1 Cronica 16:1-43

16  Sa gayon ay ipinasok nila ang kaban ng tunay na Diyos+ at inilagay iyon sa loob ng tolda na itinayo ni David para rito;+ at sila ay nagsimulang maghandog ng mga handog na sinusunog at mga haing pansalu-salo sa harap ng tunay na Diyos.+  Nang matapos ni David na ihandog ang handog na sinusunog+ at ang mga haing pansalu-salo,+ pinagpala+ niya ang bayan sa pangalan ni Jehova.+  Isa pa, hinati-hati+ niya sa lahat ng mga Israelita, sa lalaki at gayundin sa babae, sa bawat isa ang isang tinapay na bilog at isang kakaning datiles at isang kakaning pasas.  Nang magkagayon ay inilagay niya sa harap ng kaban ni Jehova ang ilan sa mga Levita+ bilang mga lingkod,+ kapuwa upang magpaalaala+ at upang magpasalamat+ at pumuri+ kay Jehova na Diyos ng Israel,  si Asap+ na ulo, at ikalawa sa kaniya si Zacarias, at sina Jeiel at Semiramot at Jehiel at Matitias at Eliab at Benaias at Obed-edom at Jeiel,+ na may mga panugtog na uring de-kuwerdas at may mga alpa,+ at si Asap+ na may mga simbalo na tinutugtog niya nang malakas,+  at sina Benaias at Jahaziel na mga saserdote na may mga trumpeta+ na palaging nasa harap ng kaban ng tipan ng tunay na Diyos.  Noong araw na iyon ay nag-abuloy+ si David sa unang pagkakataon upang pasalamatan+ si Jehova sa pamamagitan ni Asap+ at ng kaniyang mga kapatid:   “Magpasalamat kayo kay Jehova;+ tumawag kayo sa kaniyang pangalan,+Ipaalam ninyo ang kaniyang mga gawa sa gitna ng mga bayan!+   Umawit+ kayo sa kaniya, umawit kayo sa kaniya ng papuri,+Pagtuunan ninyo ng pansin ang lahat ng kaniyang mga kamangha-manghang pagkilos.+ 10  Ipaghambog ninyo ang kaniyang banal+ na pangalan,+Magsaya nawa ang puso ng mga humahanap kay Jehova.+ 11  Saliksikin ninyo si Jehova at ang kaniyang lakas,+Lagi ninyong hanapin ang kaniyang mukha.+ 12  Alalahanin ninyo ang kaniyang mga kamangha-manghang pagkilos na kaniyang isinagawa,+Ang kaniyang mga himala at ang mga hudisyal na pasiya ng kaniyang bibig,+ 13  O supling ni Israel na kaniyang lingkod,+Kayong mga anak ni Jacob, na kaniyang mga pinili.+ 14  Siya ay si Jehova na ating Diyos;+ nasa buong lupa ang kaniyang mga hudisyal na pasiya.+ 15  Alalahanin ninyo ang kaniyang tipan maging hanggang sa panahong walang takda,+Ang salita na kaniyang iniutos, hanggang sa isang libong salinlahi,+ 16  Na tipang pinagtibay niya kay Abraham,+At ang kaniyang sinumpaang kapahayagan kay Isaac.+ 17  At siyang kapahayagan na pinanatili niyang nakatayo bilang isang tuntunin kay Jacob,+Bilang isang tipan na namamalagi nang walang takda kay Israel,+ 18  Na sinasabi, ‘Sa iyo ko ibibigay ang lupain ng Canaan,+Bilang takdang bahagi ng inyong mana.’+ 19  Ito ay noong kakaunti pa ang inyong bilang,+Oo, kaunting-kaunti pa, at mga naninirahang dayuhan doon.+ 20  At gumala-gala sila sa bansa at bansa,+At mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan.+ 21  Hindi niya pinahintulutang dayain sila ng sinuman,+Kundi dahil sa kanila ay sumaway siya ng mga hari,+ 22  Na sinasabi, ‘Huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran,At ang aking mga propeta ay huwag ninyong gawan ng masama.’+ 23  Umawit kayo kay Jehova, kayong lahat sa lupa!+Ipatalastas ninyo sa araw-araw ang kaligtasan na kaniyang ibinibigay!