1 Cronica 14:1-17

14  At si Hiram+ na hari ng Tiro+ ay nagpadala ng mga mensahero kay David at mga tabla ng sedro+ at mga tagapagtayo ng mga pader at mga manggagawa sa kahoy upang ipagtayo siya ng bahay.+  At nalaman ni David na itinatag+ siyang matibay ni Jehova bilang hari sa Israel, sapagkat ang kaniyang paghahari ay lubhang itinaas dahil sa kaniyang bayang Israel.+  At si David ay kumuha pa ng mga asawa+ sa Jerusalem, at si David ay nagkaanak ng marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.+  At ito ang mga pangalan ng kaniyang naging mga anak sa Jerusalem: si Samua+ at si Sobab,+ si Natan+ at si Solomon,+  at si Ibhar+ at si Elisua at si Elpelet,+  at si Noga at si Nepeg+ at si Japia,  at si Elisama+ at si Beeliada at si Elipelet.+  At narinig ng mga Filisteo na si David ay pinahiran na bilang hari sa buong Israel.+ Dahil dito ay umahon ang lahat ng mga Filisteo upang hanapin si David.+ Nang marinig iyon ni David, siya ay lumabas laban sa kanila.  At ang mga Filisteo, sa ganang kanila, ay pumasok at patuloy na lumusob sa mababang kapatagan ng Repaim.+ 10  At si David ay nagsimulang sumangguni sa Diyos,+ na nagsasabi: “Aahon ba ako laban sa mga Filisteo, at talaga bang ibibigay mo sila sa aking kamay?” Dahil dito ay sinabi ni Jehova sa kaniya: “Umahon ka, at talagang ibibigay ko sila sa iyong kamay.” 11  Kaya umahon si David sa Baal-perazim+ at pinabagsak niya sila roon. Dahil doon ay sinabi ni David: “Nilansag ng tunay na Diyos ang aking mga kaaway sa pamamagitan ng aking kamay tulad ng guwang na nalikha ng tubig.” Iyan ang dahilan kung bakit nila tinawag na Baal-perazim ang pangalan ng dakong iyon.+ 12  Sa gayon ay iniwan nila roon ang kanilang mga diyos.+ At si David ay nag-utos, kung kaya ang mga iyon ay sinunog sa apoy.+ 13  Nang maglaon ay lumusob pang muli ang mga Filisteo sa mababang kapatagan.+ 14  Dahil dito ay muling sumangguni+ si David sa Diyos, at ang tunay na Diyos ay nagsabi sa kaniya: “Huwag kang umahong kasunod nila. Lumigid ka mula sa mismong tapat nila, at pumaroon ka sa kanila sa tapat ng mga palumpong na baca.+ 15  At mangyari nga, kapag narinig mo ang yabag ng paglalakad sa mga dulo ng mga palumpong na baca,+ lumabas ka sa pakikipaglaban,+ sapagkat ang tunay na Diyos ay lumabas na sa unahan mo+ upang pabagsakin ang kampo ng mga Filisteo.” 16  Kaya ginawa ni David ang gaya ng iniutos ng tunay na Diyos sa kaniya,+ at pinabagsak nila ang kampo ng mga Filisteo mula sa Gibeon+ hanggang sa Gezer.+ 17  At ang kabantugan+ ni David ay nagsimulang lumaganap sa lahat ng lupain, at pinasapitan ni Jehova ng panghihilakbot sa kaniya ang lahat ng bansa.+

Talababa