1 Cronica 1:1-54

1  Si Adan,+si Set,+si Enos,+   si Kenan,+si Mahalalel,+si Jared,+   si Enoc,+si Matusalem,+si Lamec,+   si Noe,+si Sem,+ si Ham+ at si Japet.+  Ang mga anak ni Japet ay sina Gomer at Magog+ at Madai+ at Javan+ at Tubal at Mesec+ at Tiras.+  At ang mga anak ni Gomer ay sina Askenaz+ at Ripat+ at Togarma.+  At ang mga anak ni Javan ay sina Elisa+ at Tarsis,+ Kitim+ at Rodanim.+  Ang mga anak ni Ham ay sina Cus+ at Mizraim,+ Put+ at Canaan.+  At ang mga anak ni Cus ay sina Seba+ at Havila at Sabta+ at Raama+ at Sabteca.+ At ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan.+ 10  At naging anak ni Cus si Nimrod.+ Siya nga ang nagpasimuno sa pagiging makapangyarihan sa lupa.+ 11  Kung tungkol kay Mizraim, naging anak niya sina Ludim+ at Anamim at Lehabim at Naptuhim+ 12  at Patrusim+ at Casluhim+ (na pinanggalingan ng mga Filisteo)+ at Captorim.+ 13  Kung tungkol kay Canaan, naging anak niya si Sidon+ na kaniyang panganay at si Het+ 14  at ang Jebusita+ at ang Amorita+ at ang Girgasita+ 15  at ang Hivita+ at ang Arkeo at ang Sinita+ 16  at ang Arvadita+ at ang Zemarita+ at ang Hamateo.+ 17  Ang mga anak ni Sem+ ay sina Elam+ at Asur+ at Arpacsad+ at Lud+ at Aram,At Uz at Hul at Geter at Mas.+ 18  Kung tungkol kay Arpacsad, naging anak niya si Shela,+ at naging anak ni Shela si Eber.+ 19  At si Eber ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Ang pangalan ng isa ay Peleg,+ sapagkat nang kaniyang mga araw ay nabahagi ang lupa; at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Joktan. 20  Kung tungkol kay Joktan, naging anak niya sina Almodad at Selep at Hazarmavet at Jera+ 21  at Hadoram at Uzal at Dikla+ 22  at Obal at Abimael at Sheba+ 23  at Opir+ at Havila+ at Jobab;+ ang lahat ng ito ang mga anak ni Joktan. 24  Si Sem,+si Arpacsad,+si Shela,+ 25  si Eber,+si Peleg,+si Reu,+ 26  si Serug,+si Nahor,+si Tera,+ 27  si Abram,+ na siyang si Abraham.+ 28  Ang mga anak ni Abraham ay sina Isaac+ at Ismael.+ 29  Ito ang kanilang mga pamilyang pinagmulan: ang panganay ni Ismael na si Nebaiot+ at si Kedar+ at si Adbeel at si Mibsam,+ 30  si Misma at si Duma,+ si Masa, si Hadad+ at si Tema, 31  si Jetur, si Napis at si Kedema.+ Ito ang mga anak ni Ismael. 32  Kung tungkol sa mga anak ni Ketura,+ na babae+ ni Abraham, isinilang niya sina Zimran at Joksan at Medan+ at Midian+ at Isbak+ at Shuah.+ At ang mga anak ni Joksan ay sina Sheba at Dedan.+ 33  At ang mga anak ni Midian ay sina Epa+ at Eper at Hanok at Abida at Eldaa.+ Ang lahat ng ito ang mga anak ni Ketura. 34  At naging anak ni Abraham si Isaac.+ Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau+ at Israel.+ 35  Ang mga anak ni Esau ay sina Elipaz, Reuel+ at Jeus at Jalam at Kora.+ 36  Ang mga anak ni Elipaz ay si Teman+ at si Omar, si Zepo at si Gatam, si Kenaz+ at si Timna+ at si Amalek.+ 37  Ang mga anak ni Reuel ay sina Nahat, Zera, Shamah at Miza.+ 38  At ang mga anak ni Seir+ ay sina Lotan at Sobal at Zibeon at Anah+ at Dison at Ezer at Disan.+ 39  At ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Homam. At ang kapatid na babae ni Lotan ay si Timna.+ 40  Ang mga anak ni Sobal ay si Alvan at si Manahat at si Ebal, si Sepo at si Onam.+ At ang mga anak ni Zibeon ay sina Aias at Anah.+ 41  Ang mga anak ni Anah ay sina Dison.+ At ang mga anak ni Dison ay sina Hemdan at Esban at Itran at Keran.+ 42  Ang mga anak ni Ezer+ ay sina Bilhan at Zaavan at Akan.+ Ang mga anak ni Disan ay sina Uz at Aran.+ 43  At ito ang mga hari na naghari sa lupain ng Edom+ bago maghari ang sinumang hari+ sa mga anak ni Israel: si Bela na anak ni Beor, na ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Dinhaba.+ 44  Sa kalaunan ay namatay si Bela, at si Jobab na anak ni Zera+ na mula sa Bozra+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 45  Sa kalaunan ay namatay si Jobab, at si Husam+ na mula sa lupain ng mga Temanita+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 46  Sa kalaunan ay namatay si Husam, at si Hadad+ na anak ni Bedad, na siyang tumalo sa Midian+ sa parang ng Moab, ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. At ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Avit.+ 47  Sa kalaunan ay namatay si Hadad, at si Samla na mula sa Masreka+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 48  Sa kalaunan ay namatay si Samla, at si Shaul na mula sa Rehobot+ sa tabi ng Ilog ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 49  Sa kalaunan ay namatay si Shaul, at si Baal-hanan na anak ni Acbor+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 50  Sa kalaunan ay namatay si Baal-hanan, at si Hadad ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Pau, at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Mehetabel, na anak na babae ni Matred, na anak na babae ni Mezahab.+ 51  Sa kalaunan ay namatay si Hadad. At ang mga shik ng Edom ay sina shik Timna, shik Alva, shik Jetet,+ 52  shik Oholibama, shik Elah, shik Pinon,+ 53  shik Kenaz, shik Teman, shik Mibzar,+ 54  shik Magdiel, shik Iram.+ Ito ang mga shik+ ng Edom.

Talababa