1 Samuel 16:1-23

16  Sa kalaunan ay sinabi ni Jehova kay Samuel: “Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul,+ gayong itinakwil ko siya mula sa pamamahala bilang hari sa Israel?+ Punuin mo ng langis+ ang iyong sungay at yumaon ka. Isusugo kita kay Jesse+ na Betlehemita, sapagkat naglaan ako mula sa kaniyang mga anak ng isang hari para sa akin.”+  Ngunit sinabi ni Samuel: “Paano ako makayayaon? Kapag narinig iyon ni Saul ay tiyak na papatayin niya ako.”+ At sinabi ni Jehova: “Isang batang baka mula sa bakahan ang dapat mong dalhin, at sabihin mo, ‘Pumarito ako upang maghain kay Jehova.’+  At tawagin mo si Jesse sa paghahain; at ipaaalam ko naman sa iyo kung ano ang dapat mong gawin,+ at papahiran+ mo para sa akin ang isa na tutukuyin ko sa iyo.”  At ginawa ni Samuel kung ano ang sinalita ni Jehova. Nang dumating siya sa Betlehem+ ay nagsimulang manginig+ ang matatandang lalaki ng lunsod sa pagsalubong sa kaniya, kung kaya sinabi nila: “Ang pagparito mo ba ay nangangahulugan ng kapayapaan?”+  Dito ay sinabi niya: “Nangangahulugan nga ng kapayapaan. Pumarito ako upang maghain kay Jehova. Pabanalin+ ninyo ang inyong sarili, at sumama kayo sa akin sa paghahain.” Nang magkagayon ay pinabanal niya si Jesse at ang kaniyang mga anak, pagkatapos ay tinawag niya sila sa paghahain.  At nangyari nga nang dumarating sila at makita niya si Eliab,+ kaagad niyang sinabi: “Tiyak na ang kaniyang pinahiran ay nasa harap ni Jehova.”  Ngunit sinabi ni Jehova kay Samuel: “Huwag kang tumingin sa kaniyang anyo at sa taas ng kaniyang tindig,+ sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi ayon sa paraan ng pagtingin ng tao [ang paraan ng pagtingin ng Diyos],+ sapagkat ang tao ay tumitingin sa kung ano ang nakikita ng mga mata;+ ngunit kung tungkol kay Jehova, tumitingin siya sa kung ano ang nasa puso.”+  Nang magkagayon ay tinawag ni Jesse si Abinadab+ at pinaraan ito sa harap ni Samuel, ngunit sinabi niya: “Hindi rin pinili ni Jehova ang isang ito.”  Sumunod ay pinaraan ni Jesse si Shamah,+ ngunit sinabi niya: “Hindi rin pinili ni Jehova ang isang ito.” 10  Sa gayon ay pinaraan ni Jesse ang pito sa kaniyang mga anak sa harap ni Samuel; gayunma’y sinabi ni Samuel kay Jesse: “Hindi pinili ni Jehova ang mga ito.” 11  Sa kahuli-hulihan ay sinabi ni Samuel kay Jesse: “Ito na bang lahat ang mga batang lalaki?” Dito ay sinabi niya: “Ang bunso ay wala pa hanggang ngayon,+ at, narito! nagpapastol siya ng mga tupa.”+ Kaya sinabi ni Samuel kay Jesse: “Magsugo ka at sunduin siya, sapagkat hindi tayo uupo upang kumain hanggang sa pagdating niya rito.” 12  Sa gayon ay nagsugo siya at pinapunta siya. At siya ay may mapulang kutis,+ isang kabataang lalaki na may magagandang mata at makisig ang anyo. Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova: “Tumindig ka, pahiran mo siya, sapagkat siya na nga!”+ 13  Sa gayon ay kinuha ni Samuel ang sungay ng langis+ at pinahiran siya sa gitna ng kaniyang mga kapatid. At ang espiritu ni Jehova ay nagsimulang kumilos kay David magmula nang araw na iyon.+ Sa kalaunan ay bumangon si Samuel at pumaroon sa Rama.+ 14  At ang mismong espiritu ni Jehova ay lumisan+ kay Saul, at pinangilabot siya ng isang masamang espiritu+ mula kay Jehova. 15  At ang mga lingkod ni Saul ay nagsabi sa kaniya: “Narito ngayon, pinangingilabot ka ng masamang espiritu ng Diyos. 16  Pakisuyo, mag-utos nawa ang aming panginoon sa iyong mga lingkod na nasa harap mo na maghanap sila ng isang lalaking dalubhasa+ na tumutugtog ng alpa.+ At mangyayari nga na kapag sumasaiyo ang masamang espiritu ng Diyos, siya ay tutugtog sa pamamagitan ng kaniyang kamay, at ikaw ay tiyak na bubuti.” 17  Kaya sinabi ni Saul sa kaniyang mga lingkod: “Pakisuyo, paglaanan ninyo ako ng isang lalaking mahusay tumugtog, at dalhin ninyo siya sa akin.”+ 18  At ang isa sa mga tagapaglingkod ay sumagot at nagsabi: “Narito! Nakita ko kung gaano kadalubhasang tumugtog+ ang isang anak ni Jesse na Betlehemita, at siya ay isang magiting at makapangyarihang lalaki+ at isang lalaking mandirigma+ at isang matalinong tagapagsalita+ at isang lalaking may makisig na anyo,+ at si Jehova ay sumasakaniya.”+ 19  Nang magkagayon ay nagsugo si Saul ng mga mensahero kay Jesse at nagsabi: “Isugo mo sa akin si David na iyong anak, na siyang nasa kawan.”+ 20  Sa gayon ay kumuha si Jesse ng isang asno, tinapay at isang balat na sisidlan+ ng alak at isang anak ng kambing at ipinadala ang mga iyon kay Saul sa pamamagitan ng kamay ni David na kaniyang anak.+ 21  Kaya pumaroon si David kay Saul at naglingkod sa kaniya;+ at minahal niya ito nang lubha, at ito ay naging tagapagdala niya ng baluti.+ 22  At nagsugo si Saul kay Jesse, na sinasabi: “Pakisuyo, hayaan mong patuloy na maglingkod si David sa akin, sapagkat nakasumpong siya ng lingap sa aking paningin.” 23  At nangyari nga na kapag sumasa kay Saul ang espiritu ng Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tumutugtog sa pamamagitan ng kaniyang kamay; at may kaginhawahan para kay Saul at bumubuti siya, at ang masamang espiritu ay lumilisan sa kaniya.+

Talababa