1 Cronica 12:1-40

12  At ito ang mga pumaroon kay David sa Ziklag+ habang hindi pa siya makakilos dahil kay Saul+ na anak ni Kis; at sila ay kabilang sa makapangyarihang mga lalaki,+ na mga katulong sa pakikidigma,  nasasandatahan ng busog, na ginagamit ang kanang kamay at ginagamit ang kaliwang+ kamay sa mga bato+ o sa mga palaso+ sa busog.+ Sila ay mula sa mga kapatid ni Saul, ng Benjamin.  Naroon ang ulo na si Ahiezer at si Joas na mga anak ni Semaa na Gibeatita,+ at sina Jeziel at Pelet na mga anak ni Azmavet,+ at sina Beraca at Jehu na Anatotita,+  at si Ismaias na Gibeonita,+ isang makapangyarihang lalaki sa tatlumpu+ at namamahala sa tatlumpu; at sina Jeremias at Jahaziel at Johanan at si Jozabad na Gederatita,+  sina Eluzai at Jerimot at Bealias at Semarias at si Sepatias na Haripita,  sina Elkana at Isia at Azarel at Joezer at Jasobeam, ang mga Korahita,+  at sina Joela at Zebadias na mga anak ni Jeroham ng Gedor.  At naroon ang iba sa mga Gadita na bumukod at pumanig kay David sa dakong mahirap puntahan sa ilang,+ magigiting at makapangyarihang mga lalaki, mga lalaking panghukbo para sa digmaan, na laging may nakahandang malaking kalasag at sibat,+ na ang mga mukha ay mga mukha ng mga leon,+ at sila ay tulad ng mga gasela sa ibabaw ng mga bundok sa bilis.+  Si Ezer ang ulo, si Obadias ang ikalawa, si Eliab ang ikatlo, 10  si Mismana ang ikaapat, si Jeremias ang ikalima, 11  si Atai ang ikaanim, si Eliel ang ikapito, 12  si Johanan ang ikawalo, si Elzabad ang ikasiyam, 13  si Jeremias ang ikasampu, si Macbanai ang ikalabing-isa. 14  Ang mga ito ay mula sa mga anak ni Gad,+ mga ulo ng hukbo. Ang pinakamababa ay katumbas ng isang daan, at ang pinakadakila ay ng isang libo.+ 15  Ito ang mga tumawid sa Jordan+ noong unang buwan nang inaapawan nito ang lahat ng pampang+ niyaon, at pagkatapos ay itinaboy nila ang lahat niyaong mga nasa mabababang kapatagan, sa gawing silangan at sa gawing kanluran. 16  At ang iba sa mga anak ni Benjamin at ni Juda ay pumaroon hanggang sa dakong mahirap puntahan,+ kay David. 17  Nang magkagayon si David ay lumabas sa harap nila at sumagot at nagsabi sa kanila: “Kung para sa kapayapaan+ ang pagparito ninyo sa akin upang tulungan ako, ang aking puso ay magiging kaisa ninyo.+ Ngunit kung sa layuning ipagkanulo ako sa aking mga kalaban gayong walang kamalian sa aking mga palad,+ tingnan nawa ito ng Diyos+ ng ating mga ninuno at ayusin ito.”+ 18  At espiritu+ mismo ang bumalot kay Amasai, na ulo ng tatlumpu:“Sa iyo kami, O David, at kasama mo kami,+ O anak ni Jesse.Kapayapaan, kapayapaan nawa ang mapasaiyo, at kapayapaan nawa ang mapasakaniya na tumutulong sa iyo,Sapagkat ang iyong Diyos ay tumulong sa iyo.”+Kaya tinanggap sila ni David at inilagay silang kasama ng mga ulo ng mga pulutong.+ 19  At may ilan sa Manases na tumakas patungo sa panig ni David nang dumating siyang kasama ng mga Filisteo+ laban kay Saul upang makipagbaka; ngunit hindi niya sila tinulungan, sapagkat dahil sa payo ay pinayaon siya ng mga panginoon ng alyansa+ ng mga Filisteo, na sinasabi: “Tatakas siya patungo sa panig ng kaniyang panginoong si Saul sa ikasasapanganib ng ating sariling mga ulo.”+ 20  Nang pumaroon siya sa Ziklag+ ay lumipat sa panig niya mula sa Manases sina Adnah at Jozabad at Jediael at Miguel at Jozabad at Elihu at Ziletai, mga ulo+ ng mga libu-libo ng Manases. 