1 Samuel 29:1-11

29  At tinipon ng mga Filisteo+ ang lahat ng kanilang mga kampo sa Apek, samantalang ang mga Israelita ay nagkakampo sa tabi ng bukal na nasa Jezreel.+  At ang mga panginoon ng alyansa+ ng mga Filisteo ay dumaraan nang daan-daan at libu-libo, at si David at ang kaniyang mga tauhan ay dumaraan sa hulihan kasama ni Akis.+  At ang mga prinsipe ng mga Filisteo ay nagsimulang magsabi: “Ano ang ibig sabihin ng mga Hebreong+ ito?” Sa gayon ay sinabi ni Akis sa mga prinsipe ng mga Filisteo: “Hindi ba ito si David na lingkod ni Saul na hari ng Israel, na kasama ko rito nang mga isa o dalawang taon na,+ at wala akong nasumpungang+ isa mang bagay sa kaniya mula nang araw ng pagtakas niya patungo sa akin hanggang sa araw na ito?”  At nagalit sa kaniya ang mga prinsipe ng mga Filisteo; at sinabi pa sa kaniya ng mga prinsipe ng mga Filisteo: “Pabalikin mo ang lalaki,+ at pabalikin mo siya sa kaniyang dako na itinakda mo sa kaniya; at huwag mo siyang pababaing kasama natin sa pagbabaka, upang hindi natin siya maging kalaban+ sa pagbabaka. At ano ang ibibigay ng taong ito upang kamtin ang lingap ng kaniyang panginoon? Hindi ba ang mga ulo ng mga lalaki nating iyon?  Hindi ba ito si David na patuloy nilang tinutugunan sa mga sayaw, na sinasabi, ‘Si Saul ay nagpabagsak ng kaniyang libu-libo, at si David ay ng kaniyang sampu-sampung libo’?”+  Sa gayon ay tinawag ni Akis+ si David at sinabi sa kaniya: “Buháy si Jehova,+ ikaw ay matuwid, at ang paglabas mo at ang pagpasok+ mong kasama ko sa kampo ay mabuti sa aking paningin;+ sapagkat wala akong nasumpungang kasamaan sa iyo mula nang araw na dumating ka sa akin hanggang sa araw na ito.+ Ngunit sa paningin ng mga panginoon ng alyansa+ ay hindi ka mabuti.  At ngayon ay bumalik ka at yumaon kang payapa, upang hindi ka makagawa ng anumang masama sa paningin ng mga panginoon ng alyansa ng mga Filisteo.”  Gayunman, sinabi ni David kay Akis: “Bakit, ano ba ang ginawa ko,+ at ano ba ang nasumpungan mo sa iyong lingkod mula nang araw na dumating ako sa harap mo hanggang sa araw na ito,+ anupat hindi ako dapat pumaroon at makipaglaban nga sa mga kaaway ng panginoon kong hari?”  Sa gayon ay sumagot si Akis at nagsabi kay David: “Nalalaman kong lubos na ikaw ay naging mabuti sa aking paningin, gaya ng isang anghel ng Diyos.+ Gayunma’y ang mga prinsipe ng mga Filisteo ang nagsabi, ‘Huwag mo siyang paahuning kasama natin sa pagbabaka.’ 10  At ngayon ay bumangon kang maaga sa kinaumagahan kasama ang mga lingkod ng iyong panginoon na dumating na kasama mo; at babangon kayong maaga sa kinaumagahan kapag naging maliwanag na para sa inyo. Pagkatapos ay yumaon kayo.”+ 11  Sa gayon ay bumangon nang maaga si David, siya at ang kaniyang mga tauhan, upang yumaon sa kinaumagahan+ at bumalik sa lupain ng mga Filisteo; at ang mga Filisteo naman ay umahon sa Jezreel.+

Talababa