1 Cronica 7:1-40

7  At ang mga anak ni Isacar ay sina Tola+ at Pua,+ Jasub at Simron,+ apat.  At ang mga anak ni Tola ay sina Uzi at Repaias at Jeriel at Jahmai at Ibsam at Semuel, mga ulo ng sambahayan ng kanilang mga ninuno. Mula kay Tola ay may magigiting at makapangyarihang mga lalaki, ayon sa kanilang mga inapo. Ang kanilang bilang noong mga araw ni David+ ay dalawampu’t dalawang libo anim na raan.  At ang mga anak ni Uzi ay sina Izrahias; at ang mga anak ni Izrahias ay si Miguel at si Obadias at si Joel, si Isia, , lima, at silang lahat ay mga ulo.  At kasama nila ayon sa kanilang mga inapo, ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno, may mga pulutong ng hukbong pandigma, tatlumpu’t anim na libo, sapagkat marami silang asawa at mga anak.+  At ang kanilang mga kapatid sa lahat ng pamilya ni Isacar ay magigiting at makapangyarihang mga lalaki,+ walumpu’t pitong libo ayon sa pagkakatala nilang lahat sa talaangkanan.+  Ang mga anak ni Benjamin+ ay sina Bela+ at Beker+ at Jediael,+ tatlo.  At ang mga anak ni Bela+ ay sina Ezbon at Uzi at Uziel at Jerimot at Iri, lima, mga ulo ng sambahayan ng kanilang mga ninuno, magigiting at makapangyarihang mga lalaki; at ang kanilang pagkakatala+ sa talaangkanan ay dalawampu’t dalawang libo at tatlumpu’t apat.  At ang mga anak ni Beker ay sina Zemira at Joas at Eliezer at Elioenai at Omri at Jeremot at Abias at Anatot at Alemet, ang lahat ng ito ay mga anak ni Beker.  At ang kanilang pagkakatala+ sa talaangkanan ayon sa kanilang mga inapo may kinalaman sa mga ulo ng sambahayan ng kanilang mga ninuno, magigiting at makapangyarihang mga lalaki, ay dalawampung libo dalawang daan. 10  At ang mga anak ni Jediael+ ay sina Bilhan; at ang mga anak ni Bilhan ay sina Jeus at Benjamin at Ehud at Kenaana at Zetan at Tarsis at Ahisahar. 11  Ang lahat ng ito ang mga anak ni Jediael, ayon sa mga ulo ng kanilang mga ninuno, magigiting at makapangyarihang mga lalaki,+ labimpitong libo dalawang daan na makasasama sa hukbo upang makipagdigma. 12  At ang mga Supim+ at ang mga Hupim+ ay mga anak ni Ir;+ ang mga Husim ay mga anak ni Aher. 13  Ang mga anak ni Neptali+ ay sina Jahziel+ at Guni+ at Jezer at Salum,+ ang mga anak ni Bilha.+ 14  Ang mga anak ni Manases+ ay sina Asriel, na ipinanganak ng kaniyang Siryanong babae. (Ipinanganak nito si Makir+ na ama ni Gilead. 15  At si Makir ay kumuha ng asawa para kay Hupim at para kay Supim, at ang pangalan ng kaniyang kapatid na babae ay Maaca.) At ang pangalan ng ikalawa ay Zelopehad,+ ngunit si Zelopehad ay nagkaroon ng mga anak na babae.+ 16  Nang maglaon si Maaca, na asawa ni Makir, ay nanganak ng isang lalaki at tinawag na Peres ang pangalan nito; at ang pangalan ng kapatid nito ay Seres; at ang mga anak nito ay sina Ulam at Rekem. 17  At ang mga anak ni Ulam ay sina Bedan. Ito ang mga anak ni Gilead na anak ni Makir na anak ni Manases. 18  At ang kaniyang kapatid na babae ay si Hamoleket. Isinilang nito sina Isod at Abi-ezer+ at Maala. 