1 Korintus 6:1-20

  • Dulur saiman silih lawan di pangadilan (1-8)

  • Jalma-jalma nu moal ngawaris Pamaréntahan Allah (9-11)

  • Gunakeun awak pikeun ngamulyakeun Allah (12-20)

    • ”Geura nyingkah tina lampah cabul!” (18)

6  Waktu di antara aranjeun aya nu béntrok jeung dulurna, ku naon bet indit ka pangadilan, ka hareupeun jalma-jalma nu teu nuturkeun hukum Allah, lainna ka jalma-jalma suci?  Aranjeun teu apal kitu jalma-jalma suci bakal ngahakiman dunya? Lamun aranjeun bakal ngahakiman dunya, piraku aranjeun teu sanggup nguruskeun masalah sapélé?  Aranjeun teu apal kitu urang kabéh téh bakal ngahakiman malaikat? Jadi, naha atuh nguruskeun masalah kahirupan ayeuna gé meni teu bisa?  Lamun aya masalah kahirupan ayeuna nu kudu diurus, aranjeun rék ménta dihakiman ku jalma nu dipandang rendah ku sidang jamaah, kitu?  Kuring ngomong kieu téh supaya aranjeun éra. Di antara aranjeun, euweuh hiji-hiji acan kitu jalma bijaksana nu sanggup ngabéréskeun masalah di antara dulurna?  Ari aranjeun ngadon ngalawan dulur sorangan di pangadilan, di hareupeun jalma-jalma nu teu saiman deuih!  Sabenerna, aranjeun geus éléh lamun silih lawan di pangadilan. Lainna leuwih hadé lamun aranjeun ngéléhan waktu dirugikeun? Ku naon aranjeun teu ngéléhan waktu dilicikan?  Aranjeun mah kalah ka ngarugikeun jeung ngalicikan dulur sorangan!  Aranjeun teu apal kitu jalma nu teu bener téh moal ngawaris Pamaréntahan Allah? Ulah katipu. Jalma nu ngalakukeun lampah cabul,* nu nyembah berhala, nu jinah, lalaki nu daék diajak hubungan séks ku lalaki deui, lalaki nu ngalakukeun homoséks,* 10  maling, jalma nu sarakah, tukang mabok, tukang ngahina, jeung tukang meres moal ngawaris Pamaréntahan Allah. 11  Tah, sababaraha ti aranjeun téh baheula siga kitu. Tapi, ayeuna mah aranjeun geus dibersihkeun, disucikeun, jeung disebut jalma bener ku ngaran Juragan Isa Al-Masih jeung ku kawasa suci Allah urang. 12  Keur kuring mah sagala hal téh meunang dilakukeun, tapi teu kabéh aya mangpaatna. Sanajan kabéh meunang dilakukeun, kuring embung diperbudak* ku nanaon. 13  Dahareun keur beuteung, beuteung keur dahareun. Tapi, duanana bakal dieuweuhkeun ku Allah. Awak téh lain keur ngalakukeun lampah cabul,* tapi keur ngalalayanan Juragan, jeung Juragan nu ngurus awak urang. 14  Juragan geus dihirupkeun deui ku Allah, jeung urang gé bakal dihirupkeun deui ku kawasa Anjeunna. 15  Teu arapal kitu awak aranjeun téh anggotana awak Al-Masih? Na kuring kudu nyokot anggota awak Al-Masih sina ngahiji jeung palacur? Moal mungkin! 16  Aranjeun teu apal kitu saha waé nu ngahiji jeung palacur jadi saawak jeung manéhna? Sabab ceuk Allah, ”Duanana jadi satunggal.”* 17  Tapi, saha waé nu ngahiji jeung Juragan bakal sapikiran jeung manéhna.* 18  Geura nyingkah tina lampah cabul!* Euweuh dosa séjén nu siga lampah cabul. Jalma nu ngalakukeun lampah cabul mah nyieun dosa ka awakna sorangan. 19  Teu arapal kitu awak aranjeun téh baitna kawasa suci nu aya dina diri aranjeun nu dibikeun ku Allah? Salian ti éta, awak aranjeun téh lain milik aranjeun sorangan, 20  sabab geus dibeuli ku harga nu mahal. Matakna, gunakeun awak aranjeun pikeun ngamulyakeun Allah.

Catetan Tambihan

Yunani: pornéia. Tingali Daptar Istilah.
Atawa ”lalaki nu ngalakukeun hubungan séks jeung lalaki deui”. As. ”lalaki nu saré jeung lalaki deui”.
Atawa ”dikadalikeun”.
Yunani: pornéia. Tingali Daptar Istilah.
As. ”sadaging”.
Atawa ”bakal ngahiji jeung manéhna dina roh”. Tingali ”Roh” dina Daptar Istilah.
Yunani: pornéia. Tingali Daptar Istilah.