1 Cronica 8:1-40

8  Kung tungkol kay Benjamin,+ naging anak niya si Bela+ na kaniyang panganay, si Asbel+ na ikalawa at si Ahara+ na ikatlo,  si Noha+ na ikaapat at si Rapa na ikalima.  At si Bela ay nagkaroon ng mga anak, sina Addar at Gera+ at Abihud,  at Abisua at Naaman at Ahoa,  at Gera at Sepupan+ at Huram.+  At ito ang mga anak ni Ehud. Ito ang mga ulo ng mga sambahayan ng mga ninuno na kabilang sa mga tumatahan sa Geba,+ at dinala nila sila sa pagkatapon sa Manahat.  At sina Naaman at Ahias; at si Gera—siya ang nagdala sa kanila sa pagkatapon, at naging anak niya sina Uza at Ahihud.  Kung tungkol kay Saharaim, nagkaanak siya sa parang+ ng Moab pagkatapos niya silang payaunin. Sina Husim at Baara ang kaniyang mga asawa.  At kay Hodes na kaniyang asawa ay naging anak niya sina Jobab at Zibias at Mesa at Malcam, 10  at Jeuz at Sakia at Mirma. Ito ang kaniyang mga anak, mga ulo ng mga sambahayan ng mga ninuno. 11  At kay Husim ay naging anak niya sina Abitub at Elpaal. 12  At ang mga anak ni Elpaal ay sina Eber at Misam at Semed, na nagtayo ng Ono+ at Lod+ at ng mga sakop na bayan nito, 13  at Berias at Sema. Ito ang mga ulo ng mga sambahayan ng mga ninuno, na kabilang sa mga tumatahan sa Aijalon.+ Ito ang mga nagtaboy sa mga tumatahan sa Gat. 14  At naroon sina Ahio, Sasak at Jeremot, 15  at Zebadias at Arad at Eder, 16  at Miguel at Ispa at Joha, na mga anak ni Berias,+ 17  at Zebadias at Mesulam at Hizki at Heber, 18  at Ismerai at Izlias at Jobab, na mga anak ni Elpaal, 19  at Jakim at Zicri at Zabdi, 20  at Elienai at Ziletai at Eliel, 21  at Adaias at Beraias at Simrat, na mga anak ni Simei,+ 22  at Ispan at Eber at Eliel, 23  at Abdon at Zicri at Hanan, 24  at Hananias at Elam at Antotias, 25  at Ipdeias at Penuel, na mga anak ni Sasak, 26  at Samserai at Seharias at Athalia, 27  at Jaaresias at Elias at Zicri, na mga anak ni Jeroham. 28  Ito ang mga ulo ng mga sambahayan ng mga ninuno ayon sa kanilang mga inapo, mga pangulo. Ito ang mga nanahanan sa Jerusalem.+ 29  At sa Gibeon+ nanahanan ang ama ni Gibeon, si Jeiel, at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Maaca.+ 30  At ang kaniyang anak, ang panganay, ay si Abdon, at sina Zur at Kis at Baal at Nadab,+ 31  at Gedor at Ahio at Zeker.+ 32  Kung tungkol kay Miklot, naging anak niya si Simeah.+ At ang mga ito nga ang nanahanan sa tapat ng kanilang mga kapatid sa Jerusalem kasama ng mga kapatid nila. 33  Kung tungkol kay Ner,+ naging anak niya si Kis;+ naging anak naman ni Kis si Saul;+ naging anak naman ni Saul sina Jonatan+ at Malki-sua+ at Abinadab+ at Esbaal.+ 34  At ang anak ni Jonatan ay si Merib-baal. Kung tungkol kay Merib-baal,+ naging anak niya si Mikas.+ 35  At ang mga anak ni Mikas ay sina Piton at Melec at Tarea+ at Ahaz. 36  Kung tungkol kay Ahaz, naging anak niya si Jehoada; naging anak naman ni Jehoada sina Alemet at Azmavet at Zimri. Naging anak naman ni Zimri si Mosa; 37  naging anak naman ni Mosa si Binea, si Rapah+ na kaniyang anak, si Eleasa na kaniyang anak, si Azel na kaniyang anak. 38  At si Azel ay nagkaroon ng anim na anak, at ito ang kanilang mga pangalan: Azrikam, Bokeru at Ismael at Searias at Obadias at Hanan. Ang lahat ng ito ang mga anak ni Azel. 39  At ang mga anak ni Eshek na kaniyang kapatid ay si Ulam na kaniyang panganay, si Jeus na ikalawa at si Elipelet na ikatlo. 40  At ang mga anak ni Ulam ay naging magigiting+ at makapangyarihang mga lalaki, mga humuhutok ng busog,+ at nagkaroon ng maraming anak+ at apo, isang daan at limampu. Ang lahat ng ito ay mula sa mga anak ni Benjamin.

Talababa