Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

ZVINOTAURA BHAIBHERI

Jesu

Jesu

Jesu ndiMwari Here?

“Hapana munhu akamboona Mwari chero panguva ipi zvayo.”—Johani 1:18.

ZVINOTAURWA NEVANHU

Vanhu vakawanda vanoti Jesu haasi Mwari. Asi vamwe vanoti pane mavhesi ari muBhaibheri anoratidza kuti Jesu akaenzana naMwari.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Bhaibheri rinoti Jesu haasi Mwari Wemasimbaose uye kuti haana kuenzana naMwari. Rinodzidzisa zvakajeka kuti Jesu ari pasi paMwari. Somuenzaniso, Jesu pachake akati: “Baba vakuru kwandiri.” (Johani 14:28) Bhaibheri rinotiwo: “Hapana munhu akamboona Mwari chero panguva ipi zvayo.” (Johani 1:18) Saka hazviiti kuti Jesu anzi ndiMwari nemhaka yokuti vanhu vakawanda vakamuona.

Vadzidzi vaJesu vepakutanga-tanga havana kutaura kuti Jesu aiva Mwari. Somuenzaniso munyori weEvhangeri Johani akati: “Izvi zvakanyorwa kuti imi mutende kuti Jesu ndiye Kristu Mwanakomana waMwari.”—Johani 20:31. *

Jesu akaberekwa riini?

‘Kwaiva nevafudzi vaigara kunze kwemisha vachitarisira mapoka avo ezvipfuwo panguva dzokurinda usiku.’—Ruka 2:8.

ZVINOTAURWA NEVANHU

Vamwe vanhu vanopemberera Krisimasi musi wa25 December vachiti ndiro zuva rakaberekwa Jesu. Vamwe vanopemberera kuzvarwa kwake January achangotanga.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Bhaibheri haritauri zuva rakaberekwa Jesu. Asi rinotaura kuti panguva yaakaberekwa, ‘kwaiva nevafudzi vaigara kunze kwemisha vachitarisira mapoka avo ezvipfuwo panguva dzokurinda usiku.’ (Ruka 2:8) Zvaisaita kuti vafudzi ivavo vatarisire mapoka avo ezvipfuwo usiku vari kunze kwemisha mumwedzi waDecember naJanuary. Chikonzero nei?

Nzvimbo yakaberekerwa Jesu inotonhora zvisingaiti mumwedzi waDecember naJanuary. Bhaibheri rinoti mumwedzi miviri iyi vanhu ‘vaidedereswa nemvura yainaya.’ (Ezra 10:9, 13; Jeremiya 36:22) Mamiriro okunze aya aisazoita kuti vafudzi vagare “kunze kwemisha” vachitarisira zvipfuwo zvavo.

Ichokwadi here kuti Jesu akamutswa pashure pokunge afa?

“Mwari akamumutsa [Jesu] kubva kuvakafa.”—Mabasa 3:15.

ZVINOTAURWA NEVANHU

Vamwe vanhu havabvumi kuti munhu akafa anogona kumutswa. Kunyange Jesu vanoramba kuti akamutswa.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Jesu akaudza vateveri vake kuti aizotambura zvinhu zvizhinji, “ourayiwa, ozomutswa pazuva rechitatu.” (Mateu 16:21) Bhaibheri rinoti Jesu paakamutswa akaonekwa nevanhu vanosvika 500. (1 VaKorinde 15:6) Vanhu ivavo vakamuona vakatenda kuti zvechokwadi Jesu akanga amutswa. Vaipupura kuvanhu kuti Jesu akanga amutswa kunyange zvazvo zvaigona kuvaurayisa!—Mabasa 7:51-60; 12:1, 2.

NEI ZVICHIKOSHA KUZIVA NEZVENYAYA IYI?

Bhaibheri rinodzidzisa kuti rufu rwaJesu uye kumutswa kwake zvakaita kuti pave nemukana wokuti vanhu vose vawane makomborero okurarama muParadhiso pasi pano sezvinovimbiswa muBhaibheri. (Pisarema 37:11, 29; Zvakazarurwa 21:3, 4) Tinotenda rudo rwaJesu naBaba vake Mwari Wemasimbaose, Jehovha nokutipa mukana wokurarama upenyu husingaperi hunofadza muParadhiso pasi pano.—Johani 3:16; VaRoma 6:23.

^ ndima 7 Bhaibheri haridzidzisi kuti Mwari ane mukadzi waakaita naye vana. Asi rinodana Jesu kuti “Mwanakomana waMwari” nemhaka yokuti akaita zvokuumbwa naMwari, aine unhu hwakafanana nehwaBaba vake.