Tsamba kuvaRoma 6:1-23

  • Upenyu hutsva kuburikidza nekubhabhatidzwa muna Kristu (1-11)

  • Musarega chivi chichitonga mumiviri yenyu (12-14)

  • Kubva pakuva varanda vechivi kuenda pakuva varanda vaMwari (15-23)

    • Mubayiro wechivi rufu, asi chipo chaMwari upenyu (23)

6  Saka totii? Toramba tiri muchivi here kuti tirambe tichingonzwirwawo nyasha?  Hazvifaniri kudaro zvachose! Tingaramba sei tichirarama muchivi+ isu takafa machiri?+  Kana kuti hamuzivi here kuti isu tese takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu+ takabhabhatidzwa murufu rwake?+  Saka takavigwa pamwe chete naye nerubhabhatidzo rwedu murufu rwake,+ kuti sekumutswa kwakaitwa Kristu kuvakafa nekubwinya kwaBaba, isuwo tinofanira kufamba muupenyu hutsva.+  Kana takabatana naye murufu rwakafanana nerwake,+ chokwadi tichabatanawo naye parumuko rwakafanana nerwake.+  Nekuti tinoziva kuti unhu hwedu hwekare hwakarovererwa pamwe chete naye+ kuti muviri wedu une chivi ushaye simba,+ kuti tirege kuramba tiri varanda vechivi.+  Nekuti uya anenge afa asunungurwa pachivi* chake.  Uyezve kana takafa naKristu, tinotenda kuti tichararamawo naye.  Nekuti tinoziva kuti sezvo Kristu akamutswa kuvakafa,+ haachafizve;+ rufu harusisiri tenzi paari. 10  Nekuti rufu rwaakafa, akafira chivi* kamwe chete zvikabva zvakwana,+ asi upenyu hwaanorarama, anoraramira Mwari. 11  Saka nemiwo zvionei semakafa kuchivi asi muchiraramira Mwari muna Kristu Jesu.+ 12  Saka musarega chivi chichiramba chichikutongai samambo mumiviri yenyu inofa+ kuti muteerere kuchiva kwayo. 13  Uye musaramba muchipa miviri yenyu* kuchivi sezvombo zvekusarurama, asi imi vacho zviisei kuna Mwari sevanhu vakamutswa kuvakafa, muchipawo miviri yenyu* kuna Mwari sezvombo zvekururama.+ 14  Nekuti chivi hachifaniri kuva tenzi pamuri, sezvo musiri pasi pemutemo+ asi pasi penyasha.+ 15  Saka zviri kureva kutii? Toita chivi here nekuti hatisi pasi pemutemo asi pasi penyasha?+ Hazvifaniri kudaro zvachose! 16  Hamuzivi here kuti kana muchizvipa kumunhu sevaranda vanoteerera, muri varanda vewamunoteerera wacho,+ vangava vechivi+ chinotungamirira kurufu+ kana kuti vekuteerera kunotungamirira kukururama? 17  Asi tinotenda Mwari kuti kunyange zvazvo maimbova varanda vechivi, makava vanhu vanoteerera zvichibva pamwoyo madzidzisiro iwayo amakaiswa kwaari. 18  Sezvo makasunungurwa pakuva varanda vechivi,+ makava varanda vekururama.+ 19  Ndiri kutaura sematauriro anoita vanhu ndichizviitira kusasimba kwenyama yenyu; nekuti sekupa kwamakaita nhengo dzenyu kuti dzive varanda vekusachena nekusateerera mutemo kunotungamirira kukusateerera mutemo, iye zvino chipaiwo nhengo dzenyu sevaranda vekururama kunotungamirira kuutsvene.+ 20  Nekuti pamakanga muri varanda vechivi, makanga makasununguka pakururama. 21  Saka panguva iyoyo maibereka zvibereko zvakaita sei? Zvinhu zvamava kunyara nazvo iye zvino. Nekuti zvinhu izvozvo zvinoguma nerufu.+ 22  Asi sezvo iye zvino makasunungurwa pachivi mukava varanda vaMwari, muri kubereka zvibereko munzira yeutsvene,+ uye izvi zvinoguma neupenyu husingaperi.+ 23  Nekuti mubayiro wechivi ndirwo rufu,+ asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu+ ndihwo upenyu husingaperi.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “aregererwa chivi.”
Kureva kuti, akafira kuti abvise chivi.
ChiGir., “nhengo dzemiviri yenyu.”
ChiGir., “nhengo dzemiviri yenyu.”