19  At ang mga anak ni Semida ay sina Ahian at Sikem at Likhi at Aniam. 20  At ang mga anak ni Efraim+ ay si Sutela+ at si Bered na kaniyang anak at si Tahat na kaniyang anak at si Eleada na kaniyang anak at si Tahat na kaniyang anak, 21  at si Zabad na kaniyang anak at si Sutela na kaniyang anak at si Ezer at si Elead. At pinatay sila ng mga lalaki ng Gat+ na ipinanganak sa lupain sapagkat bumaba sila upang kunin ang kanilang mga alagang hayop. 22  At si Efraim na kanilang ama ay nagdalamhati nang maraming araw,+ at ang kaniyang mga kapatid ay laging pumaparoon upang aliwin siya. 23  Pagkatapos nito ay sumiping siya sa kaniyang asawa, anupat ito ay nagdalang-tao+ at nagsilang ng isang anak na lalaki. Ngunit tinawag niyang Berias ang pangalan nito, sapagkat may kapahamakan+ noong naroon siya sa kaniyang bahay. 24  At ang kaniyang anak na babae ay si Seera, at naitayo nito ang Bet-horon,+ ang mababa+ at ang mataas,+ at ang Uzen-seera. 25  At naroon si Repa na kaniyang anak, at si Resep, at si Tela na kaniyang anak, at si Tahan na kaniyang anak, 26  si Ladan na kaniyang anak, si Amihud na kaniyang anak, si Elisama na kaniyang anak, 27  si Nun+ na kaniyang anak, si Jehosua+ na kaniyang anak. 28  At ang kanilang pag-aari at ang kanilang mga tahanang dako ay ang Bethel+ at ang mga sakop na bayan nito at, sa gawing silangan, ang Naaran+ at, sa gawing kanluran, ang Gezer+ at ang mga sakop na bayan nito, at ang Sikem+ at ang mga sakop na bayan nito hanggang sa Gaza at sa mga sakop na bayan nito; 29  at sa tabi ng mga anak ni Manases ay ang Bet-sean+ at ang mga sakop na bayan nito, ang Taanac+ at ang mga sakop na bayan nito, ang Megido+ at ang mga sakop na bayan nito, ang Dor+ at ang mga sakop na bayan nito. Sa mga ito nanahanan ang mga anak ni Jose+ na anak ni Israel. 30  Ang mga anak ni Aser+ ay sina Imnah+ at Isva at Isvi+ at Berias;+ at si Sera ang kanilang kapatid na babae. 31  At ang mga anak ni Berias ay sina Heber at Malkiel, na ama ni Birzait. 32  Kung tungkol kay Heber, naging anak niya sina Japlet at Somer at Hotam, at si Shua na kanilang kapatid na babae. 33  At ang mga anak ni Japlet ay sina Pasac at Bimhal at Asvat. Ito ang mga anak ni Japlet. 34  At ang mga anak ni Semer ay sina Ahi at Roga, Jehuba at Aram. 35  At ang mga anak ni Helem na kaniyang kapatid ay sina Zopa at Imna at Seles at Amal. 36  Ang mga anak ni Zopa ay sina Sua at Harneper at Sual at Beri at Imra, 37  sina Bezer at Hod at Shamma at Silsa at Itran at Beera. 38  At ang mga anak ni Jeter ay sina Jepune at Pispa at Ara. 39  At ang mga anak ni Ula ay sina Arah at Haniel at Rizia. 40  Ang lahat ng ito ang mga anak ni Aser, mga ulo+ ng sambahayan ng mga ninuno, mga pili, magigiting+ at makapangyarihang mga lalaki, mga ulo ng mga pinuno; at ang kanilang pagkakatala+ sa talaangkanan ay sa hukbo sa digmaan. Ang kanilang bilang ay dalawampu’t anim na libong lalaki.+

Talababa