2 Timotius 1:1-18

  • Salam (1, 2)

  • Paulus muji sukur ka Allah lantaran iman Timotius (3-5)

  • Tetep sumanget ngagunakeun kurnia ti Allah (6-11)

  • Terus cekel pangajaran nu bener (12-14)

  • Musuh jeung sobat Paulus (15-18)

1  Ti Paulus, nu jadi rasulna Isa Al-Masih* ku kersa Allah pikeun ngawartakeun jangji ngeunaan kahirupan nu dibikeun ku jalan Isa Al-Masih,  keur Timotius, anak nu dipikanyaah ku kuring: Mugia manéh narima kahadéan,* welas asih, jeung katengtreman ti Allah, Bapa urang, sarta ti Isa Al-Masih Juragan urang.  Puji sukur ka Allah. Nya keur Anjeunna kuring ngajalankeun palayanan suci sakumaha karuhun kuring, dibarengan ku haté sanubari nu bersih. Beurang peuting, kuring teu pernah eureun inget ka manéh dina doa-doa kuring nu husu.  Unggal inget kana cipanon manéh, kuring jadi hayang pisan panggih jeung manéh, supaya kuring bisa bener-bener bungah.  Kuring inget kana iman manéh nu teu munapék, nu mimitina dipiboga ku nini manéh Lois jeung indung manéh Éunike. Kuring yakin manéh gé boga iman nu siga kitu.  Éta sababna, kuring ngingetan manéh pikeun tetep sumanget ngagunakeun kurnia ti Allah, nu dibikeun waktu kuring numpangkeun leungeun ka manéh.  Kawasa suci ti Allah mah méré urang kakuatan, kanyaah, jeung pikiran nu séhat,* lainna kasieun.  Jadi, ulah éra méré kasaksian ngeunaan Juragan urang jeung ulah éra pédah kuring dipanjara demi Juragan. Sabalikna, manéh kudu siap sangsara demi warta hadé ku cara ngandelkeun kawasa Allah.  Allah nyalametkeun urang jeung milih urang jadi jalma-jalma suci, lain ku sabab laku lampah urang, tapi ku kersa-Na jeung ku sabab welas asih-Na nu taya bandingna,* nu dibikeun ka urang ku jalan Isa Al-Masih ti baheula kénéh. 10  Ayeuna, welas asih éta geus jadi jelas waktu Jurusalamet urang, Isa Al-Masih, némbongkeun dirina. Manéhna geus nyingkirkeun maot, jeung ku jalan warta hadé, manéhna nyingkabkeun carana meunangkeun kahirupan sarta awak nu teu bisa musna. 11  Pikeun warta hadé éta kuring dilantik jadi pawarta, rasul, jeung guru. 12  Éta sababna kuring sangsara siga kieu. Tapi, kuring mah teu éra lantaran kuring kenal ka Allah nu dipercaya ku kuring. Kuring gé yakin Anjeunna bakal terus ngajaga sagala nu dipercayakeun ku kuring ka Anjeunna nepi ka poé éta. 13  Terus cekel patokan* pangajaran nu bener* nu didéngé ti kuring, jeung terus témbongkeun iman sarta kanyaah salaku jalma nu ngahiji jeung Isa Al-Masih. 14  Jaga harta nu dipercayakeun ka manéh ieu ku bantuan kawasa suci nu aya dina diri urang. 15  Manéh gé apal, sakabéh jalma di Propinsi Asia geus ninggalkeun kuring, kaasup Figélus jeung Hérmogénés. 16  Mugia Gusti* némbongkeun welas asih ka rumah tanggana Onésiforus sabab manéhna sering nguatkeun kuring. Manéhna gé teu éra sanajan kuring dipanjara. 17  Malah, basa keur di Roma, manéhna ngubek néangan kuring nepi ka kapanggih. 18  Manéh apal pisan ngeunaan sakabéh nu dilakukeunana di Éfésus. Mugia Gusti* Yéhuwa némbongkeun welas asih ka manéhna dina poé éta.

Catetan Tambihan

As. ”Al-Masih Isa”.
Atawa ”welas asih nu taya bandingna”. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”bisa nimbang-nimbang”.
Atawa ”pola”.
Atawa ”nu nguatkeun; nu mawa mangpaat”.
Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.
Yunani: Kyrios. Tingali Daptar Istilah.