.+  Kung tungkol kay Saul at sa mga lalaki ng Israel, nagtipon sila at nagkampo sa mababang kapatagan ng Elah,+ at humanay sila sa pagbabaka upang salubungin ang mga Filisteo.  At ang mga Filisteo ay nakatayo sa bundok sa panig na ito, at ang mga Israelita ay nakatayo sa bundok sa panig na iyon, at ang libis ay nasa pagitan nila.  At lumabas ang isang tagapagtanggol mula sa mga kampo ng mga Filisteo, na ang pangalan ay Goliat,+ mula sa Gat,+ na ang taas ay anim na siko at isang dangkal.+  At may helmet na tanso sa kaniyang ulo, at siya ay may suot na kutamaya, na may sanib-sanib na mga kaliskis, at ang bigat ng kutamaya+ ay limang libong siklo ng tanso.  At may mga baluting pambinti na tanso sa itaas ng kaniyang mga paa at isang diyabelin+ na tanso sa pagitan ng kaniyang mga balikat.  At ang tagdang kahoy ng kaniyang sibat ay gaya ng biga ng mga manggagawa sa habihan,+ at ang tulis ng kaniyang sibat ay anim na raang siklong bakal; at ang tagapagdala ng malaking kalasag ay naglalakad sa unahan niya.  Pagkatapos ay tumigil siya at nagsimulang tumawag sa mga hukbo ng Israel+ at nagsabi sa kanila: “Bakit kayo lumalabas upang humanay sa pagbabaka? Hindi ba ako ang Filisteo at kayo ay mga lingkod+ ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki para sa inyo, at pababain ninyo siya sa akin.  Kung kaya niyang lumaban sa akin at mapabagsak niya ako, kami nga ay magiging mga lingkod ninyo. Ngunit kung ako ay kasukat niya at mapabagsak ko siya, kayo naman ang magiging mga lingkod namin, at paglilingkuran ninyo kami.”+ 10  At sinabi pa ng Filisteo: “Tinutuya+ ko nga ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito. Bigyan ninyo ako ng isang lalaki, at paglabanin kami!”+ 11  Nang marinig ni Saul+ at ng buong Israel ang mga salitang ito ng Filisteo, sila nga ay nasindak at lubhang natakot.+ 12  Si David nga ay anak nitong Eprateo+ mula sa Betlehem ng Juda na ang pangalan ay Jesse. At ito ay may walong anak.+ At noong mga araw ni Saul ay matanda na ang lalaking ito sa gitna ng mga tao. 13  At ang tatlong pinakamatatandang anak ni Jesse ay pumaroon. Sumunod sila kay Saul sa pakikidigma,+ at ang mga pangalan ng kaniyang tatlong anak na humayo sa pakikidigma ay si Eliab+ na panganay, at ang kaniyang ikalawang anak na si Abinadab+ at ang ikatlo na si Shamah.+ 14  At si David ang bunso,+ at ang tatlong pinakamatatanda ay sumunod kay Saul. 15  At si David ay pumaparoon at bumabalik mula kay Saul upang alagaan ang mga tupa+ ng kaniyang ama sa Betlehem. 16  At ang Filisteo ay laging lumalabas sa madaling-araw at sa gabi at lumalagay sa kaniyang dako sa loob ng apatnapung araw. 17  At sinabi ni Jesse kay David na kaniyang anak: “Pakisuyo, dalhin mo sa iyong mga kapatid itong epa ng binusang butil+ at itong sampung tinapay, at dalhin mong madali sa kampo sa iyong mga kapatid. 18  At itong sampung bahagi ng gatas ay dalhin mo sa pinuno ng sanlibo;+ gayundin, tingnan mo ang iyong mga kapatid kung ano ang kanilang kalagayan,+ at kumuha ka ng isang pinakatanda mula sa kanila.” 19  Samantala, si Saul at sila at ang lahat ng iba pang mga lalaki ng Israel ay nasa mababang kapatagan ng Elah,+ na nakikipaglaban sa mga Filisteo.+ 20  Sa gayon ay maagang bumangon si David sa kinaumagahan at iniwan ang mga tupa sa pangangasiwa ng tagapag-alaga at nagdala at yumaon gaya ng iniutos sa kaniya ni Jesse.+ Nang dumating siya sa bakuran ng kampo,+ ang mga hukbong militar ay lumalabas sa larangan ng pagbabaka,+ at humiyaw sila ng isang sigaw para sa pagbabaka. 21  At ang Israel at ang mga Filisteo ay nagsimulang humanay nang hukbo laban sa hukbo. 22  Kaagad na iniwan ni David ang bagaheng+ nasa kaniya sa pangangalaga ng tagapag-ingat ng bagahe+ at tumakbong patungo sa larangan ng pagbabaka. Pagdating niya ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa kalagayan ng kaniyang mga kapatid.