1 Cronica 3:1-24

3  At ito ang naging mga anak na lalaki ni David+ na ipinanganak sa kaniya sa Hebron:+ ang panganay na si Amnon,+ kay Ahinoam+ na babaing Jezreelita,+ ang ikalawa, si Daniel, kay Abigail+ na babaing Carmelita,+  ang ikatlo, si Absalom+ na anak ni Maaca+ na anak ni Talmai+ na hari ng Gesur,+ ang ikaapat, si Adonias+ na anak ni Hagit,+  ang ikalima, si Sepatias, kay Abital,+ ang ikaanim, si Itream, kay Egla+ na kaniyang asawa.  May anim na ipinanganak sa kaniya sa Hebron; at patuloy siyang naghari roon nang pitong taon at anim na buwan, at tatlumpu’t tatlong taon siyang naghari sa Jerusalem.+  At ipinanganak sa kaniya ang mga ito sa Jerusalem:+ si Simea+ at si Sobab+ at si Natan+ at si Solomon,+ apat kay Bat-sheba+ na anak ni Amiel,+  at si Ibhar+ at si Elisama+ at si Elipelet,+  at si Noga at si Nepeg at si Japia,+  at si Elisama+ at si Eliada at si Elipelet,+ siyam,  ang lahat ng anak ni David bukod pa sa mga anak ng mga babae niya, at si Tamar+ na kanilang kapatid na babae. 10  At ang anak ni Solomon ay si Rehoboam,+ si Abias+ na kaniyang anak, si Asa+ na kaniyang anak, si Jehosapat+ na kaniyang anak, 11  si Jehoram na kaniyang anak,+ si Ahazias+ na kaniyang anak, si Jehoas+ na kaniyang anak, 12  si Amazias+ na kaniyang anak, si Azarias+ na kaniyang anak, si Jotam+ na kaniyang anak, 13  si Ahaz+ na kaniyang anak, si Hezekias+ na kaniyang anak, si Manases+ na kaniyang anak, 14  si Amon+ na kaniyang anak, si Josias+ na kaniyang anak. 15  At ang mga anak ni Josias ay ang panganay na si Johanan, ang ikalawa, si Jehoiakim,+ ang ikatlo, si Zedekias,+ ang ikaapat, si Salum. 16  At ang mga anak ni Jehoiakim ay sina Jeconias+ na kaniyang anak, si Zedekias na kaniyang anak. 17  At ang mga anak ni Jeconias bilang bilanggo ay si Sealtiel+ na kaniyang anak 18  at si Malkiram at si Pedaias at si Senazar, si Jekamias, si Hosama at si Nedabias. 19  At ang mga anak ni Pedaias ay sina Zerubabel+ at Simei; at ang mga anak ni Zerubabel ay sina Mesulam at Hananias (at si Selomit ay kapatid nilang babae); 20  at si Hasuba at si Ohel at si Berekias at si Hasadias, si Jusab-hesed, lima. 21  At ang mga anak ni Hananias ay sina Pelatias+ at Jesaias, ang mga anak ni Jesaias ay sina Repaias, ang mga anak ni Repaias ay sina Arnan, ang mga anak ni Arnan ay sina Obadias, ang mga anak ni Obadias ay sina Secanias; 22  at ang mga anak ni Secanias, sina Semaias, at ang mga anak ni Semaias, sina Hatus at Igal at Barias at Nearias at Sapat, anim. 23  At ang mga anak ni Nearias ay sina Elioenai at Hizkias at Azrikam, tatlo. 24  At ang mga anak ni Elioenai ay sina Hodavias at Eliasib at Pelaias at Akub at Johanan at Delaias at Anani, pito.

Talababa