1 Samuel 6:1-21

6  At ang kaban+ ni Jehova ay napasalupain ng mga Filisteo nang pitong buwan.  At tinawag ng mga Filisteo ang mga saserdote at ang mga manghuhula,+ na sinasabi: “Ano ang gagawin namin sa kaban ni Jehova? Ipaalam ninyo sa amin kung sa pamamagitan ng ano ipadadala namin ito sa kaniyang dako.”  Dito ay sinabi nila: “Kung ipadadala ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, huwag ninyong ipadala iyon nang walang handog, sapagkat dapat nga kayong magbigay sa kaniya ng handog ukol sa pagkakasala.+ Kung magkagayon ay gagaling kayo, at malalaman ninyo kung bakit hindi humihiwalay sa inyo ang kaniyang kamay.”  Dahil dito ay sinabi nila: “Ano ang handog ukol sa pagkakasala na dapat naming ibigay sa kaniya?” At sinabi nila: “Ayon sa bilang ng mga panginoon ng alyansa+ ng mga Filisteo, limang ginintuang almoranas at limang ginintuang herboa, sapagkat ang bawat isa sa inyo at sa inyong mga panginoon ng alyansa ay may magkakatulad na salot.  At gagawa kayo ng mga larawan ng inyong mga almoranas at mga larawan ng inyong mga herboa+ na sumisira sa lupain, at magbibigay kayo ng kaluwalhatian+ sa Diyos ng Israel. Marahil ay pagagaanin niya ang kaniyang kamay mula sa inyo at sa inyong diyos at sa inyong lupain.+  Isa pa, bakit ninyo gagawing manhid ang inyong puso kung paanong ginawang manhid ng Ehipto at ni Paraon ang kanilang puso?+ Hindi ba nang makitungo Siya sa kanila+ nang may kabagsikan ay pinayaon nila sila, at yumaon sila?+  At ngayon ay kumuha kayo at gumawa kayo ng isang bagong karwahe,+ at dalawang baka na nagpapasuso, na hindi pa napapatungan ng pamatok,+ at isisingkaw ninyo sa karwahe ang mga baka, at pababalikin ninyo sa bahay ang kanilang mga guya mula sa pagsunod sa kanila.  At kukunin ninyo ang kaban ni Jehova at ilalagay ninyo iyon sa karwahe, at ang mga ginintuang bagay+ na ibibigay ninyo sa kaniya bilang handog ukol sa pagkakasala+ ay ilalagay ninyo sa isang kahon na nasa tabi niyaon. At ipadadala ninyo iyon, at iyon ay yayaon.  At titingnan ninyo: kung iyon ay umahon sa daan patungo sa teritoryo nito, sa Bet-semes,+ siya nga ang gumawa sa atin ng malaking kasamaang ito; ngunit kung hindi, malalaman nga natin na hindi ang kaniyang kamay ang gumalaw sa atin; isang sakuna+ ang nangyari sa atin.” 10  At gayon ang ginawa ng mga lalaki. Kaya kumuha sila ng dalawang baka na nagpapasuso at isiningkaw sa karwahe ang mga iyon, at ang kanilang mga guya ay ikinulong nila sa bahay. 11  Pagkatapos ay inilagay nila ang kaban ni Jehova sa ibabaw ng karwahe,+ at gayundin ang kahon at ang mga ginintuang herboa at ang mga larawan ng kanilang mga almoranas. 12  At ang mga baka ay dumeretso sa daang patungo sa Bet-semes.+ Sa iisang lansangang-bayan sila pumaroon, umuunga habang yumayaon sila, at hindi sila lumiko sa kanan o sa kaliwa. Samantala, ang mga panginoon ng alyansa+ ng mga Filisteo ay naglalakad na kasunod nila hanggang sa hangganan ng Bet-semes. 13  At ginagapas ng mga tao ng Bet-semes ang aning trigo+ sa mababang kapatagan. Nang itingin nila ang kanilang mga mata at makita ang Kaban, sila ay nagsaya sa pagkakita nito. 14  At ang karwahe ay pumasok sa bukid ni Josue na Bet-semita at nanatiling nakatayo roon, kung saan may isang malaking bato. At biniyak nila ang kahoy ng karwahe, at ang mga baka+ ay inihandog nila bilang handog na sinusunog para kay Jehova.+ 15  At ibinaba ng mga Levita+ ang kaban ni Jehova at ang kahon na kasama niyaon, na kinalalagyan ng mga ginintuang bagay, at inilagay nila iyon sa ibabaw ng malaking bato. At ang mga lalaki ng Bet-semes+ naman ay naghandog ng mga handog na sinusunog, at nagpatuloy silang mag-ukol ng mga hain nang araw na iyon para kay Jehova. 16  At nakita iyon ng limang panginoon ng alyansa+ ng mga Filisteo at bumalik sila sa Ekron nang araw na iyon. 17  Ito nga ang mga ginintuang almoranas na ibinigay ng mga Filisteo bilang handog ukol sa pagkakasala para kay Jehova:+ para sa Asdod+ ay isa, para sa Gaza+ ay isa, para sa Askelon+ ay isa, para sa Gat+ ay isa, para sa Ekron+ ay isa. 18  At ang mga ginintuang herboa ay ayon sa bilang ng lahat ng lunsod ng mga Filisteo na nauukol sa limang panginoon ng alyansa, mula sa nakukutaang lunsod hanggang sa nayon ng lantad na lupain. At ang malaking bato na pinagpatungan nila ng kaban ni Jehova ay isang patotoo hanggang sa araw na ito sa bukid ni Josue na Bet-semita. 19  At pinabagsak niya ang mga lalaki ng Bet-semes,+ sapagkat tiningnan nila ang kaban ni Jehova. Sa gayon ay pinabagsak niya sa gitna ng bayan ang pitumpung lalaki—limampung libong lalaki—at nagdalamhati ang bayan sapagkat pinabagsak ni Jehova ang bayan sa isang lansakang pagpatay.+ 20  Karagdagan pa, sinabi ng mga lalaki ng Bet-semes: “Sino ang makatatayo sa harap ni Jehova, ang banal na Diyos+ na ito, at kanino siya paroroon mula sa atin?”+ 21  Nang dakong huli ay nagsugo sila ng mga mensahero sa mga tumatahan sa Kiriat-jearim,+ na sinasabi: “Ibinalik ng mga Filisteo ang kaban ni Jehova. Bumaba kayo. Iahon ninyo iyon sa inyo.”+

Talababa