1 Cronica 4:1-43

4  Ang mga anak ni Juda ay sina Perez,+ Hezron+ at Carmi+ at Hur+ at Sobal.+  Kung tungkol kay Reaias+ na anak ni Sobal, naging anak niya si Jahat; naging anak naman ni Jahat sina Ahumai at Lahad. Ito ang mga pamilya ng mga Zoratita.+  At ito ang mga anak ng ama ni Etam:+ sina Jezreel+ at Isma at Idbas, (at ang pangalan ng kanilang kapatid na babae ay Hazelelponi,)  at si Penuel na ama ni Gedor+ at si Ezer na ama ni Husa. Ito ang mga anak ni Hur+ na panganay ni Eprata na ama ni Betlehem.+  At si Ashur+ na ama ni Tekoa+ ay nagkaroon ng dalawang asawa, sina Hela at Naara.  Sa kalaunan ay ipinanganak ni Naara sa kaniya sina Ahuzam at Heper at Temeni at Haahastari. Ito ang mga anak ni Naara.  At ang mga anak ni Hela ay sina Zeret, Izhar at Etnan.  Kung tungkol kay Koz, naging anak niya sina Anub at Zobeba at ang mga pamilya ni Aharhel na anak ni Harum.  At si Jabez+ ay naging higit na marangal+ kaysa sa kaniyang mga kapatid; at ang kaniyang ina ang tumawag sa kaniyang pangalan na Jabez, na nagsasabi: “Isinilang ko siya nang may kirot.”+ 10  At si Jabez ay nagsimulang tumawag sa Diyos+ ng Israel, na nagsasabi: “Kung walang pagsalang pagpapalain+ mo ako at palalakihin nga ang aking teritoryo+ at ang iyong kamay+ ay talagang sasaakin, at talagang iingatan mo ako mula sa kapahamakan,+ upang hindi ako saktan niyaon,+—” Sa gayon ay pinangyari ng Diyos ang kaniyang hiniling.+ 11  Kung tungkol kay Kelub na kapatid ni Suha, naging anak niya si Mehir, na ama ni Eston. 12  Naging anak naman ni Eston sina Bet-rapa at Pasea at Tehina na ama ni Ir-nahas. Ito ang mga lalaki ng Reca. 13  At ang mga anak ni Kenaz+ ay sina Otniel+ at Seraias, at ang mga anak ni Otniel, sina Hatat. 14  Kung tungkol kay Meonotai, naging anak niya si Opra. Kung tungkol kay Seraias, naging anak niya si Joab na ama ng Ge-harasim; sapagkat sila ay naging mga bihasang manggagawa.+ 15  At ang mga anak ni Caleb+ na anak ni Jepune+ ay sina Iru, Elah at Naam; at ang mga anak ni Elah, sina Kenaz. 16  At ang mga anak ni Jehalelel ay sina Zip at Zipa, Tiria at Asarel. 17  At ang mga anak ni Ezrah ay sina Jeter at Mered at Eper at Jalon; at ipinaglihi niya sina Miriam at Samai at Isba na ama ni Estemoa.+ 18  Kung tungkol sa kaniyang asawang Judio, isinilang nito si Jered na ama ni Gedor at si Heber na ama ni Soco at si Jekutiel na ama ni Zanoa. At ito ang mga anak ni Bitias na anak na babae ni Paraon, na kinuha ni Mered. 19  At ang mga anak ng asawa ni Hodias, ang kapatid ni Naham, ay ang ama nina Keila+ na Garmita at Estemoa na Maacateo. 20  At ang mga anak ni Shimon ay sina Amnon at Rina, Ben-hanan at Tilon. At ang mga anak ni Isi ay sina Zohet at Ben-zohet. 21  Ang mga anak ni Shela+ na anak ni Juda ay si Er na ama ni Leca at si Laada na ama ni Maresa at ang mga pamilya ng sambahayan ng mga manggagawa ng mainam na kayo+ ng sambahayan ni Asbea; 22  at si Jokim at ang mga lalaki ng Cozeba at si Joas at si Sarap, na naging mga may-ari ng mga Moabitang asawa,+ at si Jasubi-lehem. At ang mga pananalita ay mula sa matandang tradisyon.