Mabasa Evaapostora 3:1-26

  • Petro anoporesa mupemhi akaremara (1-10)

  • Petro anoparidza ari paVharanda raSoromoni (11-26)

    • ‘Kudzorerwa kwezvinhu zvese’ (21)

    • Muprofita akaita saMozisi (22)

3  Petro naJohani vakanga vachikwidza kutemberi panguva yekunyengetera, paawa yechi9,*  uye mumwe murume akaberekwa akaremara akanga akatakurwa. Mazuva ese vaimuisa pedyo nesuo retemberi rainzi Rakanaka, kuti akumbire rubatsiro* kuvanhu vaipinda mutemberi.  Paakaona Petro naJohani vava kuda kupinda mutemberi, akatanga kukumbira rubatsiro.  Asi Petro naJohani vakanyatsomutarisa, vakati: “Titarise.”  Saka akanyatsovatarisa, achifunga kuti vachamupa chimwe chinhu.  Asi Petro akati: “Sirivha negoridhe handina, asi ndichakupa zvandiinazvo. Muzita raJesu Kristu weNazareta, simuka ufambe!”+  Akabva amubata ruoko rwake rwerudyi, akamusimudza.+ Pakarepo, tsoka dzake nemakumbo zvakabva zvasimba;+  uye akakwakuka achibva amira,+ akatanga kufamba, akapinda navo mutemberi, achifamba achisvetuka-svetuka, achirumbidza Mwari.  Uye vanhu vese vakamuona achifamba, achirumbidza Mwari. 10  Vakabva vamuziva kuti ndiye murume aiwanzogara achimirira kupiwa rubatsiro paGedhi Rakanaka retemberi,+ uye vakashamiswa chaizvo, vakafara nezvakanga zvaitika kwaari. 11  Murume uyu paakanga achakabata Petro naJohani, vanhu vese vakamhanyira kwavari kune rainzi Vharanda raSoromoni,+ vachishamiswa chaizvo. 12  Petro paakazviona, akati kuvanhu vacho: “Vanhu vaIsraeri, nei izvi zviri kukushamisai, uye muri kurambirei makatitarisa sekunge kuti simba redu kana kuti kuzvipira kwedu kuna Mwari ndizvo zvaita kuti murume uyu afambe? 13  Mwari waAbrahamu newaIsaka newaJakobho,+ Mwari wemadzitateguru edu, akakudza Mushumiri wake,+ iye Jesu,+ wamakaisa mumaoko+ aPirato, mukamuramba pamberi pake, kunyange zvazvo akanga asarudza kumusunungura. 14  Makaramba munhu mutsvene iyeye, akarurama, mukakumbira kuti mhondi isunungurwe,+ 15  ndokuuraya Mumiririri Mukuru weupenyu.+ Asi Mwari akamumutsa kuvakafa, uye isu tiri zvapupu zvacho.+ 16  Uye zita rake nekutenda kwedu mariri, ndizvo zvaita kuti murume uyu wamuri kuona uye wamunoziva asimbiswe. Kutenda kwatinoita maari kwaita kuti murume uyu anyatsopora mese makatarisa. 17  Kunyange zvakadaro hama, ndinoziva kuti makaita nekusaziva,+ sezvakaitwawo nevatongi venyu.+ 18  Asi nenzira iyi Mwari akazadzisa zvinhu zvaakagara azivisa achishandisa miromo yevaprofita vese, kuti Kristu wake aizotambura.+ 19  “Saka pfidzai+ zvivi zvenyu, mutendeuke+ kuti zvivi zvenyu zvidzimwe,+ kuti nguva yekuzorodzwa iuye ichibva kuna Jehovha pachake* 20  uye kuti atume Kristu, iye Jesu, waakagadza kuitira imi. 21  Denga rinofanira kumuchengeta kusvikira nguva ichadzorerwa zvinhu zvese zvakataurwa nezvazvo naMwari kare kare achishandisa miromo yevaprofita vake vatsvene. 22  Mozisi akatoti: ‘Jehovha* Mwari achakumutsirai muprofita akaita seni anobva pakati pehama dzenyu akafanana neni.+ Munofanira kuteerera zvese zvaanokuudzai.+ 23  Zvechokwadi munhu wese asingateereri Muprofita iyeye achaparadzwa zvachose pakati pevanhu.’+ 24  Uye vaprofita vese, kubvira pana Samueri nevaya vakamutevera, vese vakataura vachizivisawo pachena mazuva iwaya.+ 25  Ndimi vanakomana vevaprofita nevesungano yakaitwa naMwari nemadzitateguru enyu,+ achiti kuna Abrahamu: ‘Uye mhuri dzese dzepanyika dzichakomborerwa nekumwana wako.’*+ 26  Mwari paakamutsa Mushumiri wake, akatanga kumutuma kwamuri+ kuti akukomborerei achiita kuti mumwe nemumwe wenyu abve pamabasa ake akaipa.”

Mashoko Emuzasi

Kureva, kuma3:00 dzemasikati.
Kana kuti “zvipo zvengoni.”
ChiGir., “ichibva kuchiso chaJehovha.” Ona Mashoko Ekuwedzera A5.
ChiGir., “nekumbeu yako.”