Kulingana na Marko 12:1-44

  • Mfano wa wakulima wauaji (1-12)

  • Mungu na Kaisari (13-17)

  • Swali kuhusu ufufuo (18-27)

  • Amri mbili kuu zaidi (28-34)

  • Je, Kristo ni mwana wa Daudi? (35-37a)

  • Waonywa wajihadhari na waandishi (37b-40)

  • Sarafu mbili za mjane maskini (41-44)

12  Akaanza kusema nao kwa mifano: “Mtu fulani alipanda shamba la mizabibu+ akalizungushia ua, akachimba shinikizo la divai, akajenga mnara,+ kisha akalikodisha kwa wakulima, naye akasafiri kwenda ng’ambo.+  Majira yalipofika akamtuma mtumwa kwa wakulima ili achukue kutoka kwao baadhi ya matunda ya shamba la mizabibu.  Lakini wakamkamata, wakampiga na kumfukuza mikono mitupu.  Akamtuma tena mtumwa mwingine kwao, na huyo wakampiga kichwani na kumwaibisha.+  Akamtuma mwingine, na huyo wakamuua, akawatuma wengine wengi, wakawapiga baadhi yao na kuwaua wengine.  Alikuwa na mmoja zaidi, mwana wake mpendwa.+ Mwishowe akamtuma kwao akisema: ‘Watamheshimu mwanangu.’  Lakini wakulima wakaambiana, ‘Huyu ndiye mrithi.+ Njooni tumuue, na urithi utakuwa wetu.’  Kwa hiyo wakamkamata, wakamuua na kumtupa nje ya shamba la mizabibu.+  Mwenye shamba la mizabibu atafanya nini? Atakuja na kuwaua wakulima hao, kisha atawapa watu wengine shamba hilo la mizabibu.+ 10  Je, hamkusoma kamwe andiko hili: ‘Jiwe ambalo wajenzi walilikataa, limekuwa jiwe kuu la pembeni.*+ 11  Hili limetoka kwa Yehova,* na ni lenye kustaajabisha machoni petu’?”+ 12  Ndipo wakataka kumkamata, lakini waliuogopa umati, kwa maana walijua kwamba mfano aliosema uliwahusu. Basi wakamwacha na kwenda zao.+ 13  Kisha wakawatuma baadhi ya Mafarisayo na wafuasi wa chama cha Herode ili wamnase kwa maneno yake.+ 14  Walipofika wakamwambia: “Mwalimu, tunajua wewe husema ukweli na hutafuti kibali cha yeyote, kwa maana huangalii sura ya nje ya mtu, bali unafundisha njia ya Mungu kupatana na kweli. Je, ni halali* au si halali kumlipa Kaisari kodi?* 15  Je, tunapaswa kulipa, au hatupaswi kulipa?” Akagundua unafiki wao, akawaambia: “Kwa nini mnanijaribu? Nileteeni dinari* niitazame.” 16  Wakaleta dinari moja, akawauliza: “Sura hii na maandishi haya ni ya nani?” Wakajibu: “Ni ya Kaisari.” 17  Ndipo Yesu akasema: “Mlipeni Kaisari vitu vya Kaisari,+ na Mungu vitu vya Mungu.”+ Nao wakashangazwa naye. 18  Sasa Masadukayo, ambao husema hakuna ufufuo,+ wakaja na kumuuliza:+ 19  “Mwalimu, Musa alituandikia kwamba mtu akifa na kuacha mke lakini hakuacha mtoto, ndugu yake anapaswa kumchukua mke huyo ili kumwinulia ndugu yake uzao.+ 20  Kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mwanamke, lakini alipokufa hakuacha uzao wowote. 21  Wa pili akamwoa, lakini akafa bila kuacha uzao, na wa tatu vivyo hivyo. 22  Na wote saba hawakuacha uzao. Mwishowe pia yule mwanamke akafa. 23  Katika ufufuo atakuwa mke wa nani? Kwa maana wote saba walikuwa wamemwoa.” 24  Yesu akawaambia: “Ninyi mmekosea kwa sababu hamjui Maandiko wala nguvu za Mungu.+ 25  Kwa maana wanapofufuliwa kutoka kwa wafu, wanaume hawaoi wala wanawake hawaolewi, bali wao ni kama malaika mbinguni.