+ 23  Habang nakikipag-usap siya sa kanila, aba, narito, ang tagapagtanggol, na ang pangalan ay Goliat+ na Filisteo mula sa Gat,+ ay umaahon mula sa mga hukbo ng mga Filisteo, at pinasimulan niyang salitain ang gayunding mga salita na gaya ng una,+ at narinig ni David. 24  Kung tungkol sa lahat ng mga lalaki ng Israel, nang makita nila ang lalaki, aba, tumakas sila dahil sa kaniya at lubhang natakot.+ 25  At ang mga lalaki ng Israel ay nagsabi: “Nakita ba ninyo ang lalaking ito na umaahon? Sapagkat umaahon siya upang tuyain+ ang Israel. At mangyayari nga na ang lalaking makapagpapabagsak sa kaniya ay payayamanin ng hari ng malaking kayamanan, at ang sarili niyang anak na babae ay ibibigay niya sa kaniya,+ at ang sambahayan ng kaniyang ama ay palalayain niya sa Israel.”+ 26  At sinabi ni David sa mga lalaki na nakatayong malapit sa kaniya: “Ano ang gagawin sa lalaking makapagpapabagsak sa Filisteong+ iyon na naroroon at makapag-aalis nga ng kadustaan sa Israel?+ Sapagkat sino ang di-tuling+ Filisteong ito upang tuyain+ niya ang mga hukbo ng Diyos na buháy?”+ 27  Nang magkagayon ay sinabi sa kaniya ng bayan ang gayunding mga salita na gaya ng una, na sinasabi: “Ganito ang gagawin sa lalaking makapagpapabagsak sa kaniya.” 28  At naririnig ni Eliab+ na kaniyang pinakamatandang kapatid habang nakikipag-usap siya sa mga lalaki, at nag-init ang galit ni Eliab laban kay David,+ anupat sinabi niya: “Bakit ka bumaba? At kanino mo iniwan ang pangangasiwa sa kaunting tupang iyon sa ilang?+ Nalalaman ko ngang lubos ang iyong kapangahasan at ang kasamaan ng iyong puso,+ sapagkat ikaw ay bumaba sa layuning makita ang pagbabaka.”+ 29  Dito ay sinabi ni David: “Ano ba ang ginawa ko ngayon? Hindi ba iyon ay salita lamang?”+ 30  Sa gayon ay umalis siya sa tabi niya at bumaling sa iba at sinabi ang gayunding salita na gaya ng una,+ at ang bayan naman ay nagbigay sa kaniya ng gayunding tugon na gaya noong una.+ 31  At ang mga salita na sinalita ni David ay narinig, at sinabi nila iyon sa harap ni Saul. Kaya ipinasundo niya siya. 32  At sinabi ni David kay Saul: “Huwag nawang malugmok sa loob niya ang puso ng sinumang tao.+ Ang iyong lingkod mismo ay yayaon at makikipaglaban nga sa Filisteong ito.”+ 33  Ngunit sinabi ni Saul kay David: “Hindi mo kayang yumaon laban sa Filisteong ito upang makipaglaban sa kaniya,+ sapagkat ikaw ay isang bata+ lamang, at siya ay isang lalaking mandirigma mula pa sa kaniyang pagkabata.” 34  At sinabi ni David kay Saul: “Ang iyong lingkod ay naging isang pastol ng kaniyang ama sa kawan, at dumating ang isang leon,+ at gayundin ang isang oso, at bawat isa ay tumangay ng tupa mula sa kawan. 35  At sinundan ko iyon at pinabagsak ko iyon+ at nasagip ko mula sa bibig niyaon. Nang bumangon iyon laban sa akin ay sinunggaban ko ang balbas niyaon at pinabagsak ko iyon at pinatay. 36  Kapuwa ang leon at ang oso ay pinabagsak ng iyong lingkod; at ang di-tuling Filisteong+ ito ay magiging tulad ng isa sa mga iyon, sapagkat tinuya+ niya ang mga hukbo+ ng Diyos na buháy.”+ 37  Pagkatapos ay isinusog ni David: “Si Jehova, na nagligtas sa akin mula sa pangalmot ng leon at mula sa pangalmot ng oso, siya ang magliligtas sa akin mula sa kamay ng Filisteong ito.”+ Dahil dito ay sinabi ni Saul kay David: “Yumaon ka, at sumaiyo nawa si Jehova.”+ 38  At dinamtan ni Saul si David ng kaniyang mga kasuutan, at nilagyan niya ng helmet na tanso ang ulo nito, pagkatapos ay dinamtan niya ito ng kutamaya. 39  At ibinigkis ni David ang kaniyang tabak sa kaniyang mga kasuutan at pinagsikapan niyang lumakad [ngunit hindi niya magawa], sapagkat hindi pa niya nasusubukan ang mga iyon. Nang dakong huli ay sinabi ni David kay Saul: “Hindi ko kayang lumakad na suot ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ko pa nasusubukan ang mga ito.” Kaya hinubad ni David ang mga iyon sa kaniya.