2 Timotius 4:1-22

  • ’Laksanakeun palayanan sahadé-hadéna’ (1-5)

    • Uarkeun firman, ulah diengké-engké (2)

  • ”Kuring geus bajoang” (6-8)

  • Pesen keur Timotius (9-18)

  • Salam panutup (19-22)

4  Isa Al-Masih bakal ngahakiman jalma nu hirup jeung nu maot waktu manéhna jeung Pamaréntahanana jadi nyata. Di hareupeun manéhna jeung di hareupeun Allah, kuring méré paréntah:  Uarkeun firman, ulah diengké-engké, boh kaayaanana keur alus boh kaayaanana keur goréng. Béré tegoran, pépéling, jeung naséhat, tapi kudu sabar jeung maké cara* ngajar nu alus.  Bakal aya mangsana jalma-jalma embung ngadéngékeun pangajaran nu bener,* tapi nuturkeun kahayang sorangan. Maranéhna bakal ngadatangkeun guru-guru nu omonganana ngeunah kana ceuli maranéhna hungkul.  Maranéhna embung ngadéngékeun deui bebeneran, kalah ka merhatikeun carita-carita bohong.  Ari manéh mah kudu tetep sadar dina sagala kaayaan, tabah nyanghareupan kasusah, ngajalankeun tugas nguarkeun Injil,* jeung ngalaksanakeun palayanan manéh sahadé-hadéna.  Kuring siga cianggur nu keur dikucurkeun dina mézbah, jeung waktuna pikeun kuring dileupaskeun téh geus téréh.  Kuring geus bajoang, geus lumpat nepi ka garis ahir, jeung geus ngajalankeun iman.  Ayeuna Juragan, nu ngahakiman ku cara nu adil, geus nyiapkeun makuta keur kuring. Makuta éta téh keur jalma-jalma nu bener. Dina poé éta, makutana bakal dibikeun ka kuring sabagé ganjaran, tapi lain keur kuring hungkul, éta gé keur sakabéh jalma nu ngadago-dago waktuna Juragan jadi nyata.  Sabisa-bisa upayakeun datang ka dieu sagancang-gancangna, 10  da Démas geus ninggalkeun kuring lantaran nyaah ka dunya* ieu, jeung geus indit ka Tésalonika. Kréskés geus indit ka Galatia, ari Titus ka Dalmatia. 11  Ngan Lukas nu aya di dieu. Mun ka dieu, ajak ogé Markus, lantaran manéhna bisa ngabantu kuring dina palayanan. 12  Tapi, kuring geus ngutus Tikhikus ka Éfésus. 13  Mun ka dieu, sakalian pangmawakeun mantel nu ditunda di imahna Karpus di Troas. Bawakeun ogé gulungan-gulungan, utamana perkamén.* 14  Aléksander si tukang tambaga téh meni nyangsarakeun kuring pisan. Yéhuwa bakal ngabales manéhna satimpal jeung kalakuanana. 15  Manéh gé kudu ati-ati ka manéhna, lantaran manéhna téh bébéakan nentang warta urang. 16  Basa kuring ngabéla diri dina pamariksaan nu mimiti, euweuh nu datang ngabéla kuring. Kabéhanana naringgalkeun kuring. Mugia maranéhna teu dianggap salah ku Allah. 17  Tapi, kuring disarengan ku Juragan jeung dibéré kakuatan. Ku kituna liwat kuring, pangwawaran bisa bener-bener laksana jeung kadéngé ku sakabéh bangsa. Kuring gé disalametkeun tina sungut singa. 18  Juragan bakal ngaleupaskeun kuring tina sagala kajahatan jeung bakal nyalametkeun kuring tuluy mawa kuring ka Pamaréntahanana di sorga. Mugia manéhna dimulyakeun salalanggengna. Amin. 19  Titip salam ka Priska* jeung Akuila sarta ka rumah tanggana Onésiforus. 20  Érastus tetep cicing di Korintus, tapi Trofimus mah ku kuring ditinggalkeun di Milétus da manéhna keur gering. 21  Sabisa-bisa upayakeun nepi ka dieu saacan usum tiris. Aya salam keur manéh ti Éubulus, kitu ogé ti Pudéns, Linus, Klaudia, jeung sakabéh dulur. 22  Mugia Juragan nyarengan aranjeun nu sarumanget, jeung mugia welas asihna nu taya bandingna* nyarengan aranjeun.

Catetan Tambihan

Atawa ”seni”.
Atawa ”nu nguatkeun; nu mawa mangpaat”.
Atawa ”terus nguarkeun warta hadé”.
Atawa ”sistim dunya”. Tingali Daptar Istilah.
Nyaéta, gulungan nu dijieun tina kulit sato.
Ngaran séjénna Priskila.