1 Cronica 6:1-81

6  Ang mga anak ni Levi+ ay sina Gerson,+ Kohat+ at Merari.+  At ang mga anak ni Kohat ay sina Amram,+ Izhar+ at Hebron+ at Uziel.+  At ang mga anak ni Amram+ ay sina Aaron+ at Moises,+ at si Miriam.+ At ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab+ at Abihu,+ Eleazar+ at Itamar.+  Kung tungkol kay Eleazar,+ naging anak niya si Pinehas.+ Naging anak ni Pinehas si Abisua.+  Naging anak naman ni Abisua si Buki; naging anak naman ni Buki si Uzi.+  Naging anak naman ni Uzi si Zerahias; naging anak naman ni Zerahias si Meraiot.+  Naging anak ni Meraiot si Amarias; naging anak naman ni Amarias si Ahitub.+  Naging anak naman ni Ahitub si Zadok;+ naging anak naman ni Zadok si Ahimaas.+  Naging anak naman ni Ahimaas si Azarias. Naging anak naman ni Azarias si Johanan. 10  Naging anak naman ni Johanan si Azarias.+ Siya ang naglingkod bilang saserdote sa bahay na itinayo ni Solomon sa Jerusalem. 11  At naging anak ni Azarias si Amarias.+ Naging anak naman ni Amarias si Ahitub.+ 12  Naging anak naman ni Ahitub si Zadok.+ Naging anak naman ni Zadok si Salum. 13  Naging anak naman ni Salum si Hilkias.+ Naging anak naman ni Hilkias si Azarias. 14  Naging anak naman ni Azarias si Seraias.+ Naging anak naman ni Seraias si Jehozadak.+ 15  At si Jehozadak yaong nakasama nang dalhin ni Jehova ang Juda at ang Jerusalem sa pagkatapon sa pamamagitan ng kamay ni Nabucodonosor. 16  Ang mga anak ni Levi+ ay sina Gersom, Kohat at Merari. 17  At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Gersom: sina Libni+ at Simei.+ 18  At ang mga anak ni Kohat+ ay sina Amram+ at Izhar at Hebron at Uziel.+ 19  Ang mga anak ni Merari ay sina Mahali at Musi.+ At ito ang mga pamilya ng mga Levita ayon sa kanilang mga ninuno:+ 20  Kay Gersom, si Libni+ na kaniyang anak, si Jahat na kaniyang anak, si Zima na kaniyang anak, 21  si Joa+ na kaniyang anak, si Ido na kaniyang anak, si Zera na kaniyang anak, si Jeaterai na kaniyang anak. 22  Ang mga anak ni Kohat ay si Aminadab na kaniyang anak, si Kora+ na kaniyang anak, si Asir na kaniyang anak, 23  si Elkana na kaniyang anak at si Ebiasap+ na kaniyang anak at si Asir na kaniyang anak; 24  si Tahat na kaniyang anak, si Uriel na kaniyang anak, si Uzias na kaniyang anak, at si Shaul na kaniyang anak. 25  At ang mga anak ni Elkana+ ay sina Amasai at Ahimot. 26  Kung tungkol kay Elkana, ang mga anak ni Elkana ay si Zopai+ na kaniyang anak at si Nahat na kaniyang anak, 27  si Eliab+ na kaniyang anak, si Jeroham na kaniyang anak, si Elkana+ na kaniyang anak. 28  At ang mga anak ni Samuel+ ay ang panganay na si Joel at ang ikalawa na si Abias.+ 29  Ang mga anak ni Merari ay si Mahali,+ si Libni na kaniyang anak, si Simei na kaniyang anak, si Uzah na kaniyang anak, 30  si Simea na kaniyang anak, si Hagias na kaniyang anak, si Asaias na kaniyang anak. 31  At ang mga ito ang binigyan ni David+ ng mga katungkulan sa pangunguna sa pag-awit sa bahay ni Jehova pagkatapos na magkaroon ng pahingahang-dako ang Kaban.+ 32  At sila ay naging mga lingkod+ sa pag-awit+ sa harap ng tabernakulo ng tolda ng kapisanan hanggang sa maitayo ni Solomon ang bahay ni Jehova sa Jerusalem;+ at patuloy silang nag-aasikaso sa kanilang paglilingkod ayon sa kanilang atas.