Kolose 3:1-25

  • Kapribadian nu heubeul jeung nu anyar (1-17)

    • Paéhkeun sagala kahayang awak (5)

    • Kanyaah, pameungkeut nu sampurna (14)

  • Naséhat keur kulawarga Kristen (18-25)

3  Aranjeun pan geus dihirupkeun deui bareng jeung Al-Masih, jadi terus jieun upaya pikeun meunangkeun hal-hal nu di luhur, tempatna Al-Masih diuk di katuhueun Allah.  Terus pikirkeun hal-hal nu aya di luhur, lain nu aya di bumi,  sabab aranjeun geus maot, sarta kahirupan aranjeun geus dipercayakeun ka Al-Masih, sajalan jeung kahayang Allah.  Waktu Al-Masih, nu ngalantarankeun urang hirup, némbongkeun kamulyaanana,* aranjeun gé bakal némbongkeun kamulyaan bareng jeung manéhna.  Ku kituna, paéhkeun sagala kahayang awak jasmani ngarah aranjeun henteu ngalakukeun lampah cabul,* kanajisan, ngumbar birahi, hayang nyilakakeun batur, sarta sarakah, nu sarua jeung nyembah berhala.  Allah bakal ambek ka jalma-jalma nu ngalampahkeun hal-hal éta.  Baheula, laku lampah aranjeun gé siga kitu.  Tapi ayeuna, singkirkeun éta kabéh ti aranjeun, nyaéta amarah, kaambek, kagoréngan, sarta hinaan. Omongan jorang gé ulah nepi kaluar tina biwir aranjeun.  Ulah silih bohongan. Laanan kapribadian* nu heubeul jeung sagala kabiasaanana, 10  tuluy paké kapribadian nu anyar ti Allah nu dihasilkeun waktu aranjeun bener-bener kenal ka Anjeunna. Ku kituna, kapribadian aranjeun dianyarkeun sarta beuki sarua jeung kapribadian Allah. 11  Lamun geus kitu, teu aya deui urang Yunani atawa urang Yahudi, nu disunat atawa nu teu disunat, urang asing atawa urang Skit,* palayan atawa jalma merdéka. Sabalikna, Al-Masih geus jadi sagalana, sarta urang kabéh ngahiji jeung manéhna. 12  Jadi, salaku jalma-jalma pilihan Allah nu suci jeung dipikanyaah, aranjeun kudu maké sipat-sipat ieu: Kanyaah, welas asih, bageur, rendah haté, lemah lembut, jeung sabar. 13  Aranjeun kudu terus silih sabaran jeung iklas silih hampura sanajan aya nu pikakeuheuleun. Sakumaha Yéhuwa iklas ngahampura aranjeun, aranjeun gé kudu kitu. 14  Tapi pangpangna mah aranjeun kudu maké kanyaah, sabab kanyaah téh pameungkeut nu ngahijikeun jeung sampurna. 15  Mugia katengtreman Al-Masih ngawasaan haté aranjeun, sabab aranjeun dipilih ku Allah pikeun jadi hiji awak jeung ngarasakeun katengtreman. Aranjeun gé kudu terus muji sukur. 16  Mugia diri aranjeun dipinuhan ku pangajaran Al-Masih supaya aranjeun jadi bijaksana. Aranjeun kudu terus ngajar jeung silih kuatkeun* ku jabur, pupujian ka Allah, jeung lagu rohani nu dikawihkeun ku rasa sukur.* Pék ngawih ka Yéhuwa ku sapinuh haté. 17  Naon waé nu diucapkeun jeung dilampahkeun ku aranjeun, lakukeun sagalana ku ngaran Juragan Isa bari ngucap sukur ka Allah, Bapa urang, ku jalan manéhna. 18  Para pamajikan, sing tunduk ka salaki, sakumaha kuduna murid Juragan. 19  Para salaki, aranjeun kudu terus nyaah ka pamajikan jeung ulah ambek-ambekan* ka manéhna. 20  Barudak, sing nurut ka kolot dina sagala hal, da ieu téh dipikaresep ku Juragan. 21  Bapa-bapa, ulah ngalantarankeun barudak jadi keuheul,* bisi maranéhna jadi leutik haté. 22  Para palayan, sing taat ka dunungan aranjeun di dunya dina sagala hal, lain pas keur di hareupeun hungkul da hayang nyenangkeun manusa, tapi sing iklas ku karana sieun ka Yéhuwa. 23  Naon waé nu dilakukeun ku aranjeun, lakukeun éta ku sapinuh haté* jeung sakuat tanaga siga keur Yéhuwa, lain keur manusa, 24  da aranjeun gé apal, aranjeun meunang ganjaran mangrupa warisan téh ti Yéhuwa. Aranjeun kudu jadi palayan Dunungan aranjeun, nyaéta Al-Masih. 25  Jalma nu nyieun salah bakal dihukum satimpal jeung kasalahanana, da Allah mah teu beurat sabeulah.

Catetan Tambihan

As. ”jadi nyata”.
Yunani: pornéia. Tingali Daptar Istilah.
As. ”manusa”.
Jalma-jalma nu dianggap teu boga adab.
Atawa ”silih méré naséhat”.
Atawa ”nu pikaresepeun”.
Atawa ”kasar”.
Atawa ”ulah mapanas barudak jadi ambek”.
Atawa ”jiwa”. Tingali Daptar Istilah.