Roma 16:1-27

  • Paulus ngenalkeun Fébe (1, 2)

  • Salam keur urang Kristen di Roma (3-16)

  • Ati-ati ka nu mecah belah (17-20)

  • Salam ti batur gawé Paulus (21-24)

  • Rasiah suci geus diungkabkeun (25-27)

16  Kuring rék ngenalkeun Fébe, sadérék istri urang saréréa nu ngalalayanan di sidang jamaah di Kénkhréa.  Sambut manéhna salaku murid Juragan, sakumaha pantesna nyambut jalma-jalma suci. Cumponan sagala pangabutuhna lantaran manéhna geus ngabantu loba dulur, kaasup kuring.  Titip salam ka Priska* jeung Akuila, batur gawé kuring dina ngalalayanan Isa Al-Masih.  Maranéhna geus naruhkeun nyawa ngabélaan kuring, jeung lain kuring hungkul nu nganuhunkeun ka maranéhna téh, tapi ogé sakabéh sidang jamaah ti bangsa-bangsa séjén.  Salam ogé ka sidang jamaah nu aya di imah maranéhna. Salam ka Épénétus, nu dipikanyaah ku kuring. Manéhna téh kaasup nu pangheulana jadi murid Al-Masih di Asia.  Salam ka Maryam, nu geus getol digawé keur aranjeun.  Salam ka Andronikus jeung Yunias, baraya kuring, nu pernah dipanjarakeun bareng jeung kuring. Duanana téh dikenal hadé ku para rasul, jeung geus leuwih lila jadi murid Al-Masih tibatan kuring.  Titip salam ka Ampliatus, sasama murid Juragan nu dipikanyaah ku kuring.  Salam ka Urbanus, batur gawé dina ngalalayanan Al-Masih, jeung ka Stakhis nu dipikanyaah ku kuring. 10  Salam ka Apélés, nu satia ka Al-Masih. Salam ka sakabéh anggota rumah tanggana Aristobulus. 11  Salam ka Hérodion, baraya kuring. Salam ka murid-murid Juragan nu aya di rumah tanggana Narkisus. 12  Salam ka Triféna jeung Trifosa, sadérék-sadérék istri nu getol digawé pikeun Juragan. Salam ka Pérsis, sadérék istri nu dipikanyaah jeung getol digawé pikeun Juragan. 13  Salam ka Rufus, anu hadé pisan dina ngalalayanan Juragan, jeung ka indungna nu geus dianggap indung sorangan ku kuring. 14  Salam ka Asinkritus, Flégon, Hérmés, Patrobas, Hérmas, sarta-dulur-dulur nu bareng jeung maranéhna. 15  Salam ka Filologus jeung Yulia, Néréus jeung dulur awéwéna, sarta Olimpas, jeung sakabéh jalma suci nu bareng jeung maranéhna. 16  Sambut papada dulur ku cara nu soméah.* Sakabéh sidang jamaah Al-Masih nitip salam ka aranjeun. 17  Kadé dulur-dulur, sing ati-ati ka saha waé nu mecah belah jeung nyasabkeun jalma-jalma.* Éta téh teu sajalan jeung pangajaran nu geus ditarima ku aranjeun. Jauhan maranéhna. 18  Jelema-jelema anu karitu téh lain ngalalayanan Al-Masih Juragan urang, tapi ngalalayanan kahayangna* sorangan. Maranéhna ngolo jalma-jalma polos ku pujian jeung omongan anu maranis. 19  Kuring bungah pisan lantaran kataatan aranjeun téh diperhatikeun ku kabéh jalma. Kuring hayang aranjeun téh pinter kana hal-hal nu hadé, tapi teu nyaho nanaon kana hal-hal nu goréng. 20  Moal lila deui, Allah nu méré katengtreman bakal ngancurkeun Sétan dina dampal suku aranjeun. Mugia Isa Juragan urang némbongkeun welas asih nu taya bandingna* ka aranjeun. 21  Timotius, batur gawé kuring, nitip salam ka aranjeun, kitu ogé jeung baraya kuring, nyaéta Lusius, Yason, jeung Sosipater. 22  (Kuring ogé, Tértius, sasama murid Juragan anu mangnuliskeun surat ieu, nitip salam.) 23  Salam ti Gayus, nu imahna dipaké numpang ku kuring jeung dipaké ngumpul ku sidang jamaah. Érastus, bendahara* kota, kitu ogé Kuartus dulurna, nitip salam. 24  *—— 25  Allah bisa nguatkeun aranjeun ku jalan warta hadé nu diuarkeun ku kuring jeung ku pangwawaran ngeunaan Isa Al-Masih. Warta hadé ieu téh aya hubunganana jeung pamahaman ngeunaan rasiah suci nu geus lila disumputkeun, tapi geus diungkabkeun ku Allah. 26  Ayeuna, éta diungkabkeun jeung dibéré nyaho ka urang liwat ayat-ayat nu ditulis ku para nabi. Allah urang anu abadi geus maréntahkeun sangkan éta diémbarkeun ka sakabéh bangsa, supaya maranéhna taat jeung boga iman. 27  Mugia Allah anu mahabijaksana* dimulyakeun salilana liwat Isa Al-Masih. Amin.

Catetan Tambihan

Ngaran séjénna Priskila.
As. ”ku ciuman suci”.
As. ”jeung ngalantarankeun jalma-jalma titajong”.
Atawa ”beuteungna”.
Atawa ”pangurus”.
Ayat ieu euweuh dina sababaraha naskah kuno, jadi lain bagian tina Kitab Suci nu diilhamkeun ku Allah.
Atawa ”hiji-hijina Allah nu boga hikmat”.