1 Samuel 9:1-27

9  At may isang lalaki ng Benjamin, at ang pangalan niya ay Kis,+ na anak ni Abiel, na anak ni Zeror, na anak ni Becorat, na anak ni Afias, na isang Benjaminita,+ isang lalaking makapangyarihan sa yaman.+  At mayroon siyang isang anak na lalaki na ang pangalan ay Saul,+ bata pa at makisig, at walang lalaki sa mga anak ni Israel ang mas makisig pa kaysa sa kaniya; mula sa kaniyang mga balikat pataas ay mas matangkad siya kaysa sa lahat ng nasa bayan.+  At ang mga asnong babae+ na pag-aari ni Kis na ama ni Saul ay nawala. Kaya sinabi ni Kis kay Saul na kaniyang anak: “Pakisuyo, magsama ka ng isa sa mga tagapaglingkod at tumindig ka, yumaon ka, hanapin mo ang mga asnong babae.”  At siya ay nagdaan sa bulubunduking pook ng Efraim+ at nagdaan sa lupain ng Salisa,+ at hindi nila nasumpungan ang mga iyon. At nagdaan sila sa lupain ng Saalim, ngunit wala roon ang mga iyon. At nagdaan siya sa lupain ng mga Benjaminita, at hindi nila nasumpungan ang mga iyon.  Sila nga ay pumasok sa lupain ng Zup; at si Saul naman ay nagsabi sa kaniyang tagapaglingkod na kasama niya: “Halika, at bumalik na tayo, upang ang aking ama ay hindi tumigil sa pag-aasikaso sa mga asnong babae at mabalisa nga tungkol sa atin.”+  Ngunit sinabi niya sa kaniya: “Pakisuyong tingnan mo! May isang lalaki ng Diyos+ sa lunsod na ito, at ang lalaki ay iginagalang. Ang lahat ng sabihin niya ay nagkakatotoo nang walang pagsala.+ Pumunta tayo ngayon doon. Marahil ay masasabi niya sa atin ang ating daan na dapat nating puntahan.”  Dahil dito ay sinabi ni Saul sa kaniyang tagapaglingkod: “At kung paroroon tayo, ano ang dadalhin natin sa lalaki?+ sapagkat wala nang tinapay sa ating mga lalagyan, at, bilang isang kaloob,+ wala tayong madadalang anuman sa lalaki ng tunay na Diyos. Ano ang mayroon tayo?”  Kaya sumagot ang tagapaglingkod kay Saul nang minsan pa at nagsabi: “Narito! May isang kapat na siklo+ na pilak sa aking kamay, at ibibigay ko iyon sa lalaki ng tunay na Diyos, at sasabihin niya sa atin ang ating daan.”  (Noong mga panahong nagdaan sa Israel ay ganito magsalita ang tao sa pagparoon niya upang hanapin ang Diyos: “Halikayo, at pumaroon tayo sa tagakita.”+ Sapagkat ang propeta ngayon ay tinatawag na tagakita noong mga panahong nagdaan.) 10  Nang magkagayon ay sinabi ni Saul sa kaniyang tagapaglingkod: “Ang iyong salita ay mabuti.+ Halika, pumaroon tayo.” At pumaroon sila sa lunsod na kinaroroonan ng lalaki ng tunay na Diyos. 11  Habang umaahon sila sa sampahan patungo sa lunsod, nakasumpong sila ng mga babaing lumalabas upang sumalok ng tubig.+ Kaya sinabi nila sa kanila: “Ang tagakita+ ba ay nasa dakong ito?” 12  Sa gayon ay sumagot sila sa kanila at nagsabi: “Oo. Narito! Siya ay nasa unahan mo. Magmadali ka nga, sapagkat ngayon ay pumaroon siya sa lunsod, sapagkat may hain+ ngayon para sa bayan sa mataas na dako.+ 13  Pagpasok ninyo sa lunsod, kaagad ninyo siyang masusumpungan bago siya umahon sa mataas na dako upang kumain; sapagkat ang bayan ay hindi maaaring kumain hanggang sa kaniyang pagdating, sapagkat siya ang nagpapala sa hain.