1 Samuel 10:1-27

10  At kinuha ni Samuel ang prasko+ ng langis at ibinuhos iyon sa kaniyang ulo at hinalikan+ siya at sinabi: “Hindi nga ba sapagkat pinahiran ka ni Jehova bilang lider+ sa kaniyang mana?+  Sa pag-alis mo ngayon mula sa akin ay makasusumpong ka nga ng dalawang lalaki malapit sa libingan ni Raquel+ sa teritoryo ng Benjamin sa Zelza, at sasabihin nga nila sa iyo, ‘Ang mga asnong babae na iyong pinaroonan upang hanapin ay nasumpungan na, ngunit ngayon ay nilubayan na ng iyong ama ang may kinalaman sa mga asnong babae+ at nababalisa tungkol sa inyo, na sinasabi: “Ano ang gagawin ko tungkol sa aking anak?” ’+  At humayo ka mula roon nang mas malayo pa at pumaroon ka hanggang sa malaking punungkahoy ng Tabor, at doon ay may sasalubong sa iyo na tatlong lalaki na umaahon patungo sa tunay na Diyos sa Bethel,+ ang isa ay may dalang tatlong batang kambing+ at ang isa ay may dalang tatlong tinapay na bilog+ at ang isa ay may dalang malaking banga ng alak.+  At magtatanong sila tungkol sa iyong kalagayan+ at magbibigay sa iyo ng dalawang tinapay, at tanggapin mo ang mga iyon mula sa kanilang kamay.  Pagkatapos niyaon ay paroroon ka sa burol ng tunay na Diyos,+ kung saan may isang garison+ ng mga Filisteo. At mangyayari nga na pagdating mo roon sa lunsod, makakasalubong mo ang isang pangkat ng mga propeta+ na bumababa mula sa mataas na dako,+ at sa unahan nila ay may panugtog na de-kuwerdas+ at tamburin+ at plawta+ at alpa,+ habang nagsasalita sila bilang mga propeta.  At ang espiritu+ ni Jehova ay kikilos nga sa iyo, at magsasalita ka bilang isang propeta+ na kasama nila at mababago na parang ibang lalaki.  At mangyayari nga na kapag dumating sa iyo ang mga tandang ito,+ gawin mo sa ganang iyo ang masumpungan mong magagawa ng iyong kamay,+ sapagkat ang tunay na Diyos ay sumasaiyo.+  At bababa ka nang una sa akin sa Gilgal;+ at, narito! bababa ako sa iyo upang maghandog ng mga haing sinusunog, upang mag-ukol ng mga haing pansalu-salo.+ Pitong+ araw kang maghihintay hanggang sa makarating ako sa iyo, at ipaaalam ko nga sa iyo kung ano ang dapat mong gawin.”  At nangyari nga na pagbaling niya ng kaniyang balikat upang yumaon mula kay Samuel, pinaging-iba ng Diyos ang kaniyang puso;+ at ang lahat ng mga tandang+ ito ay nagkatotoo nang araw na iyon. 10  Sa gayon ay pumaroon sila sa burol mula roon, at narito, may isang pangkat ng mga propeta na sasalubong sa kaniya; kaagad na kumilos sa kaniya ang espiritu ng Diyos,+ at nagsimula siyang magsalita bilang isang propeta+ sa gitna nila. 11  At nangyari nga na nang makita siya ng lahat niyaong mga nakakakilala sa kaniya noong una, narito! nanghuhula siyang kasama ng mga propeta. Sa gayon ay sinabi ng mga tao sa isa’t isa: “Ano itong nangyari sa anak ni Kis? Si Saul ba ay kabilang din sa mga propeta?”+ 12  At isang lalaki mula roon ang sumagot at nagsabi: “Ngunit sino ang kanilang ama?” Iyan ang dahilan kung bakit naging kasabihan:+ “Si Saul ba ay kabilang din sa mga propeta?” 