1 Cronica 15:1-29

15  At patuloy siyang nagtayo ng mga bahay+ para sa kaniyang sarili sa Lunsod ni David; at naghanda siya ng isang dako+ para sa kaban ng tunay na Diyos at nagtayo ng isang tolda para rito.  Noon ay sinabi ni David: “Walang sinumang magdadala ng kaban ng tunay na Diyos kundi ang mga Levita, sapagkat sila ang mga pinili ni Jehova upang magdala ng kaban ni Jehova+ at upang maglingkod+ sa kaniya hanggang sa panahong walang takda.”  Nang magkagayon ay tinipon ni David ang buong Israel sa Jerusalem+ upang iahon ang kaban+ ni Jehova sa dako nito na kaniyang inihanda para rito.  At tinipon ni David ang mga anak ni Aaron+ at ang mga Levita;  sa mga anak ni Kohat, si Uriel+ na pinuno at ang kaniyang mga kapatid, isang daan at dalawampu;  sa mga anak ni Merari,+ si Asaias+ na pinuno at ang kaniyang mga kapatid, dalawang daan at dalawampu;  sa mga anak ni Gersom,+ si Joel+ na pinuno at ang kaniyang mga kapatid, isang daan at tatlumpu;  sa mga anak ni Elisapan,+ si Semaias+ na pinuno at ang kaniyang mga kapatid, dalawang daan;  sa mga anak ni Hebron, si Eliel na pinuno at ang kaniyang mga kapatid, walumpu; 10  sa mga anak ni Uziel,+ si Aminadab na pinuno at ang kaniyang mga kapatid, isang daan at labindalawa. 11  Karagdagan pa, tinawag ni David sina Zadok+ at Abiatar+ na mga saserdote, at ang mga Levita na sina Uriel,+ Asaias+ at Joel,+ Semaias+ at Eliel+ at Aminadab, 12  at sinabi niya sa kanila: “Kayo ang mga ulo+ ng mga ama ng mga Levita. Pabanalin+ ninyo ang inyong sarili, kayo at ang inyong mga kapatid, at iahon ninyo ang kaban ni Jehova na Diyos ng Israel sa dako na aking inihanda para rito. 13  Sapagkat nang unang pagkakataon ay hindi ninyo ginawa iyon,+ sumiklab ang galit ni Jehova na ating Diyos laban sa atin,+ sapagkat hindi natin siya hinanap ayon sa kaugalian.”+ 14  Kaya ang mga saserdote at ang mga Levita ay nagpabanal+ ng kanilang sarili upang iahon ang kaban ni Jehova na Diyos ng Israel. 15  Nang magkagayon ay pinasimulang pasanin+ ng mga anak ng mga Levita ang kaban ng tunay na Diyos, gaya ng iniutos ni Moises ayon sa salita ni Jehova, sa kanilang mga balikat sa pamamagitan ng mga pingga sa ibabaw nila.+ 16  Sinabi ngayon ni David sa mga pinuno ng mga Levita na ilagay ang kanilang mga kapatid na mga mang-aawit+ na may mga panugtog para sa pag-awit,+ mga panugtog na de-kuwerdas+ at mga alpa+ at mga simbalo,+ na tumutugtog nang malakas upang pumukaw ng ingay ng pagsasaya. 17  Sa gayon ay inilagay ng mga Levita si Heman+ na anak ni Joel at, mula sa kaniyang mga kapatid, si Asap+ na anak ni Berekias; at, mula sa mga anak ni Merari na kanilang mga kapatid, si Etan+ na anak ni Kusaias; 18  at kasama nila ang kanilang mga kapatid sa ikalawang pangkat,+ si Zacarias,+ sina Ben at Jaaziel at Semiramot at Jehiel at Uni, sina Eliab at Benaias at Maaseias at Matitias at Elipelehu at Mikneias, at Obed-edom+ at Jeiel na mga bantay ng pintuang-daan, 19  at ang mga mang-aawit na sina Heman,+ Asap+ at Etan, na may mga simbalong tanso upang tugtugin nang malakas;+ 20  at sina Zacarias at Aziel+ at Semiramot at Jehiel at Uni at Eliab at Maaseias at Benaias na may mga panugtog na de-kuwerdas na nakatono sa Alamot,+ 21  at sina Matitias+ at Elipelehu at Mikneias at Obed-edom at Jeiel at Azazias na may mga alpa+ na nakatono sa Seminit,+ upang gumanap bilang mga tagapangasiwa; 22  at si Kenanias+ na pinuno ng mga Levita sa pagbuhat, na siyang nagbibigay ng tagubilin sa pagbuhat, sapagkat siya ay bihasa;+ 23  at sina Berekias at Elkana na mga bantay ng pintuang-daan+ para sa Kaban; 24  at sina Sebanias at Josapat at Netanel at Amasai at Zacarias at Benaias at Eliezer na mga saserdote na nagpapatunog nang malakas sa mga trumpeta+ sa harap ng kaban ng tunay na Diyos, at sina Obed-edom at Jehias na mga bantay ng pintuang-daan para sa Kaban. 25  At si David+ at ang matatandang lalaki ng Israel+ at ang mga pinuno+ ng mga libu-libo ang mga kasamang naglakad upang iahon nang may pagsasaya+ ang kaban ng tipan ni Jehova mula sa bahay ni Obed-edom.+ 26  At nangyari nga nang tulungan+ ng tunay na Diyos ang mga Levita habang dinadala ang kaban ng tipan ni Jehova, sila ay naghain ng pitong guyang toro at pitong barakong tupa.+ 27  At nadaramtan si David ng isang walang-manggas na damit na mainam na kayo, at gayundin ang lahat ng mga Levita na nagdadala ng Kaban at ang mga mang-aawit at si Kenanias+ na pinuno ng pagbubuhat ng mga mang-aawit;+ ngunit kay David ay may isang epod+ na lino. 28  At iniahon ng lahat ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Jehova na may sigaw ng kagalakan+ at may pagpapatunog ng tambuli+ at may mga trumpeta+ at may mga simbalo,+ na tumutugtog nang malakas sa mga panugtog na de-kuwerdas at mga alpa.+ 29  At nangyari nga, nang makarating ang kaban ng tipan+ ni Jehova hanggang sa Lunsod ni David, si Mical,+ na anak na babae ni Saul, ay dumungaw sa bintana at nakita niya si Haring David na naglululukso at nagdiriwang;+ at pinasimulan niya itong hamakin+ sa kaniyang puso.

Talababa