1 Samuel 7:1-17

7  At ang mga lalaki ng Kiriat-jearim+ ay pumaroon at iniahon ang kaban ni Jehova at dinala iyon sa bahay ni Abinadab+ sa burol, at si Eleazar na kaniyang anak ang pinabanal nila upang magbantay sa kaban ni Jehova.  At nangyari nga na mula nang araw ng pananahanan ng Kaban sa Kiriat-jearim ay patuloy na dumami ang mga araw, anupat umabot ito nang dalawampung taon, at ang buong sambahayan ng Israel ay nanaghoy kay Jehova.+  At sinabi ni Samuel sa buong sambahayan ng Israel: “Kung buong puso kayong manunumbalik kay Jehova,+ alisin ninyo ang mga banyagang diyos sa gitna ninyo+ at gayundin ang mga imahen ni Astoret,+ at ituon ninyo nang walang maliw ang inyong puso kay Jehova at siya lamang ang inyong paglingkuran,+ at ililigtas niya kayo mula sa kamay ng mga Filisteo.”+  Dahil dito ay inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal+ at ang mga imahen ni Astoret+ at kay Jehova na lamang naglingkod.  Pagkatapos ay sinabi ni Samuel: “Tipunin ninyo ang buong Israel+ sa Mizpa,+ upang makapanalangin+ ako kay Jehova alang-alang sa inyo.”  Sa gayon ay natipon sila sa Mizpa, at sumalok sila ng tubig at ibinuhos iyon sa harap ni Jehova at nag-ayuno nang araw na iyon.+ At sinabi nila roon: “Nagkasala kami laban kay Jehova.”+ At si Samuel ay humatol+ sa mga anak ni Israel sa Mizpa.  At narinig ng mga Filisteo na ang mga anak ni Israel ay nagtipon sa Mizpa, at ang mga panginoon ng alyansa+ ng mga Filisteo ay umahon laban sa Israel. Nang marinig ito ng mga anak ni Israel, sila ay natakot dahil sa mga Filisteo.+  Kaya ang mga anak ni Israel ay nagsabi kay Samuel: “Huwag kang manahimik dahil sa amin sa paghingi ng saklolo kay Jehova na ating Diyos,+ upang mailigtas niya kami mula sa kamay ng mga Filisteo.”  Nang magkagayon ay kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin at inihandog iyon bilang handog na sinusunog, isang buong handog,+ kay Jehova; at si Samuel ay nagsimulang humingi ng saklolo kay Jehova alang-alang sa Israel,+ at sinagot siya ni Jehova.+ 10  At nangyari nga na habang inihahandog ni Samuel ang handog na sinusunog, ang mga Filisteo ay lumapit upang makipagbaka laban sa Israel. At nagpakulog ngayon si Jehova ng isang malakas na ingay+ nang araw na iyon laban sa mga Filisteo, upang lituhin niya sila;+ at natalo sila sa harap ng Israel.+ 11  Dahil dito ay lumabas ang mga lalaki ng Israel mula sa Mizpa at tinugis ang mga Filisteo at pinabagsak sila hanggang sa timog ng Bet-car. 12  Pagkatapos ay kumuha si Samuel ng isang bato+ at inilagay iyon sa pagitan ng Mizpa at Jesana at pinasimulang tawaging Ebenezer ang pangalan nito. Kaya sinabi niya: “Hanggang ngayon ay tinutulungan tayo ni Jehova.”+ 13  Sa gayon ay nasupil ang mga Filisteo, at hindi na sila pumasok pa sa teritoryo ng Israel;+ at ang kamay ni Jehova ay nanatiling laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Samuel.+ 14  At ang mga lunsod na kinuha ng mga Filisteo mula sa Israel ay patuloy na nabalik sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gat, at ang teritoryo ng mga iyon ay iniligtas ng Israel mula sa kamay ng mga Filisteo. At nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amorita.+ 15  At si Samuel ay patuloy na humatol sa Israel sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.+ 16  At naglakbay siya taun-taon at inikot niya ang Bethel+ at ang Gilgal+ at ang Mizpa+ at humatol sa Israel+ sa lahat ng mga dakong ito. 17  Ngunit ang kaniyang binabalikan ay ang Rama,+ sapagkat naroon ang kaniyang bahay, at doon siya humatol sa Israel. At nagtayo siya roon ng altar para kay Jehova.+

Talababa