Kitabu cha Kwanza cha Samweli 30:1-31

  • Waamaleki wavamia na kuchoma moto Siklagi (1-6)

    • Daudi apata nguvu kutoka kwa Mungu (6)

  • Daudi awashinda Waamaleki (7-31)

    • Watu waliotekwa wachukuliwa na Daudi (18, 19)

    • Sheria ya Daudi kuhusu nyara (23, 24)

30  Daudi na wanaume wake walipofika Siklagi+ siku ya tatu, Waamaleki+ walikuwa wamevamia upande wa kusini* na pia Siklagi, nao walikuwa wameshambulia Siklagi na kuliteketeza kwa moto.  Walikuwa wamewateka wanawake+ na watu wote waliokuwa humo, kuanzia mdogo zaidi mpaka mkubwa zaidi. Hawakumuua yeyote, lakini waliwachukua na kwenda zao.  Daudi na wanaume wake walipofika jijini, walikuta jiji lote limeteketezwa, na wake zao na wana wao na mabinti wao walikuwa wamechukuliwa mateka.  Basi Daudi na wanaume waliokuwa pamoja naye wakaanza kulia kwa sauti kubwa mpaka wakakosa nguvu za kuendelea kulia.  Wake wawili wa Daudi walikuwa pia wametekwa, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili mjane wa Nabali Mkarmeli.+  Daudi alifadhaika sana, kwa sababu wanaume wake walitaka kumpiga mawe, kwa maana wanaume wote walikuwa na uchungu mwingi sana kwa kuwapoteza wana na mabinti wao. Lakini Daudi akajitia nguvu kwa msaada wa Yehova Mungu wake.+  Kisha Daudi akamwambia kuhani Abiathari,+ mwana wa Ahimeleki: “Tafadhali ilete ile efodi hapa.”+ Kwa hiyo Abiathari akamletea Daudi hiyo efodi.  Daudi akamuuliza Yehova:+ “Je, nilifuatie kundi hili la wavamizi? Je, nitawafikia?” Ndipo Akamwambia: “Wafuatie, kwa maana hakika utawafikia, nawe utawaokoa waliotekwa.”+  Mara moja Daudi akaondoka na wanaume 600+ waliokuwa pamoja naye, wakaenda mpaka kwenye Korongo* la Besori, na wanaume kadhaa wakabaki hapo. 10  Daudi akaendelea kuwafuatia akiwa na wanaume 400, lakini wanaume 200 waliokuwa wamechoka sana wasiweze kuvuka Korongo la Besori wakabaki hapo.+ 11  Wanaume hao wakamkuta mwanamume fulani Mmisri mbugani na kumpeleka kwa Daudi. Wakampa chakula na maji ya kunywa, 12  na pia kipande cha keki ya tini zilizoshinikizwa na keki mbili za zabibu kavu. Baada ya kula, akapata nguvu,* kwa sababu hakuwa amekula chakula chochote wala kunywa maji kwa siku tatu, mchana na usiku. 13  Sasa Daudi akamuuliza: “Wewe ni mtumishi wa nani, na unatoka wapi?” akajibu: “Mimi ni mtumishi Mmisri, mtumwa wa Mwamaleki fulani, lakini bwana wangu aliniacha kwa sababu nilishikwa na ugonjwa siku tatu zilizopita. 14  Tulivamia upande wa kusini wa* Wakerethi+ na eneo la Yuda na upande wa kusini wa* Kalebu,+ nasi tukateketeza Siklagi kwa moto.” 15  Daudi akamuuliza: “Je, utaniongoza chini kwenye kundi hilo la wavamizi?” Akajibu: “Ukiniapia mbele za Mungu kwamba hutaniua wala kunitia mikononi mwa bwana wangu, nitakuongoza chini kwenye kundi hilo la wavamizi.” 16  Basi akamwongoza chini mahali walipokuwa wameenea kotekote, wakila na kunywa na kusherehekea kwa sababu ya nyara nyingi sana walizokuwa wamechukua kutoka katika nchi ya Wafilisti na nchi ya Yuda. 17  Kisha Daudi akawaua kuanzia asubuhi kabla ya mapambazuko mpaka jioni siku iliyofuata; hakuna mtu yeyote aliyeponyoka+ isipokuwa wanaume 400 waliopanda ngamia na kukimbia. 18  Daudi akapata vitu vyote ambavyo Waamaleki walikuwa wamechukua,+ naye akawaokoa wake zake wawili. 19  Hawakukosa kitu chochote kilichokuwa chao, kuanzia kidogo zaidi mpaka kikubwa zaidi. Waliwapata wana na mabinti wao na kuchukua nyara;+ Daudi alipata kila kitu walichochukua. 20  Basi Daudi akachukua makundi yote ya kondoo na ng’ombe, nao wakawatanguliza wanyama hao mbele ya mifugo yao wenyewe. Wakasema: “Hizi ni nyara za Daudi.” 21  Kisha Daudi akafika kwa wale wanaume 200 waliobaki kwenye Korongo la Besori+ kwa sababu walikuwa wamechoka sana wasiweze kwenda naye, nao wakaja kumpokea Daudi na watu waliokuwa pamoja naye. Daudi alipofika karibu na wanaume hao, akawajulia hali. 22  Hata hivyo, kila mtu mbaya na asiyefaa kitu kati ya watu walioenda na Daudi akasema: “Kwa kuwa hawakwenda pamoja nasi, hatutawapa nyara yoyote tuliyochukua, lakini kila mmoja wao anaweza kumchukua mke wake na wanawe na kwenda zake.” 23  Hata hivyo, Daudi akasema: “Msifanye hivyo ndugu zangu kuhusiana na vitu ambavyo Yehova ametupatia. Alitulinda na kulitia mikononi mwetu kundi la wavamizi lililokuja kutuvamia.+ 24  Ni nani atakayekubaliana nanyi katika jambo hili? Fungu la yule aliyeshuka kwenda vitani litakuwa sawa na fungu la yule aliyeketi kando ya mizigo.+ Wote watapata fungu lilelile.”+ 25  Na kuanzia siku hiyo na kuendelea, akalifanya jambo hilo kuwa sheria na amri katika Israeli mpaka leo hii. 26  Daudi aliporudi Siklagi, aliwapelekea wazee wa Yuda waliokuwa rafiki zake baadhi ya nyara hizo, akisema: “Hii ni zawadi* yenu kutoka katika nyara za maadui wa Yehova.” 27  Alizipeleka kwa wale waliokuwa Betheli,+ kwa wale waliokuwa Ramothi la Negebu,* kwa wale waliokuwa Yatiri,+ 28  kwa wale waliokuwa Aroeri, kwa wale waliokuwa Sifmothi, kwa wale waliokuwa Eshtemoa,+ 29  kwa wale waliokuwa Rakali, kwa wale waliokuwa katika majiji ya Wayerahmeeli,+ kwa wale waliokuwa katika majiji ya Wakeni,+ 30  kwa wale waliokuwa Horma,+ kwa wale waliokuwa Borashani, kwa wale waliokuwa Athaki, 31  kwa wale waliokuwa Hebroni,+ na sehemu zote ambazo Daudi na wanaume wake walitembelea kwa ukawaida.

Maelezo ya Chini

Au “Negebu.”
Angalia Kamusi.
Tnn., “roho yake ikamrudia.”
Au “Negebu ya.”
Au “Negebu ya.”
Tnn., “baraka.”
Tnn., “la kusini.”