1 Cronica 21:1-30

21  At tumindig si Satanas laban sa Israel at inudyukan+ si David na bilangin ang Israel.  Kaya sinabi ni David kay Joab+ at sa mga pinuno ng bayan: “Humayo kayo, bilangin+ ninyo ang Israel mula sa Beer-sheba+ hanggang sa Dan+ at dalhin ninyo iyon sa akin upang malaman ko ang kanilang bilang.”+  Ngunit sinabi ni Joab: “Dagdagan nawa ni Jehova ang kaniyang bayan ng isang daang ulit ng dami nila.+ Hindi ba sila, O panginoon kong hari, lahat sila ay sa panginoon ko bilang mga lingkod? Bakit ito hinahangad ng panginoon ko?+ Bakit siya magiging sanhi ng pagkakasala ng Israel?”  Gayunman, ang salita ng hari+ ay nanaig kay Joab, kung kaya si Joab ay lumabas+ at naglakad sa buong Israel, pagkatapos nito ay dumating siya sa Jerusalem.+  At ibinigay ni Joab kay David ang bilang ng pagkakarehistro ng bayan; at ang buong Israel ay umabot sa isang milyon isang daang libong lalaki na humahawak ng tabak,+ at ang Juda ay apat na raan at pitumpung libong lalaki na humahawak ng tabak.  At ang Levi+ at Benjamin ay hindi niya inirehistro na kasama nila,+ sapagkat ang salita ng hari ay karima-rimarim kay Joab.  At ang bagay na ito ay masama sa paningin ng tunay na Diyos,+ kung kaya sinaktan niya ang Israel.  Kaya sinabi ni David sa tunay na Diyos: “Ako ay nagkasala+ nang malubha sa paggawa ko ng bagay na ito. At ngayon, pakisuyo, palampasin mo ang kamalian ng iyong lingkod;+ sapagkat kumilos ako nang may malaking kamangmangan.”+  At si Jehova ay nagsalita kay Gad,+ na tagapangitain+ ni David, na nagsasabi: 10  “Yumaon ka, at magsalita ka kay David, na sinasabi, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “May tatlong bagay akong ihaharap laban sa iyo.+ Pumili ka ng isa sa mga iyon, upang magawa ko iyon sa iyo.” ’ ”+ 11  Sa gayon ay pumaroon si Gad kay David+ at nagsabi sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Pumili ka, 12  kung sa loob ng tatlong taon ay magkakaroon ng taggutom;+ o sa loob ng tatlong buwan ay magkakaroon ng paglipol mula sa harap ng iyong mga kalaban+ at aabutan ka ng tabak ng iyong mga kaaway, o sa loob ng tatlong araw ay magkakaroon ng tabak ni Jehova,+ ng salot nga,+ sa lupain, anupat ang anghel ni Jehova ay mananalanta+ sa buong teritoryo ng Israel.’ At ngayon ay tingnan mo kung ano ang itutugon ko sa Isa na nagsusugo sa akin.” 13  Kaya sinabi ni David kay Gad: “Lubha itong nakapipighati sa akin. Pakisuyo, mahulog nawa ako sa kamay ni Jehova,+ sapagkat napakarami ng kaniyang kaawaan;+ ngunit sa kamay ng tao ay huwag nawa akong mahulog.”+ 14  Nang magkagayon ay nagpasapit si Jehova ng salot+ sa Israel, anupat mula sa Israel ay pitumpung libong tao ang nabuwal.+ 15  Bukod diyan, ang tunay na Diyos ay nagsugo ng isang anghel sa Jerusalem upang salantain ito;+ at nang magsimula siyang manalanta, nakita iyon ni Jehova at ikinalungkot ang kapahamakan;+ kung kaya sinabi niya sa anghel na nananalanta: “Sapat na!+ Ngayon ay ibaba mo na ang iyong kamay.” At ang anghel ni Jehova ay nakatayong malapit sa giikan ni Ornan+ na Jebusita.