Roma 3:1-31

  • ”Allah mah tetep bener” (1-8)

  • Urang Yahudi jeung Yunani dikawasaan ku dosa (9-20)

  • Disebut bener lantaran boga iman (21-31)

    • Kabéh teu bisa ngahontal kamulyaan Allah (23)

3  Mun kitu, naon atuh untungna jadi urang Yahudi jeung disunat?  Aya loba pisan. Pang-pangna mah, kekecapan suci ti Allah téh dipercayakeun ka maranéhna.  Tapi, kumaha lamun aya urang Yahudi nu teu boga iman? Na éta téh hartina Allah teu bisa dipercaya?  Nya henteu atuh! Najan kabéh jalma bohong, Allah mah tetep bener, sakumaha nu ditulis dina ayat ieu, ”Ucapan Gusti pasti bener. Lamun diadilan, Gusti unggul.”  Tapi, kumaha lamun kasalahan urang malah nunjukkeun yén Allah téh bener? Na Allah teu adil lamun ngahukum urang? (Éta nu dipikirkeun ku sababaraha jalma.)  Henteu, lain kitu! Lamun Allah teu adil, kumaha rék ngahakiman dunya?  Tapi, lamun kabohongan kuring malah nunjukkeun Allah téh bener jeung ngalantarankeun Allah dimulyakeun, ku naon kuring bet dianggap jelema dosa?  Ku naon atuh teu ngomong kieu, ”Hayu urang nyieun kagoréngan ngarah ngahasilkeun kahadéan”? Mémang aya jalma-jalma nu nuduh urang-urang ngomong siga kitu, justru maranéhna nu pantes dihukum.  Jadi, urang salaku urang Yahudi téh leuwih unggul, kitu? Nya tangtu henteu! Pan kuring geus nyebutkeun, boh urang Yahudi boh urang Yunani kabéh dikawasaan ku dosa. 10  Sakumaha nu disebutkeun dina Kitab Suci, ”Euweuh saurang ogé jalma nu bener, 11  euweuh nu boga pamahaman, euweuh nu néangan Allah. 12  Kabéh jalma geus nyimpang, kabéhanana euweuh gunana, euweuh jalma anu hadé hiji-hiji acan.” 13  ”Bahamna siga kuburan nu gorowong, létahna sok dipaké nipu.” ”Racun oray aya dina biwir maranéhna.” 14  ”Sungutna téh dipaké keur ngutuk jeung ambek-ambekan.” 15  ”Sukuna gancang ngaberetek rék maéhan jalma.” 16  ”Ka mana baé inditna, maranéhna ngan nimbulkeun karuksakan jeung kasangsaraan. 17  Maranéhna gé teu nyaho carana akur jeung batur.” 18  ”Maranéhna teu boga kasieun ka Allah.” 19  Urang kabéh apal sagala nu disebutkeun dina Torét téh ditulis keur jalma-jalma nu nuturkeun Torét. Ku kituna, euweuh nu bisa ngomong teu boga dosa, jeung saalam dunya pantes dihukum ku Allah. 20  Jadi di hareupeun Allah, euweuh saurang-urang acan nu disebut jalma bener ku sabab ngajalankeun hukum. Justru ku lantaran hukum, urang jadi leuwih ngarti naon dosa téh. 21  Ayeuna jelas, sakumaha nu geus disebutkeun dina Torét jeung Kitab Para Nabi, saurang jalma bisa disebut bener ku Allah sanajan teu ngajalankeun hukum. 22  Jadi, nu disebut bener ku Allah téh kabéh jalma nu boga iman ka Isa Al-Masih. Allah mah henteu ngabéda-béda, 23  sabab kabéh jalma geus dosa jeung teu bisa ngahontal kamulyaan Allah. 24  Tapi, Allah ngabébaskeun maranéhna liwat tebusan nu dibayarkeun ku Isa Al-Masih. Ku kituna, maranéhna bisa disebut jalma bener. Ieu téh kurnia ti Allah nu dibikeun lantaran welas asih-Na nu taya bandingna.* 25  Allah ngorbankeun Al-Masih téh supaya manusa nu boga iman ka getihna Al-Masih bisa rukun* deui jeung Anjeunna. Ieu pikeun nunjukkeun yén Allah téh bener, sabab Anjeunna sabar jeung geus ngahampura dosa-dosa nu dilampahkeun dina jaman baheula. 26  Tapi, ieu ogé pikeun nunjukkeun yén Allah téh tetep bener dina jaman ayeuna, waktu jalma nu boga iman ka Isa disebut jalma bener ku Anjeunna. 27  Mun kitu, aya teu nu bisa diagulkeun ku urang? Henteu. Meunang teu urang agul ku lantaran ngajalankeun hukum? Henteu, éta téh ku sabab ayana hukum nu mentingkeun iman. 28  Jadi urang nyaho, jalma disebut jalma bener téh ku lantaran iman, lain ku lantaran ngajalankeun hukum. 29  Anjeunna téh Allah keur urang Yahudi hungkul, kitu? Lainna Allah keur bangsa-bangsa séjén ogé? Bener, keur bangsa-bangsa séjén ogé. 30  Allah téh ngan hiji. Jadi boh nu disunat boh nu teu disunat, ku Anjeunna disebut jalma bener lamun boga iman. 31  Mun kitu, urang mupus hukum kitu lamun boga iman? Nya henteu, justru urang ngajungjung hukum.

Catetan Tambihan

Atawa ”boga hubungan nu alus”.