1 Cronica 5:1-26

5  At ang mga anak ni Ruben+ na panganay ni Israel—sapagkat siya ang panganay;+ ngunit dahil sa paglapastangan niya sa higaan ng kaniyang ama,+ ang karapatan niya sa pagkapanganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose+ na anak ni Israel, kung kaya hindi siya itatala sa talaangkanan para sa karapatan sa pagkapanganay.  Sapagkat si Juda+ ay nakahihigit sa kaniyang mga kapatid, at ang magiging lider ay nagmula sa kaniya;+ ngunit ang karapatan sa pagkapanganay ay kay Jose+  ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel ay sina Hanok+ at Palu,+ Hezron at Carmi.+  Ang mga anak ni Joel ay si Semaias na kaniyang anak, si Gog na kaniyang anak, si Simei na kaniyang anak,  si Mikas na kaniyang anak, si Reaias na kaniyang anak, si Baal na kaniyang anak,  si Beerah na kaniyang anak, na dinala ni Tilgat-pilneser+ na hari ng Asirya sa pagkatapon, yamang isa siyang pinuno ng mga Rubenita.  At ang kaniyang mga kapatid ayon sa kanilang mga pamilya sa pagkakatala sa talaangkanan+ ayon sa kanilang mga inapo ay, bilang ulo, si Jeiel, at si Zacarias,  at si Bela na anak ni Azaz na anak ni Sema na anak ni Joel+—siya ay tumatahan sa Aroer+ at hanggang sa Nebo+ at Baal-meon.+  Maging sa gawing silangan ay nanahanan siya hanggang sa pasukan patungo sa ilang sa ilog ng Eufrates,+ sapagkat ang kanilang mga alagang hayop ay dumami sa lupain ng Gilead.+ 10  At noong mga araw ni Saul ay nakipagdigma sila sa mga Hagrita,+ na nabuwal sa pamamagitan ng kanilang kamay; kung kaya sila nanahanan sa kanilang mga tolda sa buong lupain sa silangan ng Gilead. 11  Kung tungkol sa mga anak ni Gad+ na nasa harap nila, nanahanan sila sa lupain ng Basan+ hanggang sa Saleca.+ 12  Si Joel ang ulo, at si Sapam ang ikalawa, at sina Janai at Sapat sa Basan. 13  At ang mga kapatid nila na kabilang sa sambahayan ng kanilang mga ninuno ay sina Miguel at Mesulam at Sheba at Jorai at Jacan at Zia at Eber, pito. 14  Ito ang mga anak ni Abihail na anak ni Huri, na anak ni Jaroa, na anak ni Gilead, na anak ni Miguel, na anak ni Jesisai, na anak ni Jahdo, na anak ni Buz; 15  si Ahi na anak ni Abdiel, na anak ni Guni, na ulo ng sambahayan ng kanilang mga ninuno. 16  At patuloy silang nanahanan sa Gilead,+ sa Basan+ at sa mga sakop na bayan+ nito at sa lahat ng pastulan ng Saron hanggang sa kanilang mga dulo. 17  Silang lahat ay itinala sa talaangkanan noong mga araw ni Jotam+ na hari ng Juda at noong mga araw ni Jeroboam+ na hari ng Israel. 18  Kung tungkol sa mga anak ni Ruben at sa mga Gadita at sa kalahati ng tribo ni Manases; mula sa magigiting+ na tao, mga lalaking nagdadala ng kalasag at tabak at naghuhutok ng busog at sinanay sa digmaan, may apatnapu’t apat na libo pitong daan at animnapu na makasasama sa hukbo.+ 19  At nagsimula silang makipagdigma sa mga Hagrita,+ at kina Jetur+ at Napis+ at Nodab. 20  At tinulungan sila laban sa mga iyon, anupat ang mga Hagrita at ang lahat ng kasama nila ay naibigay sa kanilang kamay, sapagkat sa Diyos sila humingi ng saklolo+ sa digmaan, at hinayaan niyang siya ay mapamanhikan sa kanilang ikabubuti sapagkat nagtiwala sila sa kaniya.+ 21  At nabihag nila ang kanilang mga alagang hayop,+ sa kanilang mga kamelyo ay limampung libo, at sa mga tupa ay dalawang daan at limampung libo, at sa mga asno ay dalawang libo, at sa mga kaluluwang tao ay isang daang libo.+ 22  Sapagkat marami ang nabuwal na patay, sa dahilang ang labanan ay sa tunay na Diyos.+ At patuloy silang nanahanan na kahalili nila hanggang sa panahon ng pagkatapon.+ 23  Kung tungkol sa mga anak ng kalahati ng tribo ni Manases,+ nanahanan sila sa lupain mula sa Basan+ hanggang sa Baal-hermon+ at Senir+ at Bundok Hermon.+ Sila ay dumami. 24  At ito ang mga ulo ng sambahayan ng kanilang mga ninuno: sina Eper at Isi at Eliel at Azriel at Jeremias at Hodavias at Jahdiel, mga lalaking magigiting, makapangyarihang mga lalaki, mga lalaking bantog, mga ulo ng sambahayan ng kanilang mga ninuno. 25  At sila ay nagsimulang gumawi nang di-tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno at nagkaroon ng imoral na pakikipagtalik+ sa mga diyos+ ng mga bayan ng lupain, na nilipol ng Diyos mula sa harap nila. 26  Dahil dito ay pinukaw ng Diyos ng Israel ang espiritu+ ni Pul+ na hari ng Asirya+ maging ang espiritu ni Tilgat-pilneser+ na hari ng Asirya, kung kaya niya dinala sa pagkatapon+ yaong mula sa mga Rubenita at mula sa mga Gadita at mula sa kalahati ng tribo ni Manases at dinala sila sa Hala+ at Habor at Hara at sa ilog ng Gozan upang manatili hanggang sa araw na ito.

Talababa