+ 24  Isaysay ninyo ang kaniyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa,Ang kaniyang mga kamangha-manghang pagkilos sa gitna ng lahat ng mga bayan. 25  Sapagkat si Jehova ay dakila at lubhang marapat na purihin,+At siya ay marapat katakutan nang higit kaysa sa lahat ng iba pang diyos.+ 26  Sapagkat ang lahat ng diyos ng mga bayan ay walang-silbing mga diyos.+Kung tungkol kay Jehova, ginawa niya ang langit.+ 27  Ang dangal at ang karilagan ay nasa harap niya,+Ang lakas at ang kagalakan ay nasa kaniyang dako.+ 28  Iukol ninyo kay Jehova, O mga pamilya ng mga bayan,Iukol ninyo kay Jehova ang kaluwalhatian at lakas.+ 29  Iukol ninyo kay Jehova ang kaluwalhatian ng kaniyang pangalan,+Magdala kayo ng kaloob at pumaroon sa harap niya.+Yumukod kayo kay Jehova na may banal na kagayakan.+ 30  Dumanas kayo ng matitinding kirot dahil sa kaniya, lahat kayong mga tao sa lupa!Gayundin ang mabungang lupain ay naitatag nang matibay:Hindi ito kailanman makikilos.+ 31  Magsaya ang langit, at magalak ang lupa,+At sabihin nila sa gitna ng mga bansa, ‘Si Jehova ay naging hari!’+ 32  Umugong ang dagat at gayundin ang lahat ng naroroon,+Magbunyi ang parang at ang lahat ng naroroon.+ 33  Kasabay nito ay bumulalas nang may kagalakan ang mga punungkahoy sa kagubatan dahil kay Jehova,+Sapagkat siya ay dumarating upang hatulan ang lupa.+ 34  Magpasalamat kayo kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti,+Sapagkat hanggang sa panahong walang takda ang kaniyang maibiging-kabaitan.+ 35  At sabihin ninyo, ‘Iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan,+At tipunin mo kami at hanguin mo kami mula sa mga bansa,+Upang magpasalamat sa iyong banal na pangalan,+ upang magsalita nang may pagbubunyi sa iyong ikapupuri.+ 36  Pagpalain nawa si Jehova na Diyos ng Israel mula sa panahong walang takda hanggang sa panahong walang takda.’ ”+At ang buong bayan ay nagsabi ng “Amen!” at ng isang papuri kay Jehova.+ 37  Nang magkagayon ay iniwan niya roon sa harap ng kaban ng tipan ni Jehova si Asap+ at ang kaniyang mga kapatid upang maglingkod+ nang palagian sa harap ng Kaban, ayon sa kahilingan sa bawat araw;+ 38  at si Obed-edom at ang kaniyang mga kapatid, animnapu’t walo, at si Obed-edom na anak ni Jedutun at si Hosa bilang mga bantay ng pintuang-daan; 39  at si Zadok+ na saserdote at ang kaniyang mga kapatid na mga saserdote sa harap ng tabernakulo ni Jehova sa mataas na dakong nasa Gibeon,+ 40  upang maghandog ng mga handog na sinusunog para kay Jehova sa altar ng handog na sinusunog nang palagian sa umaga at sa gabi at ayon sa lahat ng nakasulat sa kautusan ni Jehova na ibinigay niya bilang utos sa Israel;+ 41  at kasama nila sina Heman+ at Jedutun at ang iba pa sa mga piling lalaki na tinukoy+ ayon sa mga pangalan upang magpasalamat kay Jehova,+ sapagkat “hanggang sa panahong walang takda ang kaniyang maibiging-kabaitan”;+ 42  at kasama nila sina Heman+ at Jedutun,+ upang magpatunog ng mga trumpeta+ at mga simbalo at mga panugtog para sa awit sa tunay na Diyos; at ang mga anak+ ni Jedutun sa pintuang-daan. 43  At ang buong bayan ay umuwi, bawat isa sa kani-kaniyang bahay.+ At si David ay lumibot upang pagpalain ang kaniyang sariling sambahayan.

Talababa