1 Cronica 24:1-31

24  At ang mga anak ni Aaron ay may kani-kanilang pangkat. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab+ at Abihu,+ Eleazar+ at Itamar.+  Gayunman, sina Nadab at Abihu+ ay namatay nang una sa kanilang ama,+ at hindi sila nagkaroon ng mga anak, ngunit sina Eleazar+ at Itamar ay nagpatuloy na maglingkod bilang mga saserdote.  At pinagpangkat-pangkat sila ni David, at ni Zadok+ na mula sa mga anak ni Eleazar, at ni Ahimelec+ na mula sa mga anak ni Itamar para sa kanilang katungkulan sa kanilang paglilingkod.+  Ngunit mas maraming pangulo ang nasumpungan sa mga anak ni Eleazar kaysa sa mga anak ni Itamar. Kaya ibinahagi nila sila sa mga anak ni Eleazar, bilang mga ulo para sa kanilang mga sambahayan sa panig ng ama, labing-anim, at sa mga anak ni Itamar, bilang mga ulo para sa kanilang mga sambahayan sa panig ng ama, walo.  Karagdagan pa, ibinahagi nila sila sa pamamagitan ng palabunutan,+ ang mga ito kasama ng mga iyon, sapagkat kailangang magkaroon ng mga pinuno sa dakong banal+ at mga pinuno ng tunay na Diyos mula sa mga anak ni Eleazar at mula sa mga anak ni Itamar.  At isinulat sila ni Semaias na anak ni Netanel na kalihim+ ng mga Levita sa harap ng hari at ng mga prinsipe at ni Zadok+ na saserdote at ni Ahimelec+ na anak ni Abiatar+ at ng mga ulo ng mga ama ng mga saserdote at ng mga Levita,+ isang sambahayan sa panig ng ama ang kinuha para kay Eleazar+ at isa ang kinuha para kay Itamar.+  At ang palabunot ay lumabas: ang una ay kay Jehoiarib;+ kay Jedaias ang ikalawa,  kay Harim ang ikatlo, kay Seorim ang ikaapat,  kay Malkias ang ikalima, kay Mijamin ang ikaanim, 10  kay Hakoz ang ikapito, kay Abias+ ang ikawalo, 11  kay Jesua ang ikasiyam, kay Secanias ang ikasampu, 12  kay Eliasib ang ikalabing-isa, kay Jakim ang ikalabindalawa, 13  kay Hupa ang ikalabintatlo, kay Jesebeab ang ikalabing-apat, 14  kay Bilga ang ikalabinlima, kay Imer ang ikalabing-anim, 15  kay Hezir ang ikalabimpito, kay Hapizez ang ikalabingwalo, 16  kay Petahias ang ikalabinsiyam, kay Jehezkel ang ikadalawampu, 17  kay Jakin ang ikadalawampu’t isa, kay Gamul ang ikadalawampu’t dalawa, 18  kay Delaias ang ikadalawampu’t tatlo, kay Maazias ang ikadalawampu’t apat. 19  Ito ang kanilang mga katungkulan+ sa kanilang paglilingkod,+ upang pumasok sa bahay ni Jehova ayon sa kanilang kaukulang karapatan+ sa pamamagitan ng kamay ni Aaron na kanilang ninuno, gaya ng iniutos sa kaniya ni Jehova na Diyos ng Israel. 20  At sa mga anak ni Levi na natira, sa mga anak ni Amram+ ay naroon si Subael;+ sa mga anak ni Subael, si Jedeias; 21  kay Rehabias:+ sa mga anak ni Rehabias, si Isia na ulo; 22  sa mga Izharita,+ si Selomot;+ sa mga anak ni Selomot, si Jahat; 23  at ang mga anak ni Hebron,+ si Jeria+ ang ulo, si Amarias ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, si Jekameam ang ikaapat. 24  Ang mga anak ni Uziel, si Mikas; sa mga anak ni Mikas,+ si Samir. 25  Ang kapatid ni Mikas ay si Isia; sa mga anak ni Isia, si Zacarias. 26  Ang mga anak ni Merari+ ay sina Mahali+ at Musi;+ ang mga anak ni Jaazias, si Beno. 27  Ang mga anak ni Merari: Kay Jaazias, sina Beno at Soham at Zacur at Ibri. 28  Kay Mahali, si Eleazar, na hindi nagkaroon ng anak na lalaki.+ 29  Kay Kis: ang mga anak ni Kis ay sina Jerameel. 30  At ang mga anak ni Musi ay sina Mahali+ at Eder at Jerimot.+ Ito ang mga anak ng mga Levita ayon sa kanilang mga sambahayan sa panig ng ama.+ 31  At sila rin mismo ay nagpalabunutan+ na katulad na katulad ng ginawa ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Aaron sa harap ni David na hari at ni Zadok at ni Ahimelec at ng mga ulo ng mga sambahayan ng mga saserdote at ng mga Levita sa panig ng ama. Kung tungkol sa mga sambahayan sa panig ng ama,+ ang pangulo ay katulad na katulad ng kaniyang nakababatang kapatid.

Talababa