1 Cronica 10:1-14

10  At ang mga Filisteo,+ sa ganang kanila, ay nakipagdigma sa Israel; at ang mga lalaki ng Israel ay tumakas mula sa harap ng mga Filisteo at nagbagsakang patay sa Bundok Gilboa.+  At malapitang sinundan ng mga Filisteo si Saul at ang kaniyang mga anak; at napabagsak ng mga Filisteo si Jonatan+ at si Abinadab+ at si Malki-sua,+ na mga anak ni Saul.+  At ang labanan ay naging mabigat laban kay Saul; at nang dakong huli ay nasumpungan siya ng mga mamamanang may busog, at nasugatan siya ng mga mamamana.+  Kaya sinabi ni Saul sa kaniyang tagapagdala ng baluti:+ “Hugutin mo ang iyong tabak+ at iulos mo iyan sa akin, upang itong mga lalaking di-tuli+ ay hindi dumating at pahirapan+ nga ako.” At ayaw ng kaniyang tagapagdala ng baluti,+ sapagkat lubha siyang natatakot. Kaya kinuha ni Saul ang tabak at nagpatibuwal doon.+  Nang makita ng kaniyang tagapagdala ng baluti na si Saul ay patay na, siya rin ay nagpatibuwal sa tabak at namatay.+  Kaya si Saul at ang tatlong anak niya ay namatay,+ at ang lahat ng sa kaniyang sambahayan ay namatay na magkakasama.  Nang makita ng lahat ng lalaki ng Israel na nasa mababang kapatagan na sila ay tumakas na at na si Saul at ang kaniyang mga anak ay patay na, nang magkagayon ay iniwan nila ang kanilang mga lunsod at tumakas;+ pagkatapos nito ay pumasok ang mga Filisteo at nanahanan sa mga iyon.  At nangyari nga nang sumunod na araw, nang pumaroon ang mga Filisteo upang hubaran+ ang mga napatay, nasumpungan nila si Saul at ang kaniyang mga anak na nakabulagta sa Bundok Gilboa.+  At hinubaran nila siya at pinugot ang kaniyang ulo+ at inalis ang kaniyang baluti at nagsugo sa lupain ng mga Filisteo sa buong palibot upang ibalita+ sa kanilang mga idolo+ at sa bayan. 10  Nang dakong huli ay inilagay nila ang kaniyang baluti sa bahay ng kanilang diyos,+ at ang bungo niya ay ibinitin nila sa bahay ni Dagon.+ 11  At narinig ng lahat ng taga-Jabes+ sa Gilead ang lahat ng ginawa ng mga Filisteo kay Saul.+ 12  Kaya tumindig ang lahat ng magigiting na lalaki at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kaniyang mga anak at dinala ang mga iyon sa Jabes at inilibing ang kanilang mga buto sa ilalim ng malaking puno+ sa Jabes;+ at nag-ayuno+ sila nang pitong araw. 13  Sa gayon ay namatay si Saul dahil sa kaniyang kawalang-katapatan+ na ginawa niya sa kawalang-pananampalataya laban kay Jehova may kinalaman sa salita ni Jehova na hindi niya iningatan at dahil din sa paghiling niya sa isang espiritista+ upang sumangguni. 14  At hindi siya sumangguni kay Jehova.+ Dahil dito ay pinatay niya siya at isinalin ang paghahari kay David na anak ni Jesse.+

Talababa