+ 40  At dinala niya ang kaniyang baston sa kaniyang kamay at pumili siya sa ganang kaniya ng limang pinakamakikinis na bato mula sa agusang libis at inilagay ang mga iyon sa kaniyang supot sa pagpapastol na nagsisilbing lalagyan niya, at nasa kaniyang kamay ang panghilagpos+ niya. At pinasimulan niyang lapitan ang Filisteo. 41  At ang Filisteo ay nagsimulang lumapit, na palapit nang palapit kay David, at ang lalaking nagdadala ng malaking kalasag ay nauuna sa kaniya. 42  At nang tumingin ang Filisteo at makita si David, pinasimulan niya itong hamakin+ sapagkat ito ay isang bata+ at may mapulang kutis,+ na may magandang anyo.+ 43  Kaya sinabi ng Filisteo kay David: “Ako ba ay aso,+ kung kaya pumaparito ka sa akin na may mga baston?” Sa gayon ay isinumpa ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kaniyang mga diyos.+ 44  At sinabi pa ng Filisteo kay David: “Lumapit ka lamang sa akin, at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa langit at sa mga hayop sa parang.”+ 45  Sinabi naman ni David sa Filisteo: “Ikaw ay pumaparito sa akin taglay ang isang tabak at isang sibat at isang diyabelin,+ ngunit ako ay pumaparito sa iyo taglay ang pangalan ni Jehova ng mga hukbo,+ ang Diyos ng mga hukbo ng Israel, na iyong tinuya.+ 46  Sa araw na ito ay isusuko ka ni Jehova sa aking kamay,+ at pababagsakin nga kita at pupugutin ko sa iyo ang iyong ulo; at sa araw na ito ay ibibigay ko nga ang mga bangkay ng kampo ng mga Filisteo sa mga ibon sa langit at sa mababangis na hayop sa lupa;+ at malalaman ng mga tao sa buong lupa na may Diyos ang Israel.+ 47  At malalaman ng buong kongregasyong ito na hindi sa pamamagitan ng tabak ni sa pamamagitan man ng sibat nagliligtas si Jehova,+ sapagkat kay Jehova ang pagbabaka,+ at ibibigay niya kayo sa aming kamay.”+ 48  At nangyari nga na tumindig ang Filisteo at patuloy na yumayaon at lumalapit upang salubungin si David, at si David ay nagsimulang magmadali at tumakbo patungo sa larangan ng pagbabaka upang salubungin ang Filisteo.+ 49  At idinukot ni David ang kaniyang kamay sa kaniyang supot at kumuha ng isang bato mula roon at pinahilagpos iyon, anupat tinamaan+ niya ang Filisteo sa noo nito at bumaon ang bato sa noo nito, at bumagsak itong pasubsob ang mukha sa lupa.+ 50  Kaya si David, sa pamamagitan ng isang panghilagpos at isang bato, ay naging mas malakas kaysa sa Filisteo at pinabagsak niya ang Filisteo at pinatay ito; at walang tabak sa kamay ni David.+ 51  At patuloy na tumakbo si David at tumayo sa ibabaw ng Filisteo. Pagkatapos ay kinuha niya ang tabak+ nito at binunot iyon sa kaluban niyaon at talagang pinatay niya ito nang putulin niya ang ulo nito sa pamamagitan niyaon.+ At nakita ng mga Filisteo na namatay na ang kanilang makapangyarihan, at sila ay tumakas.+ 52  Sa gayon ay tumindig ang mga lalaki ng Israel at ng Juda at bumulalas ng sigaw at tinugis+ nila ang mga Filisteo hanggang sa libis+ at hanggang sa mga pintuang-daan ng Ekron,+ at ang mga Filisteo na nasugatan nang malubha ay patuloy na nabuwal sa daan mula sa Saaraim,+ kapuwa hanggang sa Gat at hanggang sa Ekron. 53  Pagkatapos ay bumalik ang mga anak ni Israel mula sa mainitang pagtugis sa mga Filisteo at sinamsaman+ ang kanilang mga kampo. 54  Nang magkagayon ay kinuha ni David ang ulo+ ng Filisteo at dinala iyon sa Jerusalem, at ang mga sandata nito ay inilagay niya sa kaniyang tolda.+ 55  At nang sandaling makita ni Saul si David na lumalabas upang salubungin ang Filisteo, sinabi niya kay Abner+ na pinuno ng hukbo: “Kaninong+ anak ang batang iyon,+ Abner?” Dito ay sinabi ni Abner: “Sa buhay ng iyong kaluluwa, O hari, talagang hindi ko alam!” 56  Kaya sinabi ng hari: “Ipagtanong mo kung kaninong anak ang binatilyo.” 57  Sa gayon, pagkabalik ni David mula sa pagpapabagsak sa Filisteo, kinuha siya ni Abner at dinala siya sa harap ni Saul na dala ang ulo+ ng Filisteo sa kaniyang kamay. 58  Sinabi ngayon ni Saul sa kaniya: “Kanino kang anak, bata?” at dito ay sinabi ni David: “Anak ng iyong lingkod na si Jesse+ na Betlehemita.”+

Talababa