1 Cronica 23:1-32

23  At si David ay matanda na+ at puspos ng mga araw, kung kaya ginawa niyang hari sa Israel si Solomon+ na kaniyang anak.  At tinipon niya ang lahat ng prinsipe+ ng Israel at ang mga saserdote+ at ang mga Levita.+  Sa gayon ay binilang ang mga Levita mula sa edad na tatlumpung taon pataas;+ at ang kanilang bilang, bawat ulo sa kanila, bawat matipunong lalaki, ay umabot sa tatlumpu’t walong libo.  Mula sa mga ito ay may dalawampu’t apat na libo na nangangasiwa sa gawain sa bahay ni Jehova; at ang mga opisyal+ at mga hukom+ ay anim na libo;  at apat na libong bantay ng pintuang-daan+ at apat na libong tagapagbigay ng papuri+ kay Jehova sa pamamagitan ng mga panugtog+ na sinabi ni David na “aking ginawa upang magbigay ng papuri.”  Nang magkagayon ay binaha-bahagi sila ni David nang pangkat-pangkat+ sa mga anak ni Levi,+ kina Gerson, Kohat at Merari.  Sa mga Gersonita, sina Ladan at Simei.  Ang mga anak ni Ladan ay si Jehiel+ na pangulo at sina Zetam at Joel,+ tatlo.  Ang mga anak ni Simei ay sina Selomot at Haziel at Haran, tatlo. Ito ang mga ulo ng mga ama para kay Ladan. 10  At ang mga anak ni Simei ay sina Jahat, Zina at Jeus at Berias. Ang apat na ito ang mga anak ni Simei. 11  At si Jahat ang naging ulo, at si Zizah ang ikalawa. Kung tungkol kina Jeus at Berias, hindi sila nagkaroon ng maraming anak; kaya sila ay naging isang sambahayan sa panig ng ama+ ng isang nanunungkulang pangkat. 12  Ang mga anak ni Kohat+ ay sina Amram, Izhar,+ Hebron+ at Uziel,+ apat. 13  Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron+ at Moises.+ Ngunit si Aaron ay ibinukod+ upang mapabanal niya ang Kabanal-banalan,+ siya at ang kaniyang mga anak hanggang sa panahong walang takda, upang gumawa ng haing+ usok sa harap ni Jehova, upang maglingkod sa kaniya+ at upang magpahayag ng pagpapala+ sa kaniyang pangalan hanggang sa panahong walang takda. 14  Kung tungkol kay Moises na lalaki ng tunay na Diyos,+ ang kaniyang mga anak ay patuloy na ibinilang sa tribo ng mga Levita.+ 15  Ang mga anak ni Moises ay sina Gersom+ at Eliezer.+ 16  Ang mga anak ni Gersom ay sina Sebuel+ na ulo. 17  At ang naging mga anak ni Eliezer ay sina Rehabias+ na ulo; at si Eliezer ay hindi nagkaroon ng iba pang mga anak, ngunit ang mga anak ni Rehabias ay dumami nang lubha. 18  Ang mga anak ni Izhar+ ay sina Selomit+ na pangulo. 19  Ang mga anak ni Hebron ay si Jeria na ulo, si Amarias ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo at si Jekameam+ ang ikaapat. 20  Ang mga anak ni Uziel+ ay si Mikas na ulo at si Isia ang ikalawa. 21  Ang mga anak ni Merari+ ay sina Mahali at Musi.+ Ang mga anak ni Mahali ay sina Eleazar+ at Kis. 22  Ngunit si Eleazar ay namatay; at hindi siya nagkaroon ng mga anak na lalaki, kundi ng mga anak na babae. Kaya kinuha sila ng mga anak ni Kis na kanilang mga kapatid bilang mga asawa.+ 23  Ang mga anak ni Musi ay sina Mahali at Eder at Jeremot,+ tatlo. 24  Ito ang mga anak ni Levi ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama,+ ang mga ulo ng mga ama, ayon sa mga inatasan sa kanila, sa bilang ng mga pangalan, bawat ulo sa kanila, ang mga manggagawa ng gawain para sa paglilingkod+ sa bahay ni Jehova, mula sa edad na dalawampung taon pataas.+ 25  Sapagkat si David ay nagsabi: “Si Jehova na Diyos ng Israel ay nagbigay ng kapahingahan sa kaniyang bayan,+ at tatahan siya sa Jerusalem hanggang sa panahong walang takda.+ 26  At hindi na rin kakailanganing buhatin ng mga Levita ang tabernakulo o ang alinman sa mga kagamitan nito sa paglilingkod dito.”+ 27  Sapagkat ayon sa mga huling salita+ ni David ay ito ang mga bilang ng mga anak ni Levi mula sa edad na dalawampung taon pataas. 28  Sapagkat ang kanilang tungkulin ay nasa kapamahalaan ng mga anak ni Aaron+ para sa paglilingkod sa bahay ni Jehova sa mga looban+ at sa mga silid-kainan+ at sa pagpapadalisay ng bawat banal na bagay+ at sa gawaing paglilingkod sa bahay ng tunay na Diyos, 29  maging sa tinapay na magkakapatong+ at sa mainam na harina+ para sa handog na mga butil at sa maninipis na tinapay+ na walang pampaalsa+ at sa mga tinapay na niluto sa ihawan+ at sa hinalong+ masa at sa lahat ng sukat ng dami at laki;+ 30  at sa pagtayo+ tuwing umaga+ upang magpasalamat+ at pumuri+ kay Jehova, at gayundin sa gabi; 31  at sa bawat paghahandog ng mga haing sinusunog para kay Jehova kapag sabbath,+ kapag bagong buwan+ at kapag kapanahunan ng kapistahan,+ sa bilang ayon sa alituntunin tungkol sa mga iyon, na palagian sa harap ni Jehova. 32  At sila ang nag-asikaso ng pagbabantay+ sa tolda ng kapisanan at ng pagbabantay sa dakong banal+ at ng pagbabantay ng mga anak ni Aaron na kanilang mga kapatid para sa paglilingkod sa bahay ni Jehova.+

Talababa