+ 26  Lakini kuhusu kufufuliwa kwa wafu, je, hamkusoma katika kitabu cha Musa, simulizi kuhusu kile kichaka cha miiba kwamba Mungu alimwambia: ‘Mimi ni Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo’?+ 27  Yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Mmekosea sana.”+ 28  Mmoja kati ya waandishi waliokuwa wamekuja na kusikia wakibishana, akijua kwamba alikuwa amewajibu vizuri, akamuuliza: “Ni amri gani iliyo ya kwanza* kati ya zote?”+ 29  Yesu akajibu: “Ya kwanza ni hii, ‘Sikilizeni, enyi Waisraeli, Yehova* Mungu wetu ni Yehova* mmoja, 30  nawe lazima umpende Yehova* Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi* yako yote na kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote.’+ 31  Ya pili ni hii, ‘Lazima umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe.’+ Hakuna amri nyingine iliyo kubwa kuliko amri hizi.” 32  Yule mwandishi akamwambia: “Mwalimu, umesema vema kupatana na kweli, ‘Yeye ni Mmoja, na hakuna mwingine isipokuwa yeye’;+ 33  na kumpenda Mungu kwa moyo wote na kwa uelewaji wote na kwa nguvu zote na pia mtu kumpenda jirani yake kama anavyojipenda mwenyewe ni bora kuliko matoleo yote mazima ya kuteketezwa na dhabihu.”+ 34  Yesu alipotambua kwamba amejibu kwa kutumia akili, akamwambia: “Wewe huko mbali na Ufalme wa Mungu.” Lakini hakuna mtu aliyethubutu tena kumuuliza swali.+ 35  Hata hivyo, Yesu akiendelea kufundisha hekaluni, akawauliza: “Kwa nini waandishi husema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi?+ 36  Kupitia roho takatifu+ Daudi mwenyewe alisema, ‘Yehova* alimwambia Bwana wangu: “Keti kwenye mkono wangu wa kuume mpaka niwaweke maadui wako chini ya miguu yako.”’+ 37  Daudi mwenyewe anamwita Bwana, basi Kristo anawezaje kuwa mwanawe?”+ Na umati mkubwa ulikuwa ukimsikiliza kwa furaha. 38  Akaendelea kufundisha akisema: “Jihadharini na waandishi kwa kuwa wanapenda kutembea wakiwa wamevaa kanzu na wanapenda kusalimiwa sokoni+ 39  na viti vya mbele* katika masinagogi na mahali penye heshima zaidi kwenye milo ya jioni.+ 40  Wao ndio wanaomaliza nyumba* za wajane na kutoa sala ndefu ili waonekane.* Hao watapata hukumu kali zaidi.”* 41  Kisha akaketi akitazama masanduku* ya hazina+ na kuanza kuangalia jinsi umati ulivyokuwa ukitumbukiza pesa katika masanduku hayo, na matajiri wengi walikuwa wakitumbukiza sarafu nyingi.+ 42  Mjane fulani maskini akaja akatumbukiza sarafu mbili ndogo zenye thamani ndogo sana.*+ 43  Basi akawaita wanafunzi wake na kuwaambia: “Kwa kweli ninawaambia mjane huyu maskini ametumbukiza zaidi ya wote waliotumbukiza pesa ndani ya masanduku ya hazina.+ 44  Kwa maana wote walitumbukiza kutokana na ziada yao, lakini yeye, ingawa ni maskini,* alitumbukiza kila kitu alichokuwa nacho, riziki yake yote.”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “kichwa cha pembeni.”
Au “ni sawa.”
Au “kodi ya kichwa.”
Au “muhimu zaidi.”
Angalia Kamusi.
Au “mahali bora.”
Au “mali.”
Au “kujifanya.”
Au “watapokea hukumu nzito.”
Au “makasha.”
Tnn., “leptoni mbili, ambazo ni kwadrani moja.” Angalia Nyongeza B14.
Au “ana uhitaji.”