1 Samuel 30:1-31

30  At nangyari nga na samantalang si David at ang kaniyang mga tauhan ay pumaparoon sa Ziklag+ nang ikatlong araw, ang mga Amalekita+ ay lumusob sa timog at sa Ziklag; at sinaktan nila ang Ziklag at sinunog iyon sa apoy,  at dinalang bihag ang mga babae+ at lahat ng naroroon, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Hindi nila pinatay ang sinuman, kundi tinangay nila sila at yumaon sa kanilang lakad.  Nang dumating si David at ang kaniyang mga tauhan sa lunsod, aba, narito, sunóg na iyon sa apoy, at, kung tungkol sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak na lalaki at sa kanilang mga anak na babae, sila ay dinalang bihag.  At si David at ang bayan na kasama niya ay nagsimulang maglakas ng kanilang tinig at tumangis,+ hanggang sa wala na silang lakas na tumangis pa.  At ang dalawang asawa ni David ay dinalang bihag, si Ahinoam+ na babaing Jezreelita at si Abigail+ na asawa ni Nabal na Carmelita.  At lubha itong nakapighati kay David,+ sapagkat sinabi ng bayan na batuhin siya;+ sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay naging mapait,+ ang bawat isa dahil sa kaniyang mga anak na lalaki at sa kaniyang mga anak na babae. Kaya pinatibay ni David ang kaniyang sarili sa pamamagitan ni Jehova na kaniyang Diyos.+  Sa gayon ay sinabi ni David kay Abiatar+ na saserdote, na anak ni Ahimelec: “Pakisuyo, ilapit mo sa akin ang epod.”+ At inilapit ni Abiatar kay David ang epod.  At si David ay nagsimulang sumangguni kay Jehova,+ na sinasabi: “Hahabulin ko ba ang pangkat na ito ng mandarambong? Maaabutan ko ba sila?” Dito ay sinabi niya+ sa kaniya: “Habulin mo, sapagkat walang pagsalang maaabutan mo sila, at walang pagsalang makapagliligtas ka.”+  Kaagad na yumaon si David, siya at ang anim na raang lalaki+ na kasama niya, at pumaroon sila hanggang sa agusang libis ng Besor, at ang mga lalaking iiwanan ay tumigil doon. 10  At ipinagpatuloy ni David ang paghabol,+ siya at ang apat na raang lalaki, ngunit ang dalawang daang lalaki na lubhang pagod na upang tumawid sa agusang libis ng Besor+ ay tumigil. 11  At nakasumpong sila ng isang lalaki, isang Ehipsiyo,+ sa parang. Kaya dinala nila siya kay David at binigyan siya ng tinapay upang makakain siya at binigyan siya ng tubig na maiinom. 12  Isa pa, binigyan nila siya ng isang hiwa ng kakaning igos na pinipi at dalawang kakaning pasas.+ Nang magkagayon ay kumain siya at ang kaniyang espiritu+ ay nanumbalik sa kaniya; sapagkat hindi siya kumain ng tinapay o uminom ng tubig sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. 13  Sinabi ngayon ni David sa kaniya: “Kanino ka ba, at tagasaan ka?” at dito ay sinabi niya: “Ako ay isang tagapaglingkod na Ehipsiyo, na alipin ng isang lalaking Amalekita, ngunit iniwan ako ng aking panginoon sapagkat nagkasakit ako tatlong araw na ang nakararaan.+ 14  Kami ang lumusob sa timog ng mga Kereteo+ at doon sa nasasakupan ng Juda at sa timog ng Caleb;+ at ang Ziklag ay sinunog namin sa apoy.” 15  Dahil dito ay sinabi ni David sa kaniya: “Dadalhin mo ba ako sa pangkat na ito ng mandarambong?” At sinabi niya: “Sumumpa+ ka sa akin sa harap ng Diyos na hindi mo ako papatayin, at na hindi mo ako isusuko sa kamay ng aking panginoon,+ at dadalhin kita sa pangkat na ito ng mandarambong.” 