+ 33  At ito ang mga naglilingkod at ang kanila ring mga anak: Sa mga anak ng mga Kohatita ay si Heman+ na mang-aawit, na anak ni Joel,+ na anak ni Samuel,+ 34  na anak ni Elkana,+ na anak ni Jeroham, na anak ni Eliel,+ na anak ni Toa, 35  na anak ni Zup,+ na anak ni Elkana, na anak ni Mahat, na anak ni Amasai, 36  na anak ni Elkana, na anak ni Joel, na anak ni Azarias, na anak ni Zefanias, 37  na anak ni Tahat, na anak ni Asir, na anak ni Ebiasap,+ na anak ni Kora,+ 38  na anak ni Izhar,+ na anak ni Kohat, na anak ni Levi, na anak ni Israel. 39  Kung tungkol sa kaniyang kapatid na si Asap,+ na naglilingkod sa kaniyang kanan, si Asap ay anak ni Berekias,+ na anak ni Simea, 40  na anak ni Miguel, na anak ni Baaseias, na anak ni Malkias, 41  na anak ni Etni, na anak ni Zera, na anak ni Adaias, 42  na anak ni Etan, na anak ni Zima, na anak ni Simei, 43  na anak ni Jahat,+ na anak ni Gersom,+ na anak ni Levi. 44  Kung tungkol sa mga anak ni Merari+ na kanilang mga kapatid na nasa kaliwa, naroon si Etan+ na anak ni Kisi,+ na anak ni Abdi, na anak ni Maluc, 45  na anak ni Hasabias, na anak ni Amazias, na anak ni Hilkias, 46  na anak ni Amzi, na anak ni Bani, na anak ni Semer, 47  na anak ni Mahali, na anak ni Musi,+ na anak ni Merari,+ na anak ni Levi. 48  At ang mga kapatid nilang mga Levita+ ang siyang ibinigay para sa lahat ng paglilingkod+ sa tabernakulo ng bahay ng tunay na Diyos. 49  At si Aaron+ at ang kaniyang mga anak ay gumagawa ng haing usok+ sa ibabaw ng altar ng handog na sinusunog+ at sa ibabaw ng altar ng insenso+ para sa lahat ng gawain sa mga kabanal-banalang bagay at upang magbayad-sala+ para sa Israel,+ ayon sa lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng tunay na Diyos. 50  At ito ang mga anak ni Aaron:+ si Eleazar+ na kaniyang anak, si Pinehas+ na kaniyang anak, si Abisua+ na kaniyang anak, 51  si Buki na kaniyang anak, si Uzi na kaniyang anak, si Zerahias+ na kaniyang anak, 52  si Meraiot+ na kaniyang anak, si Amarias na kaniyang anak, si Ahitub+ na kaniyang anak, 53  si Zadok+ na kaniyang anak, si Ahimaas+ na kaniyang anak. 54  At ito ang kanilang mga tahanang dako ayon sa kanilang mga kampong may pader sa kanilang teritoryo,+ para sa mga anak ni Aaron na kabilang sa pamilya ng mga Kohatita,+ sapagkat ang palabunot ay napasakanila. 55  Kaya ibinigay nila sa kanila ang Hebron+ sa lupain ng Juda, pati na ang mga pastulan nito sa buong palibot nito. 56  At ang bukid ng lunsod at ang mga pamayanan+ nito ay ibinigay nila kay Caleb+ na anak ni Jepune.+ 57  At sa mga anak ni Aaron ay ibinigay nila ang mga kanlungang lunsod,+ ang Hebron,+ at ang Libna+ pati na ang mga pastulan nito at ang Jatir+ at ang Estemoa+ pati na ang mga pastulan nito, 58  at ang Hilen+ pati na ang mga pastulan nito, ang Debir+ pati na ang mga pastulan nito, 59  at ang Asan+ pati na ang mga pastulan nito at ang Bet-semes+ pati na ang mga pastulan nito; 60  at mula sa tribo ni Benjamin ay ang Geba+ pati na ang mga pastulan nito at ang Alemet+ pati na ang mga pastulan nito at ang Anatot+ pati na ang mga pastulan nito. Ang lahat ng kanilang mga lunsod ay labintatlong+ lunsod sa gitna ng kanilang mga pamilya. 