13  Nang maglaon ay natapos siyang magsalita bilang isang propeta at pumaroon sa mataas na dako. 14  Sa kalaunan ay sinabi ng kapatid na lalaki ng ama ni Saul sa kaniya at sa kaniyang tagapaglingkod: “Saan kayo nagpunta?” At sinabi niya: “Upang hanapin ang mga asnong babae,+ at nagpatuloy kami upang makita ang mga iyon, ngunit wala roon. Kaya pumaroon kami kay Samuel.” 15  Dahil dito ay sinabi ng tiyo ni Saul: “Pakisuyo, sabihin mo sa akin, Ano ang sinabi sa inyo ni Samuel?” 16  Sinabi naman ni Saul sa kaniyang tiyo: “May-katiyakang sinabi niya sa amin na nasumpungan na ang mga asnong babae.” At ang tungkol sa pagkahari na ipinakipag-usap ni Samuel ay hindi niya sinabi sa kaniya.+ 17  At tinipon ni Samuel ang bayan kay Jehova sa Mizpa+ 18  at sinabi sa mga anak ni Israel: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel,+ ‘Ako ang nag-ahon sa Israel mula sa Ehipto at nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Ehipto+ at mula sa kamay ng lahat ng mga kaharian na sumisiil sa inyo.+ 19  Ngunit kayo—ngayon ay itinakwil ninyo ang inyong Diyos+ na tagapagligtas sa inyo mula sa lahat ng inyong mga kasamaan at ng inyong mga kabagabagan, at sinabi ninyo: “Hindi, kundi isang hari ang dapat mong ilagay sa amin.” Ngayon nga ay tumindig kayo sa harap ni Jehova ayon sa inyong mga tribo+ at ayon sa inyong mga libu-libo.’ ” 20  Sa gayon ay pinalapit ni Samuel ang lahat ng tribo ng Israel,+ at ang tribo ni Benjamin ang napili.+ 21  Pagkatapos ay pinalapit niya ang tribo ni Benjamin ayon sa mga pamilya nito, at ang pamilya ng mga Matrita ang napili.+ Nang dakong huli ay si Saul na anak ni Kis ang napili.+ At hinanap nila siya, at hindi siya nasumpungan. 22  Kaya nagtanong+ pa sila kay Jehova: “Pumarito na ba ang lalaki?” Dito ay sinabi ni Jehova: “Narito siya, nakatago+ sa mga dala-dalahan.” 23  Sa gayon ay tumakbo sila at kinuha siya mula roon. Nang tumindig siya sa gitna ng bayan, siya ay mas matangkad kaysa sa lahat ng iba pa sa bayan mula sa kaniyang mga balikat pataas.+ 24  Pagkatapos ay sinabi ni Samuel sa buong bayan: “Nakikita ba ninyo ang isa na pinili ni Jehova,+ na walang sinuman ang tulad niya sa gitna ng buong bayan?” At ang buong bayan ay nagsimulang sumigaw at magsabi: “Mabuhay ang hari!”+ 25  Nang magkagayon ay sinalita ni Samuel sa bayan ang tungkol sa kaukulang nararapat sa pagkahari+ at isinulat iyon sa isang aklat at inilagay iyon sa harap ni Jehova. Pagkatapos ay pinayaon ni Samuel ang buong bayan, ang bawat isa sa kani-kaniyang bahay. 26  Kung tungkol kay Saul, siya ay umuwi sa kaniyang tahanan sa Gibeah,+ at ang magigiting na lalaki na kinilos ng Diyos ang puso ay yumaong kasama niya.+ 27  Kung tungkol sa mga walang-kabuluhang lalaki,+ sinabi nila: “Paano tayo ililigtas ng isang ito?”+ Sa gayon ay hinamak+ nila siya, at hindi sila nagdala ng anumang kaloob sa kaniya.+ Ngunit nanatili siyang gaya ng isa na di-makapagsalita.+

Talababa