1 Cronica 27:1-34

27  Kung tungkol sa mga anak ni Israel ayon sa kanilang bilang, ang mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama+ at ang mga pinuno+ ng mga libu-libo at ng mga daan-daan+ at ang kanilang mga opisyal na naglilingkod+ sa hari sa lahat ng may kaugnayan sa mga pangkat niyaong mga pumapasok at lumalabas sa buwan-buwan sa lahat ng buwan ng taon, ang bawat pangkat ay dalawampu’t apat na libo.  Ang namamahala sa unang pangkat sa unang buwan ay si Jasobeam+ na anak ni Zabdiel, at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo.  Ang ilan sa mga anak ni Perez+ na ulo ng lahat ng pinuno ng mga pangkat na naglilingkod ay para sa unang buwan.  At ang namamahala sa pangkat sa ikalawang buwan ay si Dodai+ na Ahohita+ kasama ang kaniyang pangkat, at si Miklot ang lider, at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo.  Ang pinuno ng ikatlong pangkat na naglilingkod para sa ikatlong buwan ay si Benaias+ na anak ni Jehoiada+ na punong saserdote, at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo.  Ang Benaias+ na ito ay isang makapangyarihang lalaki mula sa tatlumpu+ at namamahala sa tatlumpu; at ang namamahala sa kaniyang pangkat ay si Amizabad na kaniyang anak.  Ang ikaapat para sa ikaapat na buwan ay si Asahel,+ ang kapatid ni Joab,+ at si Zebadias na kaniyang anak na kasunod niya, at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo.  Ang ikalimang pinuno para sa ikalimang buwan ay si Samhut+ na Izrahita, at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo.  Ang ikaanim para sa ikaanim na buwan ay si Ira+ na anak ni Ikes+ na Tekoita,+ at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo. 10  Ang ikapito para sa ikapitong buwan ay si Helez+ na Pelonita+ mula sa mga anak ni Efraim, at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo. 11  Ang ikawalo para sa ikawalong buwan ay si Sibecai+ na Husatita mula sa mga Zerahita,+ at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo. 12  Ang ikasiyam para sa ikasiyam na buwan ay si Abi-ezer+ na Anatotita+ mula sa mga Benjaminita, at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo. 13  Ang ikasampu para sa ikasampung buwan ay si Maharai+ na Netopatita mula sa mga Zerahita,+ at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo. 14  Ang ikalabing-isa para sa ikalabing-isang buwan ay si Benaias+ na Piratonita mula sa mga anak ni Efraim,+ at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo. 15  Ang ikalabindalawa para sa ikalabindalawang buwan ay si Heldai+ na Netopatita, kay Otniel, at sa kaniyang pangkat ay may dalawampu’t apat na libo. 16  At sa mga tribo ng Israel,+ mula sa mga Rubenita, si Eliezer na anak ni Zicri ay lider; sa mga Simeonita, si Sepatias na anak ni Maaca; 17  sa Levi, si Hasabias na anak ni Kemuel; sa Aaron, si Zadok;+ 18  sa Juda, si Elihu,+ na isa sa mga kapatid ni David;+ sa Isacar, si Omri na anak ni Miguel; 19  sa Zebulon, si Ismaias na anak ni Obadias; sa Neptali, si Jerimot na anak ni Azriel; 20  sa mga anak ni Efraim, si Hosea na anak ni Azazias; sa kalahati ng tribo ni Manases, si Joel na anak ni Pedaias; 21  sa kalahati ng tribo ni Manases sa Gilead, si Ido na anak ni Zacarias; sa Benjamin, si Jaasiel na anak ni Abner;+ 22  sa Dan, si Azarel na anak ni Jeroham. Ito ang mga prinsipe+ ng mga tribo ng Israel. 23  At hindi tinuos ni David ang bilang niyaong mula sa dalawampung taon ang edad at pababa, sapagkat si Jehova ay nangako na pararamihin ang Israel na gaya ng mga bituin sa langit.+ 24  Si Joab+ na anak ni Zeruias ay nagsimulang bumilang, ngunit hindi niya tinapos;+ at dahil dito ay dumating ang galit+ laban sa Israel, at ang bilang ay hindi naitala sa ulat ng mga pangyayari nang mga araw ni Haring David. 25  At ang namamahala sa mga kayamanan ng hari+ ay si Azmavet na anak ni Adiel. At ang namamahala sa mga kayamanan sa bukid,+ sa mga lunsod+ at sa mga nayon at sa mga tore ay si Jonatan na anak ni Uzias. 26  At ang namamahala sa mga gumagawa ng gawain sa bukid,+ para sa pagsasaka ng lupa, ay si Ezri na anak ni Kelub. 27  At ang namamahala sa mga ubasan+ ay si Simei na Ramatita; at ang namamahala niyaong nasa mga ubasan para sa mga imbakan ng alak ay si Zabdi na Sipmita. 28  At ang namamahala sa mga taniman ng olibo at sa mga puno ng sikomoro+ na nasa Sepela+ ay si Baal-hanan na Gederita; at ang namamahala sa mga imbakan ng langis+ ay si Joas. 29  At ang namamahala sa mga kawan na nanginginain sa Saron+ ay si Sitrai na Saronita; at ang namamahala sa mga kawan sa mabababang kapatagan ay si Sapat na anak ni Adlai. 30  At ang namamahala sa mga kamelyo+ ay si Obil na Ismaelita;+ at ang namamahala sa mga asnong babae ay si Jedeias na Meronotita. 31  At ang namamahala sa mga kawan ay si Jaziz na Hagrita. Ang lahat ng ito ay mga pinuno ng mga pag-aari ni Haring David. 32  At si Jonatan,+ na pamangkin ni David, ay isang tagapayo, isang lalaking may pagkaunawa,+ at siya ay isa ring kalihim; at si Jehiel na anak ni Hacmoni+ ay kasama ng mga anak ng hari.+ 33  At si Ahitopel+ ay isang tagapayo+ ng hari; at si Husai+ na Arkita+ ang kaibigan ng hari.+ 34  At ang kasunod ni Ahitopel ay si Jehoiada na anak ni Benaias+ at si Abiatar;+ at si Joab+ ang pinuno ng hukbo ng hari.

Talababa