+ 23  Sila ang mga magpapalayok+ at ang mga tumatahan sa Netaim at Gedera. Nanahanan sila roon na kasama ng hari para sa kaniyang gawain.+ 24  Ang mga anak ni Simeon ay sina Nemuel+ at Jamin,+ si Jarib, si Zera, si Shaul,+ 25  si Salum na kaniyang anak, si Mibsam na kaniyang anak, si Misma na kaniyang anak. 26  At ang mga anak ni Misma ay si Hamuel na kaniyang anak, si Zacur na kaniyang anak, si Simei na kaniyang anak. 27  At si Simei ay nagkaroon ng labing-anim na anak na lalaki at anim na anak na babae; ngunit ang kaniyang mga kapatid na lalaki ay hindi nagkaroon ng maraming anak na lalaki, at walang sinuman sa kanilang mga pamilya ang nagkaroon ng kasindami ng mga anak ni Juda.+ 28  At patuloy silang nanahanan sa Beer-sheba+ at Molada+ at Hazar-sual+ 29  at sa Bilha+ at sa Ezem+ at sa Tolad+ 30  at sa Betuel+ at sa Horma+ at sa Ziklag+ 31  at sa Bet-marcabot at sa Hazar-susim+ at sa Bet-biri at sa Saaraim.+ Ito ang kanilang mga lunsod hanggang sa maghari si David. 32  At ang kanilang mga pamayanan ay ang Etam at Ain, ang Rimon at Token at Asan,+ limang lunsod. 33  At ang lahat ng kanilang mga pamayanang nasa buong palibot ng mga lunsod na ito ay hanggang sa Baal.+ Ito ang kanilang mga tahanang dako at ang kanilang mga pagkakatala sa talaangkanan para sa kanila. 34  At sina Mesobab at Jamlec at Josa na anak ni Amazias, 35  at sina Joel at Jehu na anak ni Josibias na anak ni Seraias na anak ni Asiel, 36  at sina Elioenai at Jaakoba at Jesohaias at Asaias at Adiel at Jesimiel at Benaias, 37  at si Ziza na anak ni Sipi na anak ni Alon na anak ni Jedaias na anak ni Simri na anak ni Semaias. 38  Ang mga ito na pumasok ayon sa mga pangalan ay ang mga pinuno sa kanilang mga pamilya,+ at ang sambahayan ng kanilang mga ninuno ay lumago sa karamihan. 39  At pumaroon sila sa pasukang-daan ng Gedor, hanggang sa silangan ng libis, upang maghanap ng pastulan para sa kanilang mga kawan. 40  Sa wakas ay nakasumpong sila ng mataba at mabuting pastulan,+ at ang lupain ay talagang maluwang at walang kaligaligan+ kundi panatag; sapagkat yaong mga tumatahan doon noong mga panahong nagdaan ay nagmula kay Ham.+ 41  At ang mga ito na nakasulat ayon sa kanilang mga pangalan ay dumating noong mga araw ni Hezekias+ na hari ng Juda at pinabagsak+ ang mga tolda ng mga Hamita at ng mga Meunim na masusumpungan doon, anupat itinalaga nila sila sa pagkapuksa+ hanggang sa araw na ito; at sila ay nagsimulang manahanan na kahalili nila, sapagkat may pastulan+ doon para sa kanilang mga kawan. 42  At mula sa kanila ay may ilan sa mga anak ni Simeon na pumaroon sa Bundok Seir,+ limang daang lalaki, at sina Pelatias at Nearias at Repaias at Uziel na mga anak ni Isi ang kanilang pinakaulo. 43  At sinaktan nila ang nalabi ng Amalek+ na nakatakas, at patuloy silang nanahanan doon hanggang sa araw na ito.

Talababa