1 Cronica 26:1-32

26  Sa mga pangkat ng mga bantay ng pintuang-daan:+ Sa mga Korahita,+ si Meselemias+ na anak ni Kore sa mga anak ni Asap.  At si Meselemias ay nagkaroon ng mga anak: si Zacarias ang panganay, si Jediael ang ikalawa, si Zebadias ang ikatlo, si Jatniel ang ikaapat,  si Elam ang ikalima, si Jehohanan ang ikaanim, si Elieho-enai ang ikapito.  At si Obed-edom+ ay nagkaroon ng mga anak: si Semaias ang panganay, si Jehozabad ang ikalawa, si Joa ang ikatlo at si Sacar ang ikaapat at si Netanel ang ikalima,  si Amiel ang ikaanim, si Isacar ang ikapito, si Peuletai ang ikawalo; sapagkat pinagpala siya ng Diyos.+  At kay Semaias na kaniyang anak ay may mga lalaking ipinanganak na mga tagapamahala sa sambahayan ng kanilang ama, sapagkat sila ay may kakayahan at makapangyarihang mga lalaki.  Ang mga anak ni Semaias, sina Otni at Repael at Obed, si Elzabad, na ang mga kapatid ay mga lalaking may kakayahan, sina Elihu at Semakias.  Ang lahat ng ito ay sa mga anak ni Obed-edom, sila at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga kapatid, mga lalaking may kakayahan na may kalakasan para sa paglilingkod, animnapu’t dalawa na kabilang kay Obed-edom.  At si Meselemias+ ay nagkaroon ng mga anak at mga kapatid, mga lalaking may kakayahan, labingwalo. 10  At si Hosa na sa mga anak ni Merari ay nagkaroon ng mga anak. Si Simri ang ulo, sapagkat hindi siya ang panganay+ ngunit inatasan siya ng kaniyang ama bilang ulo;+ 11  si Hilkias ang ikalawa, si Tebalias ang ikatlo, si Zacarias ang ikaapat. Ang lahat ng mga anak at mga kapatid ni Hosa ay labintatlo. 12  Sa mga pangkat na ito ng mga bantay ng pintuang-daan, ang mga pangulo ay may mga tungkuling katulad na katulad ng ginagawa ng kanilang mga kapatid,+ upang maglingkod sa bahay ni Jehova. 13  Kaya nagpalabunutan+ sila para sa maliit na gaya rin ng para sa malaki ayon sa kanilang mga sambahayan sa panig ng ama,+ para sa iba’t ibang mga pintuang-daan. 14  At ang palabunot sa dakong silangan ay nahulog kay Selemias.+ Para kay Zacarias+ na kaniyang anak, na isang tagapayo+ na may karunungan, ay nagpalabunutan sila, at ang kaniyang naging palabunot ay sa dakong hilaga.+ 15  Ang kay Obed-edom ay sa dakong timog, at napasa kaniyang mga anak+ ang mga kamalig.+ 16  Ang kina Supim at Hosa+ ay sa dakong kanluran na malapit sa Pintuang-daang Saleket sa may lansangang-bayan na paahon, pulutong ng bantay+ na katumbas ng pulutong ng bantay;+ 17  sa dakong silangan ay may anim na Levita; sa dakong hilaga sa bawat araw, apat; sa dakong timog sa bawat araw,+ apat; at para sa mga imbakan,+ dala-dalawa; 18  para sa portiko sa dakong kanluran, apat sa lansangang-bayan,+ dalawa sa portiko. 19  Ito ang mga pangkat ng mga bantay ng pintuang-daan ng mga anak ng mga Korahita+ at ng mga anak ni Merari.+ 20  Kung tungkol sa mga Levita, si Ahias ang namamahala sa kabang-yaman+ ng bahay ng tunay na Diyos at sa kabang-yaman ng mga bagay na pinabanal.+ 21  Ang mga anak ni Ladan,+ ang mga anak ng Gersonita na nauukol kay Ladan; ang mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama na kay Ladan na Gersonita, si Jehieli.+ 22  Ang mga anak ni Jehieli, si Zetam at si Joel+ na kaniyang kapatid, ang namamahala sa kabang-yaman+ ng bahay ni Jehova. 23  Sa mga Amramita, sa mga Izharita, sa mga Hebronita, sa mga Uzielita,+ 24  si Sebuel+ nga na anak ni Gersom na anak ni Moises ay isang lider sa mga imbakan. 25  Kung tungkol sa kaniyang mga kapatid, kay Eliezer+ ay naroon si Rehabias+ na kaniyang anak at si Jesaias na kaniyang anak at si Joram na kaniyang anak at si Zicri na kaniyang anak at si Selomot na kaniyang anak. 26  Ang Selomot na ito at ang kaniyang mga kapatid ang namamahala sa lahat ng kayamanan ng mga bagay na pinabanal,+ na pinabanal ni David+ na hari at ng mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama,+ at ng mga pinuno ng mga libu-libo at ng mga daan-daan, at ng mga pinuno ng hukbo. 27  Mula sa mga digmaan+ at mula sa samsam+ ay nagpabanal sila ng mga bagay upang mantinihin ang bahay ni Jehova. 28  At gayundin ang lahat ng pinabanal ni Samuel na tagakita+ at ni Saul na anak ni Kis at ni Abner+ na anak ni Ner at ni Joab+ na anak ni Zeruias.+ Anuman ang pinabanal ng sinuman ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Selomit at ng kaniyang mga kapatid. 29  Sa mga Izharita,+ si Kenanias at ang kaniyang mga anak ay para sa mga gawaing panlabas+ bilang mga opisyal at bilang mga hukom+ sa Israel. 30  Sa mga Hebronita,+ si Hasabias at ang kaniyang mga kapatid, mga lalaking may kakayahan,+ isang libo pitong daan, ang nangangasiwa sa Israel sa pook ng Jordan sa dakong kanluran para sa lahat ng gawain ni Jehova at para sa paglilingkod sa hari. 31  Sa mga Hebronita, si Jerias+ ang ulo ng mga Hebronita ayon sa mga salinlahi nito ayon sa mga ninuno. Nang ikaapatnapung+ taon ng paghahari ni David ay hinanapan sila, at nakasumpong ng magigiting at makapangyarihang mga lalaki sa gitna nila sa Jazer+ sa Gilead.+ 32  At ang kaniyang mga kapatid, mga lalaking may kakayahan,+ ay dalawang libo pitong daan, mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama.+ Kaya inatasan sila ni David na hari upang mamahala sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahati ng tribo ng mga Manasita,+ sa bawat bagay ng tunay na Diyos at sa mga bagay+ ng hari.

Talababa