1 Samuel 22:1-23

22  Sa gayon ay yumaon si David mula roon+ at tumakas+ patungo sa yungib+ ng Adulam;+ at narinig ito ng kaniyang mga kapatid at ng buong sambahayan ng kaniyang ama at lumusong sila roon sa kaniya.  At lahat ng mga lalaking nagigipit+ at lahat ng mga lalaking may pinagkakautangan+ at lahat ng mga lalaking mapait ang kaluluwa+ ay nagsimulang pumisan sa kaniya,+ at siya ay naging pinuno sa kanila;+ at may sumama sa kaniya na mga apat na raang lalaki.  Sa kalaunan ay yumaon si David mula roon patungo sa Mizpe sa Moab at nagsabi sa hari ng Moab:+ “Pakisuyo, patahanin mong kasama ninyo ang aking ama at ang aking ina+ hanggang sa malaman ko kung ano ang gagawin ng Diyos sa akin.”  Sa gayon ay dinala niya sila sa harap ng hari ng Moab, at patuloy silang nanahanang kasama niya sa lahat ng mga araw na si David ay nasa dakong mahirap marating.+  Nang maglaon ay sinabi ni Gad+ na propeta kay David: “Huwag kang manatili sa pagtahan sa dakong mahirap marating. Umalis ka, at pumasok ka sa lupain ng Juda.”+ Sa gayon ay umalis si David at pumasok sa kagubatan ng Heret.  At narinig ni Saul na si David at ang mga lalaking kasama niya ay nasumpungan, habang si Saul ay nakaupo sa Gibeah sa ilalim ng puno ng tamarisko+ sa mataas na dako na hawak ang kaniyang sibat+ sa kaniyang kamay at ang lahat ng kaniyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot niya.  Nang magkagayon ay sinabi ni Saul sa kaniyang mga lingkod na nakatayo sa palibot niya: “Makinig kayo, pakisuyo, kayong mga Benjaminita. Bibigyan din ba ng anak ni Jesse+ kayong lahat ng mga bukid at mga ubasan?+ Aatasan ba niya kayong lahat bilang mga pinuno ng libu-libo+ at mga pinuno ng daan-daan?  Sapagkat nakipagsabuwatan kayo, kayong lahat, laban sa akin; at walang sinuman ang nagbubunyag niyaon sa aking pandinig+ nang ang aking sariling anak ay makipagtipan+ sa anak ni Jesse, at walang sinuman sa inyo ang nakikiramay sa akin at nagbubunyag sa aking pandinig na ibinangon ng aking sariling anak ang aking sariling lingkod laban sa akin bilang mananambang gaya ng sa araw na ito.”  Dito ay sumagot si Doeg+ na Edomita, na inilagay sa pamamahala sa mga lingkod ni Saul, at nagsabi: “Nakita ko ang anak ni Jesse na pumaroon sa Nob kay Ahimelec+ na anak ni Ahitub.+ 10  At sumangguni+ siya kay Jehova para sa kaniya; at binigyan niya siya ng mga panustos,+ at ibinigay niya sa kaniya ang tabak+ ni Goliat na Filisteo.” 11  Kaagad na nagsugo ang hari upang tawagin si Ahimelec na anak ni Ahitub na saserdote at ang buong sambahayan ng kaniyang ama, ang mga saserdote na nasa Nob.+ Kaya silang lahat ay pumaroon sa hari. 12  Sinabi ngayon ni Saul: “Makinig ka, pakisuyo, ikaw na anak ni Ahitub!” at dito ay sinabi niya: “Narito ako, panginoon ko.” 13  At sinabi ni Saul sa kaniya: “Bakit kayo nagsabuwatan laban sa akin,+ ikaw at ang anak ni Jesse, sa pagbibigay mo sa kaniya ng tinapay at ng tabak, at nagkaroon pa ng pagsangguni sa Diyos para sa kaniya, upang tumindig laban sa akin bilang mananambang gaya ng sa araw na ito?”+ 14  Dahil dito ay sumagot si Ahimelec sa hari at nagsabi: “At sino sa lahat mong mga lingkod ang gaya ni David,+ na tapat,+ at manugang+ ng hari at isang pinuno sa iyong tagapagbantay at pinararangalan sa iyong sambahayan?+ 15  Ngayon lamang ba ako nagpasimulang sumangguni+ sa Diyos para sa kaniya? Malayong mangyari sa ganang akin! Huwag nawang magpataw ang hari ng anuman laban sa kaniyang lingkod at laban sa buong sambahayan ng aking ama, sapagkat sa lahat ng ito ay walang anumang bagay na maliit o malaki ang nalalaman ng iyong lingkod.”+ 16  Ngunit sinabi ng hari: “Ikaw ay tiyak na mamamatay,+ Ahimelec, ikaw at ang buong sambahayan ng iyong ama.”+ 17  At sinabi ng hari sa mga mananakbong+ nakatayo sa palibot niya: “Bumaling kayo at patayin ninyo ang mga saserdote ni Jehova, sapagkat ang kanila ring kamay ay sumasa kay David at sapagkat alam nilang siya ay isang takas at hindi nila iyon ibinunyag sa aking pandinig!”+ At ayaw ng mga lingkod ng hari na iunat ang kanilang kamay upang daluhungin ang mga saserdote ni Jehova.+ 18  Sa kahuli-hulihan ay sinabi ng hari kay Doeg:+ “Ikaw ang bumaling at dumaluhong sa mga saserdote!” Kaagad na bumaling si Doeg na Edomita+ at dinaluhong niya ang mga saserdote at pinagpapatay+ nang araw na iyon ang walumpu’t limang lalaking nagsusuot ng isang epod+ na lino. 19  Maging ang Nob+ na lunsod ng mga saserdote ay sinaktan niya ng talim ng tabak, ang lalaki at gayundin ang babae, ang bata at gayundin ang pasusuhin at ang toro at ang asno at ang tupa sa pamamagitan ng talim ng tabak. 20  Gayunman, ang isang anak ni Ahimelec na anak ni Ahitub, na ang pangalan ay Abiatar,+ ay nakatakas at tumakbo upang sumunod kay David. 21  At sinabi ni Abiatar kay David: “Pinatay ni Saul ang mga saserdote ni Jehova.” 22  Dahil dito ay sinabi ni David kay Abiatar: “Nalalaman kong lubos nang araw na iyon,+ sapagkat si Doeg na Edomita ay naroon, na walang pagsalang sasabihin niya kay Saul.+ Nagawan ko mismo ng mali ang bawat kaluluwa sa sambahayan ng iyong ama. 23  Mamalagi ka lamang na kasama ko. Huwag kang matakot, sapagkat ang sinumang naghahanap sa aking kaluluwa ay naghahanap sa iyong kaluluwa, sapagkat ikaw ang nangangailangan ng pagsasanggalang sa piling ko.”+

Talababa