Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 20:1-31

  • Guva risina munhu (1-10)

  • Jesu anozviratidza kuna Mariya Magadharini (11-18)

  • Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake (19-23)

  • Tomasi haana chokwadi asi anozobvuma (24-29)

  • Chinangwa chebhuku iri (30, 31)

20  Pazuva rekutanga revhiki Mariya Magadharini akasvika kuguva* mangwanani-ngwanani,+ kuchakasviba, ndokuona dombo ratobviswa paguva.+  Saka akaenda achimhanya kuna Simoni Petro nemumwe mudzidzi aidiwa kwazvo naJesu,+ akati kwavari: “Vabvisa Ishe muguva,+ uye hatizivi kwavamuisa.”  Petro nemudzidzi wacho vakabva vananga kuguva kwacho.  Vakatanga kumhanya vari vaviri, asi mudzidzi uya akasiya Petro, akatanga kusvika paguva.  Akadongorera, akaona machira ari pasi,+ asi haana kupinda.  Simoni Petro, uyo akanga achimutevera, akazosvikawo akapinda muguva. Akaona machira ari pasi.  Jira rakanga riri mumusoro make rakanga risiri pane mamwe machira asi rakanga rakapetwa riri paro rega.  Mudzidzi uya wekutanga kusvika paguva akabva apindawo, uye akaona, akatenda.  Nekuti vakanga vasati vava kunzwisisa rugwaro runoti anofanira kumuka kuvakafa.+ 10  Saka vadzidzi vakadzokera kumisha yavo. 11  Asi Mariya akaramba akamira kunze pedyo neguva, achingochema. Achichema kudaro, akadongorera muguva, 12  ndokuona ngirozi mbiri+ dzakapfeka zvichena dzakagara paimbova nechitunha chaJesu, imwe kumusoro, imwe kumakumbo. 13  Dzakati kwaari: “Muri kuchemei nhai amai?” Iye akati kwadziri: “Vabvisa Ishe wangu, uye handizivi kwavamuisa.” 14  Pashure pekutaura izvi, akatendeuka, akaona Jesu akamira ipapo, asi haana kuziva kuti aiva Jesu.+ 15  Jesu akati kwaari: “Muri kuchemei nhai amai? Muri kutsvaga ani?” Iye akafunga kuti akanga ari mushandi wemumunda wacho, saka akati kwaari: “Ishe, kana muri imi mamubvisa, ndiudzei kwamamuisa ndinomutora.” 16  Jesu akati kwaari: “Mariya!” Paakatendeuka, akati kwaari, muchiHebheru: “Rabhoni!” (zvinoreva kuti “Mudzidzisi!”) 17  Jesu akati kwaari: “Usaramba wakandibata, nekuti handisati ndakwira kuna Baba. Asi enda kuhama dzangu+ unoti kwadziri, ‘Ndiri kukwira kuna Baba vangu+ naBaba venyu uye kuna Mwari wangu+ naMwari wenyu.’” 18  Mariya Magadharini akaenda akanoudza vadzidzi kuti: “Ndaona Ishe!” Uye akavaudza zvaakanga audzwa.+ 19  Paakanga ava manheru pazuva iroro rekutanga revhiki, masuo emaiva nevadzidzi akanga akakiyiwa vachitya vaJudha, uye Jesu akauya, akamira pakati pavo, akati kwavari: “Rugare ngaruve nemi.”+ 20  Pashure pekutaura izvi, akavaratidza maoko ake nerutivi rwake.+ Vadzidzi vakabva vafara kuti vakanga vaona Ishe.+ 21  Jesu akati kwavari zvakare: “Rugare ngaruve nemi.+ Ndiri kukutumai+ sekutumwa kwandakaitwawo naBaba.”+ 22  Pashure pekutaura mashoko aya, akafuridzira kwavari, akati: “Gamuchirai mweya mutsvene.+ 23  Kana mukaregerera zvivi zvemunhu, zvinenge zvaregererwa; kana mukasazviregerera, hazviregererwi.” 24  Asi Tomasi,+ mumwe wevane Gumi Nevaviri, ainzi Mumwe Wemapatya, akanga asipo pakauya Jesu. 25  Saka vamwe vadzidzi vaimuudza kuti: “Taona Ishe!” Asi akati kwavari: “Kana ndikasaona mavanga ezvipikiri mumaoko ake, ndopinza munwe wangu paiva nezvipikiri, nekupinza ruoko rwangu parutivi rwake,+ handizvibvumi zvachose.” 26  Kuzoti papfuura mazuva 8, vadzidzi vake vakanga vari mumba zvakare, uye Tomasi aiva navo. Jesu akauya, akamira pakati pavo, kunyange zvazvo masuo akanga akakiyiwa, akati: “Rugare ngaruve nemi.”+ 27  Akabva ati kuna Tomasi: “Isa munwe wako apa, uone maoko angu, uye pinza ruoko rwako parutivi rwangu, urege kuva munhu asina chokwadi, asi utende.” 28  Tomasi akamupindura kuti: “Ishe wangu naMwari wangu!” 29  Jesu akati kwaari: “Watenda here nekuti wandiona? Vanofara vasina kuona asi vachitenda.” 30  Jesu akaitawo zvimwe zviratidzo zvizhinji pamberi pevadzidzi, zvisina kunyorwa mubhuku rino.+ 31  Asi izvi zvakanyorwa kuti mutende kuti Jesu ndiye Kristu, Mwanakomana waMwari, uye nekuda kwekutenda, muve neupenyu muzita rake.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kuguva rekuyeukwa.”