+ 16  Nang itingin ni David ang kaniyang mga mata, nakita niya ang anghel+ ni Jehova na nakatayo sa pagitan ng lupa at ng langit na may hugót na tabak+ sa kaniyang kamay na nakaunat patungo sa Jerusalem; at si David at ang matatandang lalaki, na nadaramtan ng telang-sako,+ ay kaagad na nagsubsob ng kanilang mga mukha.+ 17  At sinabi ni David sa tunay na Diyos: “Hindi ba ako ang nagsabi na bilangin ang bayan, at hindi ba ako ang nagkasala at walang alinlangang gumawa ng masama?+ Kung tungkol sa mga tupang+ ito, ano ang nagawa nila? O Jehova na aking Diyos, pakisuyo, ang iyong kamay nawa ay maging laban sa akin at sa sambahayan ng aking ama; ngunit huwag sa iyong bayan,+ upang magdala ng salot.” 18  At ang anghel ni Jehova, sa ganang kaniya, ay nagsabi kay Gad+ na sabihin kay David na si David ay dapat umahon upang magtayo ng isang altar para kay Jehova sa giikan ni Ornan na Jebusita.+ 19  Sa gayon ay umahon si David ayon sa salita ni Gad na kaniyang sinalita sa pangalan ni Jehova.+ 20  Samantala, si Ornan+ ay pumihit at nakita ang anghel; at ang kaniyang apat na anak na kasama niya ay nagtatago. Si Ornan noon ay naggigiik ng trigo. 21  Kaya si David ay pumaroon hanggang kay Ornan. Nang tumingin si Ornan at makita si David,+ kaagad siyang lumabas ng giikan at yumukod kay David habang ang kaniyang mukha ay nakaharap sa lupa. 22  Nang magkagayon ay sinabi ni David kay Ornan: “Ibigay mo sa akin ang dako ng giikan, upang makapagtayo ako roon ng isang altar para kay Jehova. Kapalit ng buong halaga ng salapi+ ay ibigay mo iyon sa akin,+ upang ang salot+ ay matigil mula sa bayan.” 23  Ngunit sinabi ni Ornan kay David: “Kunin mo iyon para sa iyo,+ at gawin nawa ng panginoon kong hari kung ano ang mabuti sa kaniyang sariling paningin. Narito, ibinibigay ko ang mga baka+ bilang mga handog na sinusunog at ang panggiik+ na kareta bilang kahoy+ at ang trigo bilang handog na mga butil. Ang lahat ay ibinibigay ko.”+ 24  Gayunman, sinabi ni Haring David kay Ornan: “Hindi, kundi walang pagsalang bibilhin ko iyon sa buong halaga+ ng salapi, sapagkat hindi ko kukunin ang sa iyo upang maghandog kay Jehova ng mga haing sinusunog nang walang bayad.” 25  Kaya binigyan ni David si Ornan ng mga siklong ginto na may timbang na anim na raan bilang kapalit ng dakong iyon.+ 26  Nang magkagayon ay nagtayo roon si David ng isang altar+ para kay Jehova at naghandog ng mga haing sinusunog at mga haing pansalu-salo, at tumawag siya kay Jehova,+ na ngayon ay sumagot sa kaniya sa pamamagitan ng apoy+ mula sa langit sa ibabaw ng altar ng handog na sinusunog. 27  Bukod diyan, nag-utos si Jehova sa anghel,+ anupat ibinalik nito ang kaniyang tabak sa kaluban. 28  Sa pagkakataong iyon, nang makita ni David na sinagot siya ni Jehova sa giikan ni Ornan na Jebusita, siya ay nagpatuloy na maghain doon.+ 29  Ngunit ang tabernakulo ni Jehova na ginawa ni Moises sa ilang at ang altar ng handog na sinusunog ay nasa mataas na dako sa Gibeon+ nang panahong iyon. 30  At si David ay hindi makaparoon sa harap niyaon upang sumangguni sa Diyos, sapagkat siya ay nasindak+ dahil sa tabak ng anghel ni Jehova.

Talababa