21  At sila, sa ganang kanila, ay nakatulong kay David laban sa pangkat ng mandarambong,+ sapagkat silang lahat ay makapangyarihang mga lalaking+ may giting, at sila ay naging mga pinuno sa hukbo; 22  sapagkat araw-araw ay patuloy na pumaparoon+ kay David ang mga tao upang tulungan siya, hanggang sa iyon ay naging malaking+ kampo, tulad ng kampo ng Diyos.+ 23  At ito ang mga bilang ng mga pinakaulo niyaong mga nasasakbatan para sa hukbo na pumaroon kay David sa Hebron+ upang isalin sa kaniya ang paghahari+ ni Saul ayon sa utos+ ni Jehova. 24  Ang mga anak ni Juda na nagdadala ng malaking kalasag at ng sibat ay anim na libo walong daan, nasasakbatan para sa hukbo. 25  Sa mga anak ni Simeon ang makapangyarihang mga lalaking may giting sa hukbo ay pitong libo isang daan. 26  Sa mga anak ng mga Levita ay apat na libo anim na raan. 27  At si Jehoiada ang lider+ ng mga anak ni Aaron,+ at ang kasama niya ay tatlong libo pitong daan. 28  Gayundin si Zadok+ na isang kabataang lalaki, makapangyarihan sa kagitingan, at ang sambahayan ng kaniyang mga ninuno, dalawampu’t dalawang pinuno. 29  At sa mga anak ni Benjamin,+ na mga kapatid ni Saul,+ ay may tatlong libo, at hanggang noon ang nakararami sa kanila ay nagbabantay nang maingat sa sambahayan ni Saul. 30  At sa mga anak ni Efraim ay may dalawampung libo walong daan, makapangyarihang mga lalaking+ may giting, mga lalaking bantog, ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno. 31  At sa kalahati ng tribo ni Manases+ ay may labingwalong libo na tinukoy ayon sa pangalan upang pumaroon at gawing hari si David. 32  At sa mga anak ni Isacar+ na may kaalaman sa pag-unawa ng mga panahon+ upang malaman kung ano ang dapat gawin+ ng Israel ay may dalawang daang pangulo mula sa kanila, at ang lahat ng kanilang mga kapatid ay nasa ilalim ng kanilang pag-uutos. 33  Mula sa Zebulon+ yaong mga makasasama sa hukbo, na humahanay sa pagbabaka taglay ang lahat ng sandatang pandigma, ay may limampung libo, at sa pagpisan kay David ay hindi salawahan ang kanilang puso. 34  At mula sa Neptali+ ay may isang libong pinuno, at may kasama silang tatlumpu’t pitong libo na may malaking kalasag at sibat. 35  At mula sa mga Danita yaong mga humahanay sa pagbabaka ay dalawampu’t walong libo anim na raan. 36  At mula sa Aser+ yaong mga makasasama sa hukbo para sa paghanay sa pagbabaka ay apatnapung libo. 37  At mula sa kabila ng Jordan+ sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahati ng tribo ni Manases ay isang daan at dalawampung libo ang nagtataglay ng lahat ng sandata ng hukbong militar. 38  Ang lahat ng ito ay mga lalaking mandirigma, nagpipisan sa hukbo; taglay ang sakdal na puso+ ay pumaroon sila sa Hebron upang gawing hari si David sa buong Israel; at ang lahat ng nalalabi sa Israel ay may iisang puso rin upang gawing hari si David.+ 39  At nanatili sila roong kasama ni David nang tatlong araw, kumakain at umiinom,+ sapagkat ang kanilang mga kapatid ay naghanda para sa kanila. 40  At gayundin yaong mga malapit sa kanila, hanggang sa Isacar+ at Zebulon+ at Neptali,+ ay nagdadala ng pagkaing nasa ibabaw ng mga asno+ at mga kamelyo at mga mula at mga baka, mga pagkaing harina,+ mga kakaning igos na pinipi+ at mga kakaning pasas+ at alak+ at langis+ at mga baka+ at mga tupang+ pagkarami-rami, sapagkat may pagsasaya+ sa Israel.

Talababa