1 Samuel 4:1-22

4  At ang salita ni Samuel ay patuloy na dumating sa buong Israel. Sa gayon ay lumabas ang Israel upang salubungin ang mga Filisteo sa pagbabaka; at nagkampo sila sa tabi ng Ebenezer,+ at ang mga Filisteo ay nagkampo sa Apek.+  At ang mga Filisteo ay humanay+ upang salubungin ang Israel, at ang pagbabaka ay sumamâ, anupat natalo ang Israel sa harap ng mga Filisteo,+ na nagpabagsak ng mga apat na libong lalaki sa malapitang sagupaan sa parang.  Nang dumating sa kampo ang bayan ay sinabi ng matatandang lalaki ng Israel: “Bakit tayo tinalo ni Jehova ngayon sa harap ng mga Filisteo?+ Kunin natin mula sa Shilo ang kaban ng tipan ni Jehova,+ upang iyon ay mapasagitna natin at mailigtas tayo mula sa palad ng ating mga kaaway.”  Kaya nagsugo sa Shilo ang bayan at dinala mula roon ang kaban ng tipan ni Jehova ng mga hukbo, na nakaupo sa mga kerubin.+ At ang dalawang anak ni Eli ay naroong kasama ng kaban ng tipan ng tunay na Diyos, samakatuwid ay si Hopni at si Pinehas.+  At nangyari nga nang pumasok sa kampo ang kaban ng tipan ni Jehova, ang lahat ng mga Israelita ay nagsigawan nang malakas,+ anupat umugong ang lupa.  Narinig din ng mga Filisteo ang ingay ng sigawan at sinabi: “Ano ang ibig sabihin ng ingay ng malakas na sigawang+ ito sa kampo ng mga Hebreo?” Nang dakong huli ay nalaman nila na ang kaban ni Jehova ay pumasok na sa kampo.  At natakot ang mga Filisteo, sapagkat, ang sabi nila: “Ang Diyos ay pumasok sa kampo!”+ Kaya sinabi nila: “Sa aba natin, sapagkat ang ganitong bagay ay hindi pa nangyayari noong una!  Sa aba natin! Sino ang magliligtas sa atin mula sa kamay ng maringal na Diyos na ito? Ito ang Diyos na nanakit sa Ehipto sa pamamagitan ng bawat uri ng pagpatay sa ilang.+  Magpakalakas-loob kayo at magpakalalaki, kayong mga Filisteo, upang hindi ninyo paglingkuran ang mga Hebreo kung paanong pinaglingkuran nila kayo;+ at magpakalalaki kayo at lumaban!” 10  Sa gayon ay lumaban ang mga Filisteo at natalo ang Israel,+ at tumakas sila patungo sa kani-kaniyang tolda;+ at naging lubhang lansakan ang patayan,+ anupat ang nabuwal mula sa Israel ay tatlumpung libong lalaking naglalakad.+ 11  At ang mismong kaban ng Diyos ay nabihag,+ at ang dalawang anak ni Eli, si Hopni at si Pinehas, ay namatay.+ 12  At ang isang lalaki ng Benjamin ay tumakbo mula sa larangan ng pagbabaka anupat nakarating siya sa Shilo nang araw ring iyon na may hapak na mga kasuutan+ at may lupa sa kaniyang ulo.+ 13  Nang dumating siya, naroon si Eli na nakaupo sa upuan sa tabi ng daan at nagbabantay, sapagkat ang kaniyang puso ay nanginginig dahil sa kaban ng tunay na Diyos.+ At ang lalaki ay pumasok upang mag-ulat sa lunsod, at ang buong lunsod ay humiyaw. 14  At narinig ni Eli ang ingay ng paghiyaw. Kaya sinabi niya: “Ano ang ibig sabihin ng ingay ng kaguluhang ito?”+ At nagmadali ang lalaki upang makapasok siya at makapag-ulat kay Eli. 15  (Si Eli nga ay siyamnapu’t walong taóng gulang, at ang kaniyang mga mata ay nanigas na anupat hindi siya makakita.)+ 16  At sinabi ng lalaki kay Eli: “Ako yaong dumating mula sa larangan ng pagbabaka, at ako—mula nga sa larangan ng pagbabaka ay tumakas ako ngayon.” Dahil dito ay sinabi niya: “Ano ang bagay na nangyari, anak ko?” 17  Sa gayon ay sumagot ang tagapaghatid ng balita at nagsabi: “Ang Israel ay tumakas sa harap ng mga Filisteo, at may nangyari ring isang malaking pagkatalo sa gitna ng bayan;+ at ang iyong dalawang anak ay namatay rin—si Hopni at si Pinehas+—at ang mismong kaban ng tunay na Diyos ay nabihag.”+ 18  At nangyari nga na nang sandaling banggitin niya ang kaban ng tunay na Diyos, siya ay nabuwal na patalikod mula sa upuan sa tabi ng pintuang-daan, at nabali ang kaniyang leeg anupat siya ay namatay, sapagkat ang lalaki ay matanda na at mabigat; at siya ay humatol sa Israel nang apatnapung taon. 19  At ang kaniyang manugang, na asawa ni Pinehas, ay nagdadalang-tao at malapit nang manganak, at narinig niya ang ulat na ang kaban ng tunay na Diyos ay nabihag at na ang kaniyang biyenan at ang kaniyang asawa ay namatay. Sa gayon ay yumukod siya at nagsimulang manganak, sapagkat ang kaniyang mga hapdi ay dumating sa kaniya nang di-inaasahan.+ 20  At nang sandaling mamamatay na siya, ang mga babaing nakatayo sa tabi niya ay nagsalita: “Huwag kang matakot, sapagkat isang lalaki ang ipinanganak mo.”+ At hindi siya sumagot at hindi niya itinuon doon ang kaniyang puso. 21  Ngunit tinawag niyang Icabod+ ang bata, na sinasabi: “Ang kaluwalhatian ay lumisan sa Israel tungo sa pagkatapon,”+ ito ay may kaugnayan sa kaban ng tunay na Diyos na nabihag at may kaugnayan sa kaniyang biyenan at sa kaniyang asawa.+ 22  Kaya sinabi niya: “Ang kaluwalhatian ay lumisan sa Israel tungo sa pagkatapon,+ sapagkat ang kaban ng tunay na Diyos ay nabihag.”+

Talababa