Ezra 10:1-44

  • Sungano yekudzinga madzimai ekune dzimwe nyika (1-14)

  • Madzimai ekune dzimwe nyika anodzingwa (15-44)

10  Ezra paakanga achinyengetera+ nekureurura, achichema uye akazvambarara pamberi peimba yaMwari wechokwadi, boka guru revaIsraeri, varume nevakadzi nevana, rakamuunganira, nekuti vanhu vaichema chaizvo.  Shekaniya mwanakomana waJehieri+ wekuvanakomana vaEramu+ akabva ati kuna Ezra: “Takaita zvisina kutendeka kuna Mwari wedu patakaroora* vakadzi vanobva kumarudzi emunyika dzakatipoteredza.+ Zvisinei, pachiine tariro kuvaIsraeri.  Saka ngatiitei sungano naMwari wedu+ kuti tidzinge madzimai ese nevana vavakabereka, maererano nemurayiro waJehovha newevaya vanoremekedza murayiro* waMwari wedu.+ Ngatiitei zvinoenderana neMutemo.  Simuka, nekuti ndiwe unofanira kuita izvi, uye isu tinewe. Simba uone zvekuita.”  Ezra akabva asimuka, akaita kuti vakuru vevapristi, vaRevhi, nevaIsraeri vese vaite mhiko yekuita zvakanga zvataurwa.+ Saka vakaita mhiko.  Ezra akabva asimuka pamberi peimba yaMwari wechokwadi akaenda kuimba yekudyira yaJehohanani mwanakomana waEriyashibhi. Kunyange zvazvo akaenda ikoko, haana kudya kana kunwa mvura, nekuti akanga achichema nemhaka yekusatendeka kwevanhu vakatapwa.+  Vakabva vazivisa muJudha mese nemuJerusarema kuti vese vaimbova nhapwa vaungane kuJerusarema;  uye maererano nezvakasarudzwa nemachinda nevakuru, munhu wese aizorega kuuya mumazuva matatu, aizotorerwa zvinhu zvake zvese uye aizodzingwa paungano yevanhu vakatapwa.+  Saka varume vese vekwaJudha nevekwaBhenjamini vakaungana kuJerusarema mumazuva matatu, kureva mumwedzi wechi9 pazuva rechi20 remwedzi. Vanhu vese vakanga vakagara pachivanze cheimba yaMwari wechokwadi, vachidedereswa nenyaya yacho uye nemvura zhinji yainaya. 10  Mupristi Ezra akabva asimuka akati kwavari: “Makaita zvisina kutendeka pamakaroora vakadzi vekune dzimwe nyika,+ saka maita kuti mhosva yevaIsraeri iwedzere. 11  Reururai kuna Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu muite zvaanoda. Paradzanai nemarudzi enyika nemadzimai aya ekune dzimwe nyika.”+ 12  Ungano yese yakabva yapindura nenzwi guru ichiti: “Tinofanira kuita sezvamataura chaizvo. 13  Zvisinei, pane vanhu vakawanda, uye tiri mumwaka wekunaya kwemvura. Hazviiti kumira panze, uye nyaya yacho haizotori zuva rimwe chete kana kuti maviri, nekuti takapanduka zvisingaiti panyaya iyi. 14  Saka tapota, machinda edu ngaamiririre ungano yese;+ uye vese vari mumaguta edu vakaroora vakadzi vekune dzimwe nyika ngavauye panguva ichasarudzwa, pamwe chete nevakuru nevatongi veguta rimwe nerimwe, kusvikira tabvisa kutsamwirwa kukuru kwatakaitwa naMwari wedu panyaya iyi.” 15  Zvisinei, Jonatani mwanakomana waAsaheri naJazeya mwanakomana waTikvha vakapikisana nazvo, uye vakatsigirwa nevaRevhi vaiti Meshuramu naShabhetai.+ 16  Asi vanhu vaimbova nhapwa vakaita zvakanga zvabvumiranwa; uye mupristi Ezra nevakuru vedzimba dzemadzibaba avo, vese vainge vakanyorwa nemazita, vakaungana pavo vega pazuva rekutanga remwedzi wechi10 kuti vaongorore nyaya yacho; 17  uye pazuva rekutanga remwedzi wekutanga vakapedza nevarume vese vakanga varoora vakadzi vekune dzimwe nyika. 18  Uye zvakaonekwa kuti vamwe vanakomana vevapristi vakanga varoora vakadzi vekune dzimwe nyika:+ pavanakomana vaJeshua+ mwanakomana waJehozadhaki nehama dzake, Maaseya, Eriyezeri, Jaribhi, naGedhariya. 19  Asi vakavimbisa kuti vachadzinga madzimai avo, uye sezvo vaiva nemhosva, vaizopa gondohwe remhosva yavo.+ 20  Pavanakomana vaImeri+ paiva naHananai naZebhadhiya; 21  pavanakomana vaHarimu,+ Maaseya, Eriya, Shemaya, Jehieri, naUziya; 22  pavanakomana vaPashuri,+ Erioenai, Maaseya, Ishmaeri, Netaneri, Jozabhadhi, naEreasa. 23  PavaRevhi paiva naJozabhadhi, Shimei, Keraya (kureva Kerita), Petahiya, Judha, naEriyezeri; 24  pavaimbi, Eriyashibhi; uye pavarindi vepamagedhi, Sharumu, Teremu, naUrai. 25  PavaIsraeri, pavanakomana vaParoshi+ paiva naRamiya, Iziya, Marikija, Mijamini, Eriyezari, Marikija, naBhenaya; 26  pavanakomana vaEramu,+ Mataniya, Zekariya, Jehieri,+ Abdhi, Jeremoti, naEriya; 27  pavanakomana vaZatu,+ Erioenai, Eriyashibhi, Mataniya, Jeremoti, Zabhadhi, naAziza; 28  pavanakomana vaBhebhai,+ Jehohanani, Hananiya, Zabhai, naAtrai; 29  pavanakomana vaBhani, Meshuramu, Maruki, Adhaya, Jashubhi, Sheari, naJeremoti; 30  pavanakomana vaPahati-moabhi,+ Adna, Kerari, Bhenaya, Maaseya, Mataniya, Bhezareri, Bhinui, naManase; 31  pavanakomana vaHarimu,+ Eriyezeri, Ishija, Marikija,+ Shemaya, Shimeoni, 32  Bhenjamini, Maruki, naShemariya; 33  pavanakomana vaHashumu,+ Matenai, Matataa, Zabhadhi, Erifereti, Jeremai, Manase, naShimei; 34  pavanakomana vaBhani, Maadhai, Amramu, Ueri, 35  Bhenaya, Bhedheya, Keruhi, 36  Vhaniya, Meremoti, Eriyashibhi, 37  Mataniya, Matenai, naJaasu; 38  pavanakomana vaBhinui, Shimei, 39  Sheremiya, Natani, Adhaya, 40  Makinadhebhai, Shashai, Sharai, 41  Azareri, Sheremiya, Shemariya, 42  Sharumu, Amariya, naJosefa; 43  uye pavanakomana vekuNebho, Jeyieri, Matitiya, Zabhadhi, Zebhina, Jadhai, Joeri, naBhenaya. 44  Vese ava vakanga vatora madzimai ekune dzimwe nyika,+ uye vakadzinga madzimai avo pamwe chete nevanakomana vavo.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nekupinza kwatakaita mudzimba dzedu.”
ChiHeb., “vanodedereswa nemurayiro.”