1 Samuel 11:1-15

11  At si Nahas na Ammonita+ ay umahon at nagkampo laban sa Jabes+ sa Gilead. Dahil dito ay sinabi ng lahat ng mga lalaki ng Jabes kay Nahas: “Makipagtipan ka sa amin upang maglingkod kami sa iyo.”+  Nang magkagayon ay sinabi sa kanila ni Nahas na Ammonita: “Sa kundisyong ito ay gagawin ko iyon sa inyo, sa kundisyon na dudukitin+ ang bawat kanang mata ninyo, at ilalagay ko iyon bilang kadustaan sa buong Israel.”+  Sinabi naman sa kaniya ng matatandang lalaki ng Jabes: “Bigyan mo kami ng pitong araw na palugit, at magsusugo kami ng mga mensahero sa buong teritoryo ng Israel at, kung walang tagapagligtas+ sa amin, lalabasin ka nga namin.”  Nang maglaon ay pumaroon sa Gibeah+ ni Saul ang mga mensahero at sinalita ang mga salita sa pandinig ng bayan, at ang buong bayan ay naglakas ng kanilang tinig at tumangis.+  Ngunit narito si Saul na dumarating kasunod ng bakahan mula sa bukid, at sinabi ni Saul: “Ano ang nangyayari sa bayan, anupat tumatangis sila?” At isinaysay nila sa kaniya ang mga salita ng mga lalaki ng Jabes.  At ang espiritu+ ng Diyos ay kumilos kay Saul pagkarinig niya ng mga salitang ito, at ang kaniyang galit ay lubhang nag-init.+  Kaya kumuha siya ng isang pares ng toro at pinagputul-putol ang mga iyon at ipinadala ang mga ito sa buong teritoryo ng Israel+ sa pamamagitan ng kamay ng mga mensahero, na sinasabi: “Ang sinuman sa atin na hindi lalabas bilang tagasunod ni Saul at ni Samuel, ganito ang gagawin sa kaniyang mga baka!”+ At ang panghihilakbot+ kay Jehova+ ay nagsimulang sumapit sa bayan anupat lumabas sila na parang iisang lalaki.+  Pagkatapos ay kinuha niya ang kabuuang bilang+ nila sa Bezek, at ang mga anak ni Israel ay umabot ng tatlong daang libo, at ang mga lalaki ng Juda ay tatlumpung libo.  Sinabi nila ngayon sa mga mensahero na pumaroon: “Ito ang sasabihin ninyo sa mga lalaki ng Jabes sa Gilead, ‘Bukas ay magaganap ang kaligtasan para sa inyo kapag uminit na ang araw.’ ”+ Sa gayon ay pumaroon ang mga mensahero at nagsabi sa mga lalaki ng Jabes, at sila ay nagsaya. 10  At sinabi ng mga lalaki ng Jabes: “Bukas ay lalabasin namin kayo, at gawin ninyo sa amin ang ayon sa lahat ng mabuti sa inyong paningin.”+ 11  At nangyari nga, nang sumunod na araw ay inilagay ni Saul+ ang bayan sa tatlong pangkat;+ at nagtungo sila sa gitna ng kampo noong pagbabantay sa umaga+ at pinabagsak ang mga Ammonita+ hanggang sa uminit ang araw. Nang may ilan pang natitira, ang mga ito ay pinangalat at walang natira sa kanila na dalawang magkasama.+ 12  At sinabi ng bayan kay Samuel: “Sino nga ang nagsasabi, ‘Si Saul—siya ba ang maghahari sa atin?’+ Ibigay ninyo ang mga taong iyon, upang patayin namin sila.”+ 13  Gayunman, sinabi ni Saul: “Walang isa mang tao ang papatayin sa araw na ito,+ sapagkat ngayon ay nagsagawa si Jehova ng pagliligtas sa Israel.”+ 14  Nang maglaon ay sinabi ni Samuel sa bayan: “Halikayo at pumaroon tayo sa Gilgal+ upang doon natin gawin nang panibago ang pagkahari.”+ 15  Sa gayon ay pumaroon sa Gilgal ang buong bayan, at doon ay ginawa nilang hari si Saul sa harap ni Jehova sa Gilgal. Pagkatapos ay naghandog sila ng mga haing pansalu-salo doon sa harap ni Jehova,+ at doon ay patuloy na nagsaya nang lubha si Saul at ang lahat ng mga lalaki ng Israel.+

Talababa