16  Sa gayon ay dinala niya siya,+ at narito, sila ay nakapangalat nang walang kaayusan sa ibabaw ng buong lupain na kumakain at umiinom at nagpipiging+ dahil sa lahat ng malaking samsam na kinuha nila mula sa lupain ng mga Filisteo at sa lupain ng Juda.+ 17  At pinabagsak sila ni David mula sa kadiliman sa umaga hanggang sa kinagabihan, upang maitalaga niya sila sa pagkapuksa; at walang isa mang lalaki sa kanila ang nakatakas+ maliban sa apat na raang kabataang lalaki na sumakay sa mga kamelyo at tumakas. 18  At nailigtas ni David ang lahat ng kinuha ng mga Amalekita,+ at ang dalawa niyang asawa ay iniligtas ni David. 19  At walang anumang mula sa kanila ang nagkulang, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at hanggang sa mga anak na lalaki at mga anak na babae at mula sa samsam, at maging hanggang sa anumang bagay na kinuha nila para sa kanilang sarili.+ Lahat ay nabawi ni David. 20  Kaya kinuha ni David ang lahat ng mga kawan at mga bakahan, na dinala nila sa unahan ng iba pang mga alagang hayop. Pagkatapos ay sinabi nila: “Ito ang samsam+ ni David.” 21  Nang maglaon ay nakarating si David sa dalawang daang lalaki+ na lubhang pagod na upang yumaong kasama ni David, at siyang iniwan nilang nakaupo sa tabi ng agusang libis ng Besor; at lumabas sila upang salubungin si David at upang salubungin ang mga taong kasama niya. Nang lumapit si David sa bayan ay tinanong niya sila kung ano na ang kalagayan nila. 22  Gayunman, ang bawat masama at walang-kabuluhang lalaki+ sa mga lalaking yumaong kasama ni David ay sumagot at nagsabi: “Sa dahilang hindi sila yumaong kasama natin, hindi natin sila bibigyan ng anuman sa samsam na nailigtas natin, maliban sa kani-kaniyang asawa at kani-kaniyang mga anak, at dalhin nila sila at yumaon.” 23  Ngunit sinabi ni David: “Huwag ninyong gawin ang ganiyan, mga kapatid ko, sa ibinigay sa atin ni Jehova,+ anupat iningatan niya tayo+ at ibinigay sa ating kamay ang pangkat ng mandarambong na dumating laban sa atin.+ 24  At sino ang makikinig sa inyo may kinalaman sa pananalitang ito? Sapagkat kung ano ang bahagi niyaong lumusong sa pagbabaka ay magiging gayundin ang bahagi niyaong umupo sa tabi ng bagahe.+ Lahat ay sama-samang magkakaroon ng bahagi.”+ 25  At nangyari nga na magmula nang araw na iyon ay itinalaga niya ito bilang isang tuntunin at isang hudisyal na pasiya+ para sa Israel hanggang sa araw na ito. 26  Nang dumating si David sa Ziklag ay nagpadala siya ng ilang samsam sa matatandang lalaki ng Juda, na kaniyang mga kaibigan,+ na sinasabi: “Narito ang isang pagpapalang kaloob+ para sa inyo mula sa nasamsam sa mga kaaway ni Jehova.” 27  Sa kanila na nasa Bethel,+ at sa kanila na nasa Ramot+ sa timog, at sa kanila na nasa Jatir,+ 28  at sa kanila na nasa Aroer, at sa kanila na nasa Sipmot, at sa kanila na nasa Estemoa,+ 29  at sa kanila na nasa Racal, at sa kanila na nasa mga lunsod ng mga Jerameelita,+ at sa kanila na nasa mga lunsod ng mga Kenita,+ 30  at sa kanila na nasa Horma,+ at sa kanila na nasa Borasan,+ at sa kanila na nasa Atac, 31  at sa kanila na nasa Hebron,+ at sa lahat ng mga dakong nilakaran ni David, siya at ang kaniyang mga tauhan.

Talababa