Kulingana na Marko 13:1-37

 • UMALIZIO WA MFUMO WA MAMBO (1-37)

  • Vita, matetemeko ya ardhi, njaa (8)

  • Habari njema itahubiriwa (10)

  • Dhiki kuu (19)

  • Kuja kwa Mwana wa binadamu (26)

  • Mfano wa mtini (28-31)

  • Endeleeni kukesha (32-37)

13  Alipokuwa akitoka hekaluni mmoja wa wanafunzi wake akamwambia: “Mwalimu, ona! jinsi mawe na majengo haya yalivyo maridadi!”+  Hata hivyo, Yesu akamwambia: “Unayaona majengo haya makubwa? Hakuna jiwe litakaloachwa hapa juu ya jiwe lingine bila kuangushwa chini.”+  Alipokuwa ameketi kwenye Mlima wa Mizeituni, huku hekalu likiwa linaonekana, Petro, Yakobo, Yohana, na Andrea wakamuuliza faraghani:  “Tuambie, mambo haya yatatukia lini, na nini itakayokuwa ishara ya wakati ambapo mambo haya yatafikia mwisho?”+  Basi Yesu akaanza kuwaambia: “Jihadharini ili mtu yeyote asiwapotoshe.+  Wengi watakuja kwa msingi wa jina langu, wakisema, ‘Mimi ndiye,’ nao watawapotosha wengi.  Zaidi ya hayo, mtakaposikia kuhusu vita na habari za vita, msiogope; lazima mambo hayo yatukie, lakini ule mwisho bado.+  “Kwa maana taifa litapigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme;+ kutakuwa na matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali; pia kutakuwa na upungufu wa chakula.+ Mambo hayo ni mwanzo wa maumivu ya taabu.+  “Lakini ninyi jihadharini. Watu watawapeleka mahakamani,+ nanyi mtapigwa katika masinagogi+ na kusimamishwa mbele ya magavana na wafalme kwa ajili yangu, ili kuwa ushahidi kwao.+ 10  Pia, katika mataifa yote, lazima habari njema ihubiriwe kwanza.+ 11  Na watakapokuwa wakiwapeleka kuwashtaki, msihangaike kuhusu jambo mtakalosema; bali semeni jambo mtakalopewa saa hiyo, kwa maana si ninyi mnaosema, bali ni roho takatifu.+ 12  Isitoshe, ndugu atamtoa ndugu yake ili auawe, na baba atamtoa mtoto, na watoto watainuka dhidi ya wazazi na kufanya wauawe.+ 13  Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa sababu ya jina langu.+ Lakini yule atakayevumilia* mpaka mwisho+ ndiye atakayeokolewa.+ 14  “Hata hivyo, mtakapoona kile kitu chenye kuchukiza sana kinachosababisha ukiwa+ kikiwa kimesimama mahali ambapo hakipaswi kuwa (msomaji na atumie utambuzi), ndipo wale walio Yudea waanze kukimbilia milimani.+ 15  Mtu aliye juu ya paa la nyumba asishuke wala asiingie kuchukua kitu chochote ndani ya nyumba yake; 16  na mtu aliye shambani asirudi kwenye vitu vilivyo nyuma ili kuchukua vazi lake la nje. 17  Ole wao wanawake wenye mimba na wale wanaonyonyesha mtoto katika siku hizo!+ 18  Endeleeni kusali kwamba isitukie wakati wa majira ya baridi kali; 19  kwa maana siku hizo zitakuwa za dhiki+ ambayo haijawahi kutokea tangu mwanzo wa uumbaji ambao Mungu aliumba mpaka wakati huo, na haitatokea tena.+ 20  Kwa kweli, kama Yehova* hangezifupisha siku hizo, hakuna mwili wowote ambao ungeokolewa. Lakini kwa sababu ya wale waliochaguliwa ambao amewachagua, amezifupisha siku hizo.+ 21  “Pia, mtu yeyote akiwaambia, ‘Tazama! Kristo yuko hapa,’ ‘Tazama! yuko pale,’ msiamini.+ 22  Kwa maana Kristo wengi wa uwongo na manabii wa uwongo+ watatokea na kufanya ishara na maajabu ili kuwapotosha, ikiwezekana, hata wale waliochaguliwa. 23  Basi, jihadharini.+ Nimewaambia mambo yote mapema. 24  “Lakini katika siku hizo, baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa nuru yake,+ 25  nazo nyota zitakuwa zikianguka kutoka mbinguni na nguvu zilizo katika mbingu zitatikiswa. 26  Ndipo watakapomwona Mwana wa binadamu+ akija katika mawingu akiwa na nguvu nyingi na utukufu.+ 27  Kisha atawatuma malaika wawakusanye watu wake waliochaguliwa kutoka kwenye zile pepo nne, kuanzia mwisho wa dunia mpaka mwisho wa mbingu.+ 28  “Basi jifunzeni mfano huu kutokana na mtini: Mara tu matawi yake machanga yanapokuwa laini na kuchipua majani, mnajua kwamba kiangazi kinakaribia.+ 29  Vivyo hivyo, ninyi pia mtakapoona mambo hayo yakitukia, jueni kwamba yuko karibu, yuko mlangoni.+ 30  Kwa kweli ninawaambia kizazi hiki hakitapitilia mbali kamwe mpaka mambo haya yote yatukie.+ 31  Mbingu na dunia zitapitilia mbali,+ lakini maneno yangu hayatapitilia mbali kamwe.+ 32  “Kuhusu siku hiyo au saa hiyo hakuna mtu anayejua, wala malaika mbinguni wala Mwana, ila Baba.+ 33  Endeleeni kutazama, endeleeni kukaa macho,+ kwa maana hamjui wakati uliowekwa ni lini.+ 34  Ni kama mtu anayesafiri ng’ambo ambaye aliacha nyumba yake na kuwapa watumwa wake mamlaka,+ kila mmoja kazi yake, na kumwamuru mlinzi wa mlango aendelee kukesha.+ 35  Kwa hiyo, endeleeni kukesha, kwa maana hamjui bwana wa nyumba anakuja wakati gani,+ iwe ni jioni, usiku wa manane, kabla ya alfajiri,* au asubuhi na mapema,+ 36  ili anapofika ghafla, asiwakute mkiwa mmelala usingizi.+ 37  Lakini ninachowaambia ninyi, ninawaambia pia watu wote: Endeleeni kukesha.”+

Maelezo ya Chini

Au “anayevumilia.”
Tnn., “jogoo anapowika.”