+ Pagkatapos niyaon ay maaari nang kumain yaong mga inanyayahan. Ngayon nga ay umahon kayo, sapagkat siya—ngayon mismo ay masusumpungan ninyo siya.” 14  Sa gayon ay umahon sila sa lunsod. Habang pumapasok sila sa gitna ng lunsod, aba, naroon si Samuel na lumalabas upang salubungin sila upang umahon sa mataas na dako. 15  Kung tungkol kay Jehova, binuksan niya ang pandinig+ ni Samuel nang araw na iyon bago dumating si Saul, na sinasabi: 16  “Bukas sa ganitong oras ay magsusugo ako sa iyo ng isang lalaki mula sa lupain ng Benjamin,+ at papahiran+ mo siya bilang lider sa aking bayang Israel; at ililigtas niya ang aking bayan mula sa kamay ng mga Filisteo,+ sapagkat nakita ko ang kapighatian ng aking bayan, sapagkat ang kanilang daing ay dumating sa akin.”+ 17  At nakita ni Samuel si Saul, at si Jehova naman ay sumagot sa kaniya: “Narito ang lalaki na sinabi ko sa iyo, ‘Ito ang siyang susupil sa aking bayan.’ ”+ 18  Nang magkagayon ay lumapit si Saul kay Samuel sa gitna ng pintuang-daan at nagsabi: “Sabihin mo sa akin, pakisuyo, Nasaan ang bahay ng tagakita?” 19  At sumagot si Samuel kay Saul at nagsabi: “Ako ang tagakita. Umahon ka sa unahan ko sa mataas na dako, at kayo ay kakaing kasama ko ngayon,+ at payayaunin kita sa kinaumagahan, at lahat ng nasa iyong puso ay sasabihin ko sa iyo.+ 20  May kinalaman sa mga asnong babae na nawala sa iyo tatlong araw na ang nakararaan,+ huwag mo nang ituon ang iyong puso+ sa mga iyon, sapagkat nasumpungan na ang mga iyon. At kanino nauukol ang lahat ng kanais-nais sa Israel?+ Hindi ba sa iyo at sa buong sambahayan ng iyong ama?” 21  Dahil dito ay sumagot si Saul at nagsabi: “Hindi ba ako ay isang Benjaminita mula sa pinakamaliit+ sa mga tribo ng Israel,+ at ang aking pamilya ang pinakawalang-halaga sa lahat ng mga pamilya ng tribo ni Benjamin?+ Kaya bakit ka nagsasalita sa akin ng ganitong bagay?”+ 22  At isinama ni Samuel si Saul at ang kaniyang tagapaglingkod at dinala sila sa bulwagang kainan at binigyan sila ng dako sa pinakaulo+ niyaong mga inanyayahan; at sila ay mga tatlumpung tao. 23  Nang dakong huli ay sinabi ni Samuel sa tagapagluto: “Ibigay mo ang bahagi na ibinigay ko sa iyo, na sinabi ko sa iyo, ‘Ibukod mo iyon.’ ” 24  Sa gayon ay hinango ng tagapagluto ang binti at yaong nasa ibabaw niyaon, at inilagay iyon sa harap ni Saul. At sinabi niya: “Narito ang itinaan. Ilagay mo ito sa harap mo. Kainin mo, sapagkat sa takdang panahon ay itinaan nila ito para sa iyo upang makakain kang kasama niyaong mga inanyayahan.” Kaya kumain si Saul na kasama si Samuel nang araw na iyon. 25  Pagkatapos ay bumaba sila mula sa mataas na dako+ patungo sa lunsod, at nagpatuloy siyang makipag-usap kay Saul sa bubungan ng bahay.+ 26  Pagkatapos ay bumangon sila nang maaga, at nangyari nga na sa pagbubukang-liwayway ay tinawag ni Samuel si Saul sa bubungan ng bahay, na sinasabi: “Tumindig ka, upang mapayaon kita.” Kaya tumindig si Saul at silang dalawa, siya at si Samuel, ay pumaroon sa labas. 27  Habang bumababa sila sa may gilid ng lunsod ay sinabi ni Samuel kay Saul: “Sabihin mo sa tagapaglingkod+ na mauna siyang yumaon sa atin”—sa gayon ay yumaon siya—“at, kung tungkol sa iyo, tumigil ka ngayon upang maiparinig ko sa iyo ang salita ng Diyos.”

Talababa