Esta 9:1-32

  • Ushindi wa Wayahudi (1-19)

  • Sherehe ya Purimu yaanzishwa (20-32)

9  Siku ya 13 ya mwezi wa 12, yaani, mwezi wa Adari,*+ wakati ambapo agizo na sheria ya mfalme ilipaswa kutekelezwa,+ siku ambayo maadui wa Wayahudi walitarajia kuwashinda, mambo yaligeuka, Wayahudi wakawashinda wote waliowachukia.+  Wayahudi wakakusanyika pamoja katika majiji yao kwenye mikoa yote ya* Mfalme Ahasuero+ ili kuwashambulia wale waliotaka kuwadhuru, na hakuna mtu aliyeweza kuwazuia, kwa sababu mataifa yote yaliwaogopa sana.+  Na wakuu wote wa mikoa,* maliwali,+ magavana, na watu waliofanya kazi za mfalme waliwaunga mkono Wayahudi, kwa sababu walimwogopa Mordekai.  Sasa Mordekai alikuwa na mamlaka+ katika nyumba ya* mfalme, na umaarufu wake ulikuwa ukienea kotekote katika mikoa yote,* kwa sababu mamlaka ya Mordekai yalizidi kuongezeka.  Wayahudi waliwashambulia kwa upanga maadui wao wote, wakawaua na kuwaangamiza; waliwatendea walivyotaka wale waliowachukia.+  Katika ngome ya* Shushani,*+ Wayahudi waliwaua na kuwaangamiza wanaume 500.  Pia, waliwaua Parshandatha, Dalfoni, Aspatha,  Poratha, Adalia, Aridatha,  Parmashta, Arisai, Aridai, na Vaizatha, 10  wana kumi wa Hamani mwana wa Hamedatha, adui ya Wayahudi.+ Lakini baada ya kuwaua, hawakuwapora chochote.+ 11  Siku hiyo, mfalme alijulishwa idadi ya watu waliouawa katika ngome ya* Shushani.* 12  Mfalme akamwambia Malkia Esta: “Katika ngome ya* Shushani* Wayahudi wamewaua watu 500 na pia wana kumi wa Hamani. Unafikiri wamewaua watu wangapi katika mikoa mingine ya* mfalme?+ Sasa una ombi gani? Utapewa unachotaka. Unataka nini kingine? Kitatimizwa.” 13  Esta akajibu: “Ukipenda Ee mfalme,+ Wayahudi walio Shushani* waruhusiwe kesho pia kutekeleza sheria ya leo;+ agiza wana kumi wa Hamani watundikwe mtini.”+ 14  Basi mfalme akaagiza jambo hilo lifanywe. Sheria ikatangazwa Shushani,* na wana kumi wa Hamani wakatundikwa. 15  Wayahudi waliokuwa Shushani* wakakusanyika pamoja tena siku ya 14 ya mwezi wa Adari+ na kuwaua watu 300 huko Shushani,* lakini hawakuwapora chochote. 16  Wayahudi wengine wote waliokuwa katika mikoa ya* mfalme, wakakusanyika pamoja pia ili kulinda uhai wao.*+ Wakawaangamiza maadui wao,+ wakawaua watu 75,000 kati ya wale waliowachukia; lakini hawakuwapora chochote. 17  Mambo hayo yalitukia siku ya 13 ya mwezi wa Adari, wakapumzika siku ya 14 ya mwezi huo na kuifanya kuwa siku ya karamu na kushangilia. 18  Wayahudi waliokuwa Shushani* wakakusanyika pamoja siku ya 13+ na ya 14,+ wakapumzika siku ya 15 na kuifanya kuwa siku ya karamu na kushangilia. 19  Ndiyo sababu Wayahudi wa mashambani walioishi katika majiji ya wilaya zilizo mbali waliifanya siku ya 14 ya mwezi wa Adari iwe siku ya karamu na kushangilia, siku ya kusherehekea,+ na siku ya kupeana mafungu ya vyakula.+ 20  Mordekai+ akaandika matukio hayo kisha akatuma barua rasmi kwa Wayahudi wote waliokuwa katika mikoa yote ya* karibu na ya mbali ya Mfalme Ahasuero. 