2 Timotius 3:1-17

  • Kaayaan nu susah dina ahir jaman (1-7)

  • Bener-bener nuturkeun tuladan Paulus (8-13)

  • ”Terus tuturkeun hal-hal nu geus diajarkeun” (14-17)

    • Sakabéh eusi Kitab Suci diilhamkeun Allah (16)

3  Kuring hayang manéh apal yén dina ahir jaman, kaayaanana téh bakal susah jeung bahaya,  sabab jalma-jalma ngan nyaah ka dirina sorangan, mata duitan, gedé omong, sombong, sok ngahina, teu nurut ka kolot, tara nganuhunkeun, teu satia,  teu nyaahan, teu daék akur* jeung batur, resep mitnah, teu bisa nahan diri, bengis, teu resep kana kahadéan,  resep ngahianat, heuras beuheung, gedé hulu, leuwih resep senang-senang tibatan nyaah ka Allah,  jeung di hareupeun batur mah siga jalma soléh padahal hirupna teu kitu. Jauhan jalma-jalma nu kararitu.  Di antara maranéhna, aya jalma-jalma nu nyulusup ka imah-imah jeung ngolo awéwé-awéwé nu lemah, nu loba dosana sarta dikawasaan ku rupa-rupa kahayang.  Awéwé-awéwé éta téh terus diajar tapi teu pernah boga pangaweruh nu bener ngeunaan bebeneran.  Siga Yanés jeung Yambrés nu ngalawan Musa, jalma-jalma éta gé ngalawan bebeneran. Jalma-jalma nu siga kitu téh pikiranana geus bener-bener ruksak. Maranéhna ditolak ku Allah lantaran hirupna teu sajalan jeung iman.  Tapi, maranéhna moal bisa ngalakukeun nanaon deui, sabab kalakuanana nu bodo bakal katingali jelas ku kabéh jalma, sakumaha nu kaalaman ku dua jalma éta. 10  Ari manéh mah geus bener-bener nuturkeun pangajaran kuring, jalan hirup kuring, tujuan kuring, iman kuring, kasabaran kuring, kanyaah kuring, jeung katabahan kuring. 11  Manéh gé apal kuring ngalaman panganiayaan jeung kasangsaraan di Antiokhia, Ikonium, jeung Listra. Kuring geus tabah nyanghareupan panganiayaan-panganiayaan éta, jeung Juragan* nyalametkeun kuring tina éta kabéh. 12  Sabenerna saha waé nu hayang ngabdi ka Allah salaku murid Isa Al-Masih bakal dikaniaya ogé. 13  Ari jalma jahat jeung tukang tipu mah geus jahat téh bakal beuki jahat, maranéhna nyasabkeun jeung disasabkeun. 14  Sanajan kitu, manéh mah terus tuturkeun hal-hal nu geus diajarkeun ka manéh. Manéh gé geus diyakinkeun pikeun percaya kana hal-hal éta, da apal saha nu ngajarkeunana ka manéh. 15  Ti leuleutik* kénéh, manéh geus diajarkeun Kitab Suci nu ngalantarankeun manéh jadi bijaksana jeung disalametkeun ku jalan iman ka Isa Al-Masih. 16  Sakabéh eusi Kitab Suci téh diilhamkeun ku Allah sarta mangpaat pikeun ngajar, nuduhkeun kasalahan, ngoméan* nu salah, jeung ngadidik urang pikeun ngalampahkeun nu bener, 17  supaya hamba Allah bener-bener sanggup jeung siap ngalampahkeun sagala nu hadé.

Catetan Tambihan

Atawa ”teu daék satuju”.
Atawa ”Gusti”. Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”orok”.
Atawa ”ngalempengkeun”.