61  At sa mga anak ni Kohat na natira ay nagbigay sila ng sampung+ lunsod mula sa pamilya ng tribo, mula sa kalahati ng tribo, ang kalahati ni Manases, sa pamamagitan ng palabunutan. 62  At sa mga anak ni Gersom+ ayon sa kanilang mga pamilya ay nagbigay sila ng labintatlong lunsod mula sa tribo ni Isacar+ at mula sa tribo ni Aser+ at mula sa tribo ni Neptali+ at mula sa tribo ni Manases+ sa Basan. 63  Sa mga anak ni Merari+ ayon sa kanilang mga pamilya ay nagbigay sila ng labindalawang lunsod mula sa tribo ni Ruben+ at mula sa tribo ni Gad+ at mula sa tribo ni Zebulon+ sa pamamagitan ng palabunutan. 64  Sa gayon ay ibinigay ng mga anak ni Israel sa mga Levita+ ang mga lunsod pati na ang mga pastulan ng mga ito.+ 65  Karagdagan pa, sa pamamagitan ng palabunutan ay ibinigay nila ang mga lunsod na ito, na tinawag nila ayon sa mga pangalan, mula sa tribo ng mga anak ni Juda+ at mula sa tribo ng mga anak ni Simeon+ at mula sa tribo ng mga anak ni Benjamin.+ 66  At tinanggap ng ilan sa mga pamilya ng mga anak ni Kohat ang mga lunsod ng kanilang teritoryo mula sa tribo ni Efraim.+ 67  Sa gayon ay ibinigay nila sa kanila ang mga kanlungang lunsod, ang Sikem+ pati na ang mga pastulan nito sa bulubunduking pook ng Efraim, at ang Gezer+ pati na ang mga pastulan nito, 68  at ang Jokmeam+ pati na ang mga pastulan nito at ang Bet-horon+ pati na ang mga pastulan nito, 69  at ang Aijalon+ pati na ang mga pastulan nito at ang Gat-rimon+ pati na ang mga pastulan nito; 70  at mula sa kalahati ng tribo ni Manases, ang Aner+ pati na ang mga pastulan nito at ang Bileam+ pati na ang mga pastulan nito, sa pamilya ng mga anak ni Kohat na natira.+ 71  At sa mga anak ni Gersom+ ay ibinigay nila mula sa pamilya ng kalahati ng tribo ni Manases ang Golan+ sa Basan pati na ang mga pastulan nito at ang Astarot+ pati na ang mga pastulan nito; 72  at mula sa tribo ni Isacar, ang Kedes+ pati na ang mga pastulan nito at ang Daberat+ pati na ang mga pastulan nito, 73  at ang Ramot+ pati na ang mga pastulan nito at ang Anem+ pati na ang mga pastulan nito; 74  at mula sa tribo ni Aser, ang Masal pati na ang mga pastulan nito at ang Abdon+ pati na ang mga pastulan nito, 75  at ang Hukok+ pati na ang mga pastulan nito at ang Rehob+ pati na ang mga pastulan nito; 76  at mula sa tribo ni Neptali,+ ang Kedes+ sa Galilea+ pati na ang mga pastulan nito at ang Hammon pati na ang mga pastulan nito at ang Kiriataim+ pati na ang mga pastulan nito. 77  Sa mga anak ni Merari na natira ay ibinigay nila mula sa tribo ni Zebulon+ ang Rimono+ pati na ang mga pastulan nito, ang Tabor pati na ang mga pastulan nito, 78  at sa pook ng Jordan sa Jerico sa gawing silangan ng Jordan, mula sa tribo ni Ruben,+ ang Bezer+ sa ilang pati na ang mga pastulan nito at ang Jahaz+ pati na ang mga pastulan nito, 79  at ang Kedemot+ pati na ang mga pastulan nito at ang Mepaat+ pati na ang mga pastulan nito; 80  at mula sa tribo ni Gad,+ ang Ramot+ sa Gilead pati na ang mga pastulan nito at ang Mahanaim+ pati na ang mga pastulan nito, 81  at ang Hesbon+ pati na ang mga pastulan nito at ang Jazer+ pati na ang mga pastulan nito.

Talababa