1 Cronica 28:1-21

28  At tinipon ni David ang lahat ng prinsipe+ ng Israel, ang mga prinsipe+ ng mga tribo at ang mga prinsipe+ ng mga pangkat niyaong mga naglilingkod sa hari at ang mga pinuno ng mga libu-libo+ at ang mga pinuno ng mga daan-daan+ at ang mga pinuno sa lahat ng pag-aari+ at mga alagang hayop+ ng hari at ng kaniyang mga anak,+ kasama ng mga opisyal ng korte+ at ng makapangyarihang mga lalaki,+ maging ang bawat magiting at makapangyarihang lalaki, sa Jerusalem.  Nang magkagayon si David na hari ay tumindig sa kaniyang mga paa at nagsabi: “Dinggin ninyo ako, mga kapatid ko at bayan ko. Sa ganang akin, malapit sa aking puso+ na magtayo ng isang bahay na pahingahan para sa kaban ng tipan ni Jehova at bilang tuntungan+ ng ating Diyos, at ako ay naghanda upang magtayo.+  At ang tunay na Diyos ang nagsabi sa akin, ‘Hindi ka magtatayo ng bahay para sa aking pangalan;+ sapagkat ikaw ay isang lalaking mandirigma, at nagbubo ka ng dugo.’+  Sa gayon ay pinili ako ni Jehova na Diyos ng Israel mula sa buong sambahayan ng aking ama+ upang maging hari+ sa Israel hanggang sa panahong walang takda; sapagkat ang Juda ang kaniyang pinili bilang lider,+ at sa sambahayan ni Juda, ang sambahayan ng aking ama,+ at sa gitna ng mga anak ng aking ama,+ ako ang kaniyang sinang-ayunan,+ upang gawin akong hari sa buong Israel;  at mula sa lahat ng aking mga anak (sapagkat binigyan ako ni Jehova ng maraming anak)+ ay pinili niya si Solomon+ na aking anak upang umupo sa trono+ ng paghahari ni Jehova sa Israel.  “Karagdagan pa, sinabi niya sa akin, ‘Si Solomon na iyong anak ang magtatayo ng aking bahay+ at ng aking mga looban; sapagkat pinili ko siya bilang aking anak,+ at ako ang magiging kaniyang ama.+  At itatatag ko nga nang matibay ang kaniyang paghahari+ hanggang sa panahong walang takda kung siya ay matatag na magpapasiyang gawin ang aking mga utos+ at ang aking mga hudisyal na pasiya,+ gaya ng sa araw na ito.’  At ngayon, sa paningin ng buong Israel, na kongregasyon+ ni Jehova, at sa pandinig ng ating Diyos,+ ingatan ninyo at saliksikin ang lahat ng utos ni Jehova na inyong Diyos, upang inyong ariin ang mabuting lupain+ at tiyak na maisalin iyon bilang mana sa inyong mga anak na kasunod ninyo hanggang sa panahong walang takda.  “At ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin+ mo ang Diyos ng iyong ama at maglingkod+ ka sa kaniya nang may sakdal na puso+ at may nakalulugod na kaluluwa;+ sapagkat ang lahat ng puso ay sinasaliksik ni Jehova,+ at ang bawat hilig ng mga kaisipan ay kaniyang natatalos.+ Kung hahanapin mo siya, hahayaan niyang masumpungan mo siya;+ ngunit kung iiwan mo siya,+ itatakwil ka niya magpakailanman.+ 10  Tingnan mo ngayon, sapagkat si Jehova ang pumili sa iyo upang magtayo ng isang bahay bilang isang santuwaryo. Magpakalakas-loob ka at kumilos.”+ 11  At ibinigay ni David kay Solomon na kaniyang anak ang arkitektural na plano+ ng beranda+ at ng mga bahay nito at ng mga silid-imbakan+ nito at ng mga silid-bubungan+ nito at ng madidilim na pinakaloob na silid nito at ng bahay ng panakip na pampalubag-loob;+ 12  ang arkitektural na plano nga ng lahat ng bagay na napasakaniya sa pamamagitan ng pagkasi+ para sa mga looban+ ng bahay ni Jehova at para sa lahat ng silid-kainan+ sa buong palibot, para sa mga kayamanan ng bahay ng tunay na Diyos at para sa mga kayamanan ng mga bagay na pinabanal;+ 13  at para sa mga pangkat+ ng mga saserdote at ng mga Levita at para sa lahat ng gawaing paglilingkod sa bahay ni Jehova at para sa lahat ng mga kagamitan sa paglilingkod sa bahay ni Jehova; 14  para sa ginto ayon sa timbang, sa ginto para sa lahat ng mga kagamitan para sa iba’t ibang paglilingkod, para sa lahat ng mga kagamitang pilak ayon sa timbang, para sa lahat ng mga kagamitan+ para sa iba’t ibang paglilingkod; 15  at ang timbang para sa mga gintong kandelero+ at sa mga gintong lampara ng mga ito, ayon sa timbang ng iba’t ibang kandelero at ng mga lampara ng mga ito, at para sa mga pilak na kandelero ayon sa timbang para sa kandelero at sa mga lampara nito ayon sa gamit sa iba’t ibang kandelero; 16  at ang ginto ayon sa timbang para sa mga mesa ng magkakapatong na tinapay,+ para sa iba’t ibang mesa, at pilak para sa mga mesang pilak; 17  at ang mga tinidor at ang mga mangkok+ at ang mga pitsel na dalisay na ginto, at para sa maliliit na mangkok na ginto+ ayon sa timbang para sa iba’t ibang maliliit na mangkok, at para sa maliliit na mangkok na pilak ayon sa timbang para sa iba’t ibang maliliit na mangkok; 18  at para sa altar+ ng insenso ay dinalisay na ginto ayon sa timbang at para sa kawangis ng karo,+ samakatuwid ay ang mga kerubing+ ginto para sa pag-uunat ng kanilang mga pakpak at paglilim sa kaban ng tipan ni Jehova. 19  “Ibinigay niya sa akin sa sulat+ ang kaunawaan sa lahat ng bagay mula sa kamay ni Jehova, sa lahat nga ng gawa sa arkitektural na plano.”+ 20  At sinabi ni David kay Solomon na kaniyang anak: “Magpakalakas-loob ka+ at magpakatibay ka at kumilos. Huwag kang matakot+ ni masindak man,+ sapagkat ang Diyos na Jehova, na aking Diyos, ay sumasaiyo.+ Hindi ka niya pababayaan+ o iiwan man hanggang sa ang lahat ng gawaing paglilingkod sa bahay ni Jehova ay matapos. 21  At narito ang mga pangkat ng mga saserdote+ at ng mga Levita+ para sa lahat ng paglilingkod sa bahay ng tunay na Diyos; at kasama mo sa lahat ng gawain ang bawat isa na nagkukusa+ na may kadalubhasaan sa lahat ng paglilingkod,+ at gayundin ang mga prinsipe+ at ang buong bayan, para sa lahat ng iyong mga salita.”

Talababa