1 Samuel 19:1-24

19  Sa kalaunan ay nagsalita si Saul kay Jonatan na kaniyang anak at sa lahat ng kaniyang mga lingkod tungkol sa pagpatay kay David.+  Kung tungkol kay Jonatan, na anak ni Saul, siya ay lubhang nalulugod kay David.+ Kaya sinalita ni Jonatan kay David, na sinasabi: “Si Saul na aking ama ay naghahangad na maipapatay ka. At ngayon ay mag-ingat ka, pakisuyo, sa kinaumagahan, at manatili ka sa lihim at magtago ka.+  At ako naman ay lalabas at tatayo nga sa tabi ng aking ama sa parang na paroroonan mo, at ako mismo ay magsasalita sa aking ama para sa iyo, at makikita ko nga kung ano ang mangyayari, at tiyak na sasabihin ko sa iyo.”+  Sa gayon ay nagsalita si Jonatan kay Saul na kaniyang ama ng mabuti+ tungkol kay David at sinabi sa kaniya: “Huwag nawang magkasala+ ang hari laban sa kaniyang lingkod na si David, sapagkat hindi siya nagkasala sa iyo at ang kaniyang mga gawa ay naging napakabuti sa iyo.+  At inilagay niya ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang palad+ at pinabagsak ang Filisteo,+ anupat si Jehova ay gumawa ng dakilang pagliligtas+ para sa buong Israel. Nakita mo iyon, at nagsaya ka. Kaya bakit ka magkakasala laban sa dugong walang-sala dahil sa pagpatay+ kay David nang walang dahilan?”+  Nang magkagayon ay sinunod ni Saul ang tinig ni Jonatan, at si Saul ay sumumpa: “Buháy si Jehova,+ hindi siya papatayin.”  Pagkatapos ay tinawag ni Jonatan si David at sinabi ni Jonatan sa kaniya ang lahat ng mga salitang ito. Sa gayon ay dinala ni Jonatan si David kay Saul, at nanatili siya sa harap niya na gaya noong una.+  Nang maglaon ay muling sumiklab ang digmaan at lumabas si David at nakipaglaban sa mga Filisteo at pinabagsak niya sila sa isang lansakang pagpatay,+ at tumakas sila mula sa harap niya.+  At ang masamang espiritu+ ni Jehova ay napasa kay Saul samantalang nakaupo siya sa kaniyang bahay at ang kaniyang sibat ay nasa kaniyang kamay, habang tumutugtog si David sa pamamagitan ng kaniyang kamay. 10  Sa gayon ay pinagtangkaang tuhugin ni Saul si David sa dingding+ sa pamamagitan ng sibat, ngunit umilag+ ito mula sa harap ni Saul, kung kaya ang tinamaan niya ng sibat ay ang dingding. At si David ay tumanan upang makatakas siya nang gabing iyon.+ 11  Nang maglaon ay nagsugo si Saul ng mga mensahero+ sa bahay ni David upang bantayan iyon at upang ipapatay siya sa kinaumagahan;+ ngunit si Mical na kaniyang asawa ay nagsalita kay David, na sinasabi: “Kung hindi mo itatakas ang iyong kaluluwa ngayong gabi, bukas ay isa ka nang taong pinatay.” 12  Kaagad na pinababa ni Mical si David sa bintana, upang makayaon ito at makatakbo at makatakas.+ 13  Nang magkagayon ay kinuha ni Mical ang imaheng terapim+ at inilagay niya iyon sa higaan, at ang isang lambat na yari sa balahibo ng kambing ay inilagay niya sa kaniyang dakong ulunan, pagkatapos ay tinakpan niya iyon ng isang kasuutan. 14  At nagsugo si Saul ng mga mensahero upang kunin si David, ngunit sinabi niya: “Siya ay may sakit.”+ 15  Kaya nagsugo si Saul ng mga mensahero upang tingnan si David, na sinasabi: “Iahon ninyo siya sa akin na nasa kaniyang higaan upang maipapatay siya.”+ 16  Nang pumasok ang mga mensahero, aba, naroon ang imaheng terapim sa higaan at ang isang lambat na yari sa balahibo ng kambing sa kaniyang dakong ulunan. 17  Dahil dito ay sinabi ni Saul kay Mical: “Bakit mo ako dinaya+ nang ganito, anupat pinayaon mo ang aking kaaway+ upang makatakas siya?” Sinabi naman ni Mical kay Saul: “Siya ang nagsabi sa akin, ‘Payaunin mo ako! Bakit nga kita papatayin?’ ” 18  Kung tungkol kay David, tumakbo siya at tumakas+ at nakarating kay Samuel sa Rama.+ At sinabi niya sa kaniya ang lahat ng ginawa sa kaniya ni Saul. Nang magkagayon ay umalis siya at si Samuel, at nanahanan sila sa Naiot.+ 19  Sa kalaunan, ang balita ay nakarating kay Saul, na nagsasabi: “Narito! Si David ay nasa Naiot sa Rama.” 20  Kaagad na nagsugo si Saul ng mga mensahero upang kunin si David. Nang makita nila ang matatanda sa mga propeta na nanghuhula, at si Samuel ay nakatayo sa kaniyang dako na namamahala sa kanila, ang espiritu+ ng Diyos ay napasa mga mensahero ni Saul, at sila ay nagsimulang gumawing tulad ng mga propeta,+ sila rin. 21  Nang sabihin nila iyon kay Saul, kaagad siyang nagsugo ng iba pang mga mensahero, at sila ay nagsimulang gumawing tulad ng mga propeta, sila rin. Kaya si Saul ay muling nagsugo ng mga mensahero, ang ikatlong pangkat, at sila ay nagsimulang gumawing tulad ng mga propeta, sila rin. 22  Sa kahuli-hulihan ay pumaroon din siya sa Rama. Nang makarating siya hanggang sa malaking imbakang-tubig na nasa Secu, siya ay nagsimulang magtanong at magsabi: “Nasaan si Samuel at si David?” Dito ay sinabi nila: “Naroon sa Naiot+ sa Rama.” 23  At nagpatuloy siya sa pagyaon mula roon patungong Naiot sa Rama, at ang espiritu+ ng Diyos ay sumakaniya, oo, sa kaniya, at nagpatuloy siya sa paglalakad at patuloy siyang gumawing tulad ng isang propeta hanggang sa makarating siya sa Naiot sa Rama. 24  At hinubad din niya ang kaniyang mga kasuutan at gumawi rin siyang tulad ng isang propeta sa harap si Samuel, at nakahiga siyang hubad nang buong araw na iyon at nang buong gabing iyon.+ Iyan ang dahilan kung bakit nila sinabi: “Si Saul ba ay kabilang din sa mga propeta?”+

Talababa