21  Akawaagiza waadhimishe siku ya 14 ya mwezi wa Adari, na pia siku ya 15, kila mwaka, 22  kwa sababu katika siku hizo Wayahudi walipumzika kutokana na usumbufu wa maadui wao, na mwezi huo huzuni yao ikageuzwa kuwa shangwe, na maombolezo yao+ kuwa siku ya kusherehekea. Walipaswa kuadhimisha siku hizo zikiwa siku za karamu na kushangilia, za kupeana mafungu ya vyakula, na za kuwapa maskini zawadi. 23  Na Wayahudi wakakubali kuendelea kufanya sherehe waliyoanzisha na kufanya mambo waliyoandikiwa na Mordekai. 24  Kwa maana Hamani+ mwana wa Hamedatha Mwagagi,+ adui ya Wayahudi wote, alikuwa amepanga njama ya kuwaangamiza Wayahudi,+ na alikuwa amepiga Puri,+ yaani, Kura, ili kuwatisha na kuwaangamiza. 25  Lakini Esta alipokuja mbele ya mfalme, mfalme alitoa agizo lililoandikwa hivi:+ “Njama yake mbaya dhidi ya Wayahudi+ na irudi juu ya kichwa chake mwenyewe”; nao wakamtundika yeye pamoja na wanawe mtini.+ 26  Ndiyo sababu waliziita siku hizo Purimu, kutokana na jina la ile Puri.*+ Kwa hiyo, kwa sababu ya mambo yote yaliyoandikwa katika barua hiyo na yale waliyoona kuhusiana na tukio hilo na mambo yaliyowapata, 27  Wayahudi pamoja na wazao wao na wote waliojiunga nao wakajitwika wajibu wa+ kusherehekea siku hizo mbili bila kukosa na kutekeleza mambo yote yaliyoandikwa kuhusu siku hizo, wakati uliowekwa kila mwaka. 28  Siku hizo zilipaswa kukumbukwa na kuadhimishwa na kila kizazi, katika kila familia, kila mkoa,* na kila jiji; na Wayahudi hawakupaswa kuacha kuzikumbuka siku hizo za Purimu wala wazao wao kuacha kuziadhimisha. 29  Kisha Malkia Esta, binti ya Abihaili, na Mordekai Myahudi wakaandika kwa mamlaka kamili ili kuthibitisha barua ya pili kuhusu Purimu. 30  Mordekai akawatumia barua rasmi Wayahudi wote waliokuwa katika mikoa 127+ ya* milki ya Ahasuero,+ kwa maneno ya amani na kweli 31  ili kuthibitisha kuadhimishwa kwa siku za Purimu katika nyakati zilizowekwa, kama walivyoagizwa na Mordekai Myahudi na Malkia Esta+ na kama walivyojitwika wajibu, wao na wazao wao,+ pamoja na kufunga+ na kutoa dua.+ 32  Na amri ya Esta ilithibitisha mambo hayo kuhusu Purimu,+ nayo ikaandikwa katika kitabu.

Maelezo ya Chini

Au “wilaya zote za utawala za.”
Au “wilaya za utawala.”
Au “jumba la.”
Au “wilaya zote za utawala.”
Au “jumba la mfalme la.”
Au “Susa.”
Au “jumba la mfalme la.”
Au “Susa.”
Au “jumba la mfalme la.”
Au “Susa.”
Au “wilaya nyingine za utawala za.”
Au “Susa.”
Au “Susa.”
Au “Susa.”
Au “Susa.”
Au “wilaya za utawala za.”
Au “kutetea nafsi zao.”
Au “Susa.”
Au “wilaya zote za utawala za.”
Neno “Puri,” linamaanisha “Kura.” Neno hilo katika wingi ni “Purimu,” nalo lilianza kutumiwa kurejelea sherehe ya Wayahudi inayosherehekewa mwezi wa 12 wa kalenda takatifu. Angalia Nyongeza B15.
Au “wilaya ya utawala.”
Au “